Ifølge en fersk undersøkelse gjort ved Linnéuniversitetet i Kalmar og Växjö i Sverige er det lettere for 30-åringer å få tilbud om jobb enn 45-åringer.

I undersøkelsen sendte forskere fiktive jobbsøknader til samme jobb, hvor inneholdet i søknadene var nokså likt, bort sett fra «søkerenes» alder.

Forskerene peilet seg spesielt inn på serviceyrker med mye kundekontakt, og da først og fremst innen restaurant- og butikkbransjen.

Det viste seg da at den yngre «søkeren» ble innkalt til jobbintervju og fikk tilbud om jobben tre ganger hyppigere enn den eldre kandidaten.

 

Aldersdiskriminering?

At entnisitet, kjønn og vekt blitt sett på som dominerende faktorer i diskriminering på arbeidsmarkedet er allment kjent, men i undersøkelsen fra Sverige blir det understreket at også alder kan virke diskriminerende.

Er dette godt nytt for unge studenter? Er det greit å gå foran i jobbsøkerkøen på grunn av noe som i realiteten kan synes irrelevant?

Tonje Cecilie Thysnes (20) er sosiologistudent ved universitet i Stavanger, og har så vidt vært borti temaet om diskriminering på arbeidsmarkedet gjennom studiene.

– Så langt i studiene har vi bare hatt fokus på at etnisitet kan diskriminere, men jeg tror absolutt at andre faktorer spiller inn, selv om det ikke alltid er bevisst.

– Rent personlig blir jeg selvfølgelig glad hvis jeg får den jobben som jeg søker på, men hvis jeg skal se på det i et helhetlig perspektiv så er det jo uheldig om alder avgjør. Kompetanse må gå foran.

– Hvis jeg for eksempel hadde vært femti år, så hadde jeg ikke vært særlig fornøyd med å bli utkonkurrert på grunn av alder.


 

Ikke overraskende

Per Erik Solem ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er ikke overrasket over at 30-åringer går foran 45-åringer på arbeidsmarkedet, og særlig i servicebransjen.

– En tidligere studie av ECON (Senter for økonomisk analyse) tyder på at arbeidsgivere som utlyste stillinger foretrakk søkere under 35 år, sier han.

I denne studien ble det spurt om hvor mange års yrkespraksis som ville vært ideelt for den som skulle ha den utlyste stillingen.

Studien viste at i 56 prosent av jobbene foretrakk arbeidsgiverne personer under 35 år, selv om de kunne fått eldre og mer erfarne personer til samme lønn.

 

At aldersdiskriminering forekommer er altså en vanlig oppfatning i Norge, men forskning viser ulike resultater.

I en av Solems rapporter fra NOVA (2010) fremgår det for eksempel at arbeidsgivere foretrekker «erfarne arbeidstakere», selv om de ikke oppfattes som særlig gamle.

At den samme tendensen gjelder nyutdannede, er ikke Solem enig i.

– Unge arbeidstakere er de nest mest populære, men helt nyutdannet er ikke det ideelle for mange arbeidsgivere. De nyutdannete er bare litt mer populære en seniorer og eldre, sier han.


 

Forskjell på nyutdannet og «bare» ung

Hvordan nyutdannet studenter står i forhold til de unge er likevel vanskelig å si, legger Solem til.

– Jeg vil gjette at nyutdannete ville ha falt dårligere ut enn «unge», også i Sverige, om det var spurt om det. Men det vet jeg ikke. Jeg må nevne at mitt perspektiv er fra den andre siden; eldre arbeidstakere.

– Jeg forklarer diskriminering av eldre ut fra grunnleggende kulturelle, stereotype oppfatninger om aldring og med den andre siden av medaljen, ungdomsdyrkelsen.

– Men den synes, som nevnt over, ikke til å strekke seg så langt at de helt ferske og nyutdannete foretrekkes av de fleste arbeidsgiverne.


– Hvis jeg skal gjette igjen, vil jeg tro at relevant yrkeserfaring før eller ved siden av studiene er en styrke når en kommer ut som nytdannet og skal søke jobb, sier Solem.

Uansett hva undersøkelser og forskning måtte vise, så er det naturlig for de fleste å tenke at nyutdannede studenter, unge som gamle ønsker å bli ansatt på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

– Hvis jeg fikk vite at jeg ble ansatt fordi jeg var yngre enn de andre søkerene så hadde jeg blitt skuffet. Personlige egenskaper er vel viktigere? sier Tonje Cecilie Thysnes.

Kilder:
Larsen, K.A. (1991) Fremtidens arbeidsmarked. ECON-rapport nr. 19/91. Oslo: ECON Senter for økonomisk analyse.
Solem, P.E. (2001) For gammel? Nova-rapport 4/01.
Solem, P.E. (2010) Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag. NOVA-rapport 5/10.