(StudentTorget.no):

Én av elleve studenter i Norge har opplevd mobbing på studiet, viser en landsdekkende undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO). 
 
Anders Kvernmo Langset, leder i NSO, mener det er utdanningsinstitusjonene som har sviktet.
 
– Det virker ikke som om mobbing har noe særlig fokus i høyere utdanning. Når mange institusjoner verken har et system for å registrere avvik, eller en konkret handlingsplan for å motarbeide mobbing, er det altfor dårlig, sier han til Universitas.
 
 

Etterlyser avvikssystem

Langset mener studenter må bli bedre informert om hvilke rettigheter de har, og hvilken tiltaksplan som finnes på deres lærested. NSO vil at alle institusjoner skal ha et avvikssystem hvor studentene kan melde fra om mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

STUDENTOMBUD: Marianne Høva Rustberggard er studentombud ved Universitetet i Oslo. (Foto: SiO)

Ved Universitetet i Oslo har de et eget studentombud som tar seg av slike saker. 
 
– Studentombudet er en uavhengig bistandsperson for studenter som vurderer eller ønsker å si fra, i tillegg kommer jeg med innspill til hvordan UiO best kan ivareta studentenes rettssikkerhet i sine systemer for oppfølging. Ansvaret for læringsmiljø ligger hos universitetsstyret, sier studentombud Marianne Høva Rustberggard til Universitas. 
 
 

Store forskjeller mellom lærestedene

Universitetet i Tromsø (UiT) er den institusjonen som kommer dårligst ut i undersøkelsen, hvor hele 18 prosent av studentene har opplevd mobbing.
 
Studiedirektør Heidi Adolfsen i Læringsmiljøutvalget ved UiT, synes det er vanskelig å forklare de høye mobbetallene.
 
– Jeg vet ikke hvorfor, men vi arbeider med å involvere og engasjere studenter i ulike sammenhenger. Vi vil gi dem bedre oppfølging gjennom fadderordningen og kontinuerlig gjennom hele studieløpet, sier hun.
 
De laveste mobbetallene er ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), hvor kun fire prosent av respondentene svarer at de har blitt mobbet.
 
Anita Tøien Johansen har vært studentombud ved HiOA siden januar, og har foreløpig ikke håndtert mange mobbesaker. Hun synes det er vanskelig å forklare hvorfor det er mindre mobbing ved HiOA enn andre steder.
 
– Det kan hende at studenter ved høyskolen ofte har sterkere tilknytning til studiet sitt enn på et stort universitet. De har klare og faste studieprogram de følger, mindre klasser og mer praksis. Men om dette spiller inn på mobbing, vet jeg ikke, sier hun til Universitas.