Næringslivet verdsetter faglig kunnskap og kritisk tenkning like høyt som universitetene selv, viser en ny undersøkelse. Ekspert forteller hvordan du kan fremme din faglige kompetanse i jobbsøknaden.

Undersøkelsen Kompetanse 2020 utført på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB) viser at verdiene som verdsettes ved skolene er langt viktigere for næringslivet enn utdanningsinstitusjonene selv har trodd.

- Undersøkelsen viser at det er større etterspørsel etter faglig og teoretisk kunnskap og evne til  selvstendig og kritisk tenkning enn vi på universitetet hadde trodd. Dette betyr at de verdiene som verdsettes høyest på universitetet også er de verdiene som settes høyest i arbeidslivet, sier Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning ved UiB.

 

Kartlegger arbeidslivets behov

Målet har vært å avdekke hvilke behov samfunnet har for arbeidskraft innenfor høyere utdanning, og hvordan UiB møter disse behovene. Undersøkelsen ble utført gjennom kvantitative undersøkelser med 600 utvalgte arbeidsgivere samt skolens egne vitenskaplige ansatte, og viser at disse er overraskende samstemte.

- Dette er veldig interessant fordi det har vært mange fordommer om hva arbeidslivet og samfunnet for øvrig krever og forventer av akademikere. Nå kan vi vise frem at det faktisk er stor overensstemmelse mellom universitetets og arbeidsgivernes forventninger, sier Atakan. Han presiserer at dette ikke bare gjelder ved vurdering av jobbsøkere. 


- Dette er ikke bare kvalifikasjoner som verdsettes ved ansettelser, det er også basert på vurderinger fra arbeidsgivere etter at kandidater fra universitetet har jobbet der over en lengre periode. Dette er en veldig positiv utvikling, sier Atakan.

 

Trenger flere med bachelorgrad

Han tror den økende internasjonale konkurransen i næringslivet er noe av årsaken til et større behov for kompetanse. Ifølge undersøkelsen vil spesielt studenter med bachelorgrad bli mer etterspurte.

- Utviklingen skyldes en gjennomgående endring i samfunnet som følge av globalisering og økt internasjonal konkurranse i arbeidslivet. Dette gir et mer nyansert kompetansebehov som krever mer av de nevnte egenskapene og verdiene, sier Atakan. Undersøkelsen anslår at det i 2020 vil mangle 90.000 akademikere med dagens utdanningsnivå. Av de 90.000 som mangler vil 81.000 være kandidater med bachelorgrad.

- Dette skyldes et voksende behov for kompetanseintensiv arbeidskraft. Og dette er noe utdanningsinstitusjonene må fokusere mer på. Vi ønsker en nasjonal debatt om hvordan vi kan videreutvikle bachelorgradens profil. Dette er noe som alle utdanningsinstitusjoner bør være bevisste på, mener Atakan.

 

Gjelder hele landet

Det er innen økonomiske og administrative fag, samt samfunnsfag at den prosentvise veksten vil være størst. I antall personer vil veksten imidlertid være størst for realfagsutdannede og sivilingeniører.


- Litt av utfordringen som alle bør ta innover seg er at det i en globalisert verden ikke bare er de tekniske og realist-utdanningene som er ettertraktet, men også humaniora og samfunnsfagene må jobbe med å vise næringslivet hvordan de kan bidra i denne utviklingen. For eksempel trenger et selskap som Statoil fortsatt mange realister, men de etterlyser like mye de som forstår samfunnsutviklingen innen språklige, kulturelle og politiske forhold.

Dette er behov arbeidsgiverne selv peker på, noe som viser at det er en rekke ting disse fagområdene kan bidra med, sier Kuvvet Atakan. Han presiserer at selv om undersøkelsene er utført med Vestlandet som utgangspunkt er flere av aspektene aktuelle for hele landet.
 
- Mange av funnene fra undersøkelsen er overførbare på landsbasis. Når det gjelder behovet for faglig og teoretisk kunnskap samt evnen til selvstendig og kritisk tenkning er det snakk om tendenser i samfunnsutviklingen, og det er ikke et fenomen som bare gjelder i Bergen.

LES OGSÅ: 13 TIPS TIL JOBBSØKNAD


- Må tenke over hva du kan

Det er imidlertid ikke bare de ulike skolene som har utfordringer med å gjøre seg synlige for næringslivet, det gjelder i høyeste grad også studentene. Daglig leder og karriereveileder i Emmali & Ekker, Trude Kvammen Ekker synes rapporten fra undersøkelsen er gledelig.

- Vi ser på denne undersøkelsen med glede. AS Norge trenger utdannede folk, og det skulle bare mangle at utdannelse ble verdsatt i arbeidslivet, sier hun. For å få frem sin faglige kompetanse i møte med arbeidslivet mener Kvammen Ekker at man må begynne med stillingsannonsene. Ved å koble de egenskapene de ser etter i utlysningene til egen utdannelse kan man konkretisere den faglige kompetansen.


- Man må omsette den kompetansen man har fra utdannelsen til forståelige ord, og der kan stillingsutlysningen være et godt utgangspunkt. Det er alltid sånn at når arbeidsgiverne lyser ut en stilling vil de allerede i utlysningen forsøke å få frem hva de ønsker av egenskaper og faglig kompetanse. Når man søker må man først se hva arbeidsgiverne er ute etter og deretter matche sin egen søknad med ord og uttrykk som gir gjenklang i utlysningen, forklarer hun. I tillegg er det naturligvis viktig at man selv tenker nøye gjennom hva man faktisk er gode på.

- Samtidig må studentene selv tenke over hva de egentlig kan. Gjennom studiene har man kanskje blitt analytiske, kildekritiske, gode på å innhente informasjon, utviklet evnen til logisk tenkning, eller evnen til presentasjon og formidling. For å belyse slike egenskaper kan man absolutt trekke inn teoretisk og faglige kunnskaper, sier Kvammen Ekker, og legger til at man heller ikke må glemme å få frem sine personlige egenskaper.

 Kompetanse 2020

 Kompetanse 2020 er en undersøkelse som skal kartlegge samfunnets behov for kunnskap og kompetanse innenfor ulike fagområder i forhold til utdanningstilbudet ved UiB frem til 2020.


  I alt er 1100 forskere og 600 utvalgte bedrifter fra Vestlandet og Osloregionen spurt i undersøkelsen.

  Undersøkelsen skal øke kunnskapen om arbeidsmarkedet og samtidig gi aktører i arbeidslivet bedre kunnskap om den kompetansen universitetets utdanninger gir.

  Analyser av demografi, nærings- og arbeidsmarkedsstatistikk skal gi grunnlag for vurderinger av fremtidige behov for utdanning og kompetanse.

  En større spørreundersøkelse rettet mot arbeidsliv og forvaltning skal gi generell innsikt i arbeidsgivers vurderinger av kompetansebehov, kjennskap til og synspunkter på universitetsutdannelser og UiBs kandidater.

  En egen undersøkelse blant universitetets ansatte skal gi kunnskap om organisasjonens egne perspektiver på forholdet mellom utdanning, samfunns- og arbeidsliv.

  I undersøkelsen er det intervjuet 15 arbeidsgivere og kandidater som har fått jobb i disse bedriftene, i tillegg til ansatte ved universitetet. Den baserer seg også på en gjennomgang av tidligere innsamlede data fra SiBs og NIFU-STEPs kandidatundersøkelser


 Rapporten er utarbeidet av ideas2evidence.

Kilde: Universitetet i Bergen