Ved NTNU må alle profesjons- og masterstudenter gjennom samarbeidsemnet Eksperter i Team for å lære å løse prosjekter på tvers av de faglige grensene.Arbeidslivet i dag krever nye måter å organisere seg på mener Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Eksperter i Team


✔ NIFU STEP kartla i 2005 i hvor stor grad EiT-studentene mente å ha tilegnet seg kompteanse som kan være nyttig i arbeidslivet. Her fant de at gruppesamarbeidet hadde gitt studentene verdifulle erfaringer og ny innsikt, som studentene vurderte som nyttig i forhold til fremtidig jobb. Over halvparten av studentene anså utbyttet fra det tverrfaglige arbeidet som relevant for det senere arbeidslivet, og over 70% mente det ville være viktig å kunne samarbeide i grupper i arbeidslivet.

Hvert vårsemester går studenter fra hele spekteret av studieprogrammer ved NTNU sammen om å løse tverrfaglige problemstillinger.

– Det vil si studenter tilhørende alt fra utøvende musikk via språkvitenskap, sosiologi, biologi, medisin og arkitektur til sivilingeniørstudenter, forteller Bjørn Sortland leder for Eksperter i Team (EiT).

Tanken bak emnet er at studentene allerede i studietiden skal bli vant til å samarbeide med folk som er ulik en selv. Dermed kan man unngå mange av kampene mellom fagprofesjoner som man stadig hører om i arbeidslivet.

 

Etterspurt av næringslivet

Bakgrunnen for at NTNU i 2001 satte i gang det tverrfaglige emnet, var en sterk etterspørsel fra næringslivet etter samarbeidskompetanse.

– Eksterne samarbeidspartnere er interesserte i arbeidsmetodene NTNU har for å trene studentene i samspillskompetanse, sier Sortland.

Blant annet har Statoil, Det Norske Veritas, Siemens og Accenture vært involverte i EiT-prosjektet. Næringslivsaktører som disse tilbyr dessuten reelle prosjekter som studentene løser ved å ta i bruk den enkeltes spesialkompetanse. Gjennom teamarbeid skal studentene oppnå økt innsikt i egne allmenne kompetanser og få erfaring til å bidra med sin fagkompetanse i løsning av en felles oppgave.

Mens noen har positive forventninger til å samarbeide med studenter med en annen fagbakgrunn er andre skeptiske til å bli tvunget til tverrfaglig samarbeid. Studentenes evaluering viser imidlertid at erfaringen er bedre enn forventet.

– Vi får ofte tilbakemeldinger fra tidligere studenter som nå er ute i arbeidslivet, og som forteller at det de lærte i EiT er meget relevant i arbeidshverdagen, sier Sortland.

 

Det beste fra flere yrkesretninger

– Fordelen ved å være i stand til å samarbeide tverrfaglig er at man kan hente ut det beste fra flere verdener. På den måten kan man skape verdi og gode produkter, sier tidligere NTNU-student Ketil Velle.

Velle var student i EiT våren 2008, og jobber i dag som IT-konsulent for BEKK Consulting i Oslo. Å ha evnen til å jobbe tverrfaglig var den viktigste lærdommen han tok med seg fra emnet og inn i arbeidslivet.

– Som konsulent må jeg ofte samarbeide med kunder som ikke har samme tekniske bakgrunn som meg. Da er det viktig for begge parter å kunne ordlegge seg på en måte som begge kan forstå.

Dette var også en av de største utfordringene Velle møtte i EiT-samarbeidet. 

– Mange fagfelt har sine ord og uttrykk som kanskje kan virke naturlige for dem, men som personer innen andre fagfelt ikke har noe forhold til, sier han.

Gruppa Velle deltok i var satt sammen av studenter fra datateknikk, kommunikasjonsteknologi, psykologi og produktutvikling. Sammen jobbet de med et prosjekt rundt pasientjournaler kalt ”Min Journal”.

Før EiT-samarbeidet hadde den tidligere NTNU-studenten ingen erfaring med tverrfaglig samarbeid. Han tror at studenter generelt ikke er flinke nok til å se verdien i å kunne samarbeide tverrfaglig.

– En del kan sikkert ha et litt for snevert syn og helst like å ”jobbe med sitt”. Men ved å jobbe mer tverrfaglig kan spennende og nyskapende resultater oppstå og arbeidet blir ofte bedre enn hvis ikke denne tverrfagligheten var tilstede. 

 

Økende behov

Også hos Handelshøyskolen BI er tverrfaglig samarbeid sentralt i både forskning og undervisning. Førsteamanuensis Tom Rosendahl ved Institutt for ledelse og organisasjon, mener at behovet for denne samarbeidsformen øker stadig.

– Arbeidslivet i dag krever nye måter å organisere seg på og det er viktig å kunne jobbe på tvers av kulturer, fagområder og landegrenser, sier Rosendahl.

Han mener arbeidsmarkedet preges av nye generasjoner for organisering, produksjon og tilrettelegging.

– Problemstillinger i dag er så komplekse at de krever løsninger fra flere fagområder. Man sitter gjerne i team og skal samarbeide om samme problemstilling. Det kan være folk fra ulike fagområder i hele verden som skal jobbe sammen, sier han.

Denne endringen kan ses i flere industrier, og Rosendahl mener at NTNUs tilbud i den sammenheng er kreativt og nyskapende.
Hos BI har blant annet ledelses- og organisasjonsfagene fokus på å samarbeide i team, samtidig som denne formen for kompetanseutvikling integreres i flere andre fag.

– Med et fokus på å samarbeide på tvers av faglige grenser blir man mye mer effektiv, og det får opp kreativiteten i det en driver med. Ikke minst er det mer økonomisk, og et slikt samarbeid gir bedre resultater. Det er en rekke fordeler ved dette fokuset på å jobbe i tverrfaglige team, rett og slett, sier Rosendahl.