Dette kommer frem av SSB-rapporten Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035.

Der har forskere kartlagt hvor godt det fremtidige arbeidsmarkedet samsvarer med befolkningens utdanningsvalg de siste årene. Ifølge rapporten, ser det ut til at det kan bli for mange høyt utdannende personer i forhold til antall jobber på tilsvarende nivå. 

– Vi ser en større vekst i arbeidsstyrken enn i sysselsettingen for en rekke fag på bachelor- og masternivå.

Dette er fag der relativt få vil gå av med pensjon de neste årene, og de nye som kommer inn i arbeidsstyrken, vil derfor i liten grad erstatte de som går av med pensjon, sier SSB-forsker Hege Marie Gjefsen til forskning.no.

 

Behovet for helsepersonell øker

Frem mot år 2035, vil gjennomsnittsalderen til den norske befolkningen øke, sammenlignet med i dag.

Dette vil utløse et langt større behov for helsepersonell, slik at sysselsettingen for personer med videregående opplæring, innen helse- og omsorgsfag, vil vokse.

Behovet for pleie- og omsorgsfag på bachelornivå, som i hovedsak er sykepleiere og vernepleiere, forventes også å øke kraftig.

Men denne mangelen kan delvis dekkes av personer med andre helsefag på bachelornivå, som for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter og lignende utdanninger, samt personer med sosialfaglige utdanninger, som sosionomutdanningen og barnevernspedagoger.

Rapporten anslår nemlig at det vil utdannes langt flere av disse enn arbeidslivets behov. Dette forklarer Forsker Nils Martin Stølen overfor NTB.


 

Lavere behov innen industri og petroleum

Det anslås også i rapporten, at det vil bli en klar økning i behovet for personer innen håndverksfag og personer med bygg- og anleggsfag på videregående nivå.

Det har vært en betydelig nedgang i andelen videregående-elever som velger håndverksfag, men antallet innen bygg- og anleggsfag er mer eller mindre konstant.

Samtidig, viser rapporten at industrien og petroleumsnæringen, med tilknyttede virksomheter, vil bli mindre, og dermed vil behovet for sysselsatte reduseres. Dette gjelder mange av dem som har høy utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag.

Men det vil fortsatt være behov for denne kompetansen i fremtiden, mye takket være utviklingen i privat tjenesteproduksjon.

Forsker Bjorn Dapi forteller til forskning.no at disse utdanningsgruppene dermed utgjør en stabil andel av sysselsettingen i fremtiden.