(StudentTorget.no):  

Lønnsstatistikken viser at veksten i månedslønn for alle ansatte har vært på om lag 13 100 kroner, eller 55 prosent, fra 2000 til 2010, ifølge SSB.

Det er de med høyest lønn som har gått mest opp i lønn i løpet av de siste ti årene. Det er også en forskjell mellom ansatte i privat og offentlig sektor og en tydelig sammenheng mellom utdanning og lønnsutvikling.

Utdanning og yrkesvalg henger tett sammen.Stadig flere yrkesaktive har høyere utdanning, noe som bidrar til at de har yrker som gir høyere lønn og bedre lønnsutvikling. I 2000 hadde 63 prosent av alle ansatte i landet, uavhengig av sektortilknytning eller næringsaktivitet, enten grunnskole eller videregående utdanning

- Dette er en endring på under ett prosentpoeng i året, og kanknapt kalles en revolusjon, men siden høyere utdannede arbeidstagere ofte jobber i bedre betalte yrker med en bedre lønnsutvikling, kan selv dette få merkbare utslag på gjennomsnittslønnen blant norske arbeidstagere over tid, og særlig når utviklingen går jevnt og trutt i samme retning i alle disse ti årene, skriver SSB.

Olje- og gassektoren tilbyr de høyeste feteste lønningspostene i Norge, tett etterfulgt av finansbransjen, akademiske og tekniske yrker. Nederst på tabellen ligger lønningene til ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

Gjennomsnittlig lønn for en heltidsarbeidende nordmann i offentlig sektor var 37.000 kroner i 2010. I privat sektor var den 38.400. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er høyere i privat enn i offentlig sektor.

 

 

Her er lønnsstatistikken: 

Bransje Månedslønn
2000 2010
Olje og gassutvinning
56 400 57 500
Finanstjenester 46 700 49 600
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 44 900 46 200
Informasjon og kommunikasjon 44 700 46 600
Kraftforsyning 42 300 43 700

Omsetning og drift av fast eiendom
39 900 42 400

Offentlig administrasjon og forsvar
35 800 37 900
Industri 35 300 36 600

Undervisning
35 300 36 900
Samferdsel 35 100 36 400
Fiskeoppdrett 34 400 35 500
Bygge- og anleggsvirksomhet 34 000 34 900
Vann, avløp og renovasjon 33 100 34 200
Helse- og sosialtjenester 32 500 33 800
Personlige tjenester 32 400 33 400
Kultur, underholdning og fritid 32 300 33 300
Varehandel 31 700 32 800
Forretningsmessig tjenesteyting 30 000 31 500
Hotell og restaurant 25 600 26 200