Den store levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser at 33 prosent av norske arbeidstakere opplever at forholdet mellom ansatte og ledelsen er dårlig.

Men det er ikke bare forholdet mellom sjef og ansatt som er bentent. 24 prosent forteller at til de ansatte i mellom ikke er godt.

Flere har også opplevd ubehagelige konflikter med sjefen. En av ti rapporterer om at de ofte eller av og til har vært i ubehagelige konflikter med sjefen sin.

Det er imidlertid store forskjeller på yrkeskategoriene når det gjelder konflikter på jobben. De som rapporterer om flest konflikter med sin overordede er anleggsarbeidere, førskolelærere, barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

De som bråker minst med sjefen er jurister, ansatte som jobber i primærnæringene og med kontor og administrasjon, skriver Aftenposten.

Over seks prosent rapporterer om at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold i løpet av de siste 12 månedene. Mens seks prosent av kvinnene opplyser om seksuell trakassering på jobben.

Undersøkelsen viser at flere er ute i jobb i Norge enn i andre land. Statistikk fra Eurostat viser at yrkesdeltakelsen for personer mellom 15 og 74 år i Norge i 2009 var om lag ni prosentpoeng høyere enn i EU.

Det er SSBs levekårsundersøkelsen fra 2009 er gjengitti Faktabok 2011, som utgis av Statens arbeidsmiljøinstitutt og Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse. Den skal være med å et samlet bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge.