(StudentTorget.no):

Dersom du mister jobben, finnes det et sikkerhetsnett. I en tidsperiode dekker NAV levekostnadene dine etter endt arbeidsforhold. Men hva med nyutdannede studenter? Hvilket sikkerhetsnett eksisterer for dem?
 
 

Dagpenger: ikke for arbeidsledige nyutdannede 

For å motta dagpenger fra NAV stilles det en del krav. For det første må du ha opparbeidet deg retten til å motta dagpenger. Dette innebærer at du må ha hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) det siste året, eller minst 3 G i løpet av de tre siste avsluttende kalenderårene. Du må registrere deg som arbeidssøker. Du må levere meldekort hver 14. dag, der du skal rapportere det meste av aktiviteter som er gjort de siste 14 dagene. Du må også bekrefte at du fremdeles ønsker å være oppført som mottaker av dagpenger. Dersom du leverer meldekortet for sent, blir det trekk i stønaden din. Du må være reell arbeidssøker, noe som innebærer at du må være arbeidsfør, og at du ikke kan stille krav til lønn. Du må kunne dokumentere at du er aktiv jobbsøker, du kan ikke nekte å flytte, og du må oppholde deg i Norge.
 
De fleste vilkårene går greit å forholde seg til dersom du er nyutdannet og arbeidsledig. Problemet oppstår i møte med inntekt. Dersom du er fulltidsstudent, forventes det at du bruker rundt 40 timer i uken på studiene dine, noe som ikke åpner for mye jobb ved siden av. Har du søkt om fullt lån og stipend fra Lånekassen som heltidsstudent utgjør dette 51.975 kroner per semester, eller 10.395 kroner i måneden for studieåret 2016/2017. Av de 51.975 kronene kan 20.790 kroner bli omgjort til stipend. Dette er ikke mye å leve på i måneden, så mange studenter jobber deltid ved siden av studiene. Men det er noe du da må være oppmerksom på.
 
Lånekassen reduserer omgjøringslånet ditt basert på inntekten din. Dersom du tjener mer enn beløpsgrensen, som i 2016 utgjorde 168.059 kroner, reduseres omgjøringslånet ditt med denne utregningen:
 
  • Inntekt over beløpsgrensen x 5 prosent x antall måneder med støtte = omgjøringsbeløp
 
En arbeidsledig, nyutdannet student som har hatt deltidsjobb gjennom studiene, bør passe på å tjene under Lånekassen beløpsgrenser. 
 
For å kvalifiseres til dagpenger fra NAV, må man ha tjent minst 138.864 kroner i løpet av det siste året. Dette tilsvarer 11.572 kroner i måneden, noe som er en stor deltidsjobb for en fulltidsstudent. Derfor ender de fleste arbeidsledige nyutdannede opp med å ikke være kvalifisert for å motta dagpenger. 
 

LES OGSÅ: Usikker på hva du skal gjøre etter studiene?

 

Økonomisk sosialhjelp

Hva gjør du som arbeidsledig nyutdannet, uten rett på dagpenger? En mulighet for deg er økonomisk sosialhjelp fra NAV. Dette er en midlertidig inntekt som kun utbetales til mennesker som ikke kan forsørge seg selv på andre måter. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal klare deg selv. 
 
Kravene for sosialstønad er annerledes og strengere enn for dagpenger. Du må oppholde deg lovlig i Norge og ha fast bopel. Du må være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du har krav på.   
 
For å kunne søke, må du møte opp på ditt NAV-kontor og henvende deg i skranken. NAV vil ofte ha en samtale med deg for å kartlegge dine behov. Søknaden din blir behandlet ut ifra NAVs skjønn for hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. I tillegg trenger NAV-kontoret mange personlige opplysninger, blant annet om inntekt, utgifter, personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder og helse. Alle opplysningene dine må kunne dokumenteres, og det er NAV som avgjør hva som regnes som tilstrekkelig. NAV skal også ta særlig hensyn til barn og unges behov, som skole- og fritidsaktiviteter.  
 
Dersom du har familie eller ektefelle du kan leve av, vil du vurderes som at du klarer deg selv med andre eller egne midler. Det er derfor ikke så lett å kvalifisere seg for sosialstønad fra NAV. Har du oppsparte midler og/eller eiendeler, teller dette med i beregningen din. Dersom du kan forsørge deg selv med bruk av egne midler skal du gjøre det!
 

LES OGSÅ: Slik finner du den første jobben

 

Nedbetaling av studielån

En vanlig problemstilling for nyutdannede studenter uten jobb, er nedbetaling av studielånet. Hva gjør du når du mottar den første regningen fra Lånekassen og du ikke har noen jobb eller inntekt?
 
Dersom du ikke har mulighet til å starte nedbetaling av lånet ditt, kan du søke om betalingsutsettelse fra Lånekassen. Dette gjør du via Dine sider, og du trenger ikke oppgi grunn til hvorfor du ikke kan betale. Du kan velge utsettelse opptil seks forfall av gangen, totalt 36 regninger til sammen. Dette tilsvarer tre år. Hver gang du utsetter en betaling, forlenges nedbetalingsperioden din. Denne kan ikke utvides mer enn 30 år, og studielånet skal være tilbakebetalt innen du fyller 65 år. 
 
I noen tilfeller kan du ha rett på rentefritak. Dette innebærer at rentene dine blir slettet for den perioden du får fritak. Dersom du velger å betale i fritaksperioden, reduseres terminbeløpet ditt ytterligere. 
 
For å kvalifisere til rentefritak, må du ha hatt inntekt under inntektsgrensene for fritak, dokumentere arbeidsledighet, sykdom, omsorg for barn, utdanning, førstegangstjeneste, eller annen situasjon som gir rett til rentefritak. Har du rett til rentefritak, har du også rett til betalingsutsettelse. Du trenger kun å søke én gang i året om fritak, og dette gjøres via Dine sider på Lånekassen. Husk at rentefritak blir gitt på etterskudd og for hele måneder. 
 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger