Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Retten til egenmelding kan brukes opptil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode.

Dersom bedriften du jobber i, er en IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opp til 8 kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode.

Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes. Egenmeldte fraværsdager forutfor sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.

Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Legen vil vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til fravær fra jobb, både ved førstegangs og senere sykmeldinger.

Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding vurderes før aktiv sykmelding. Kopi av legeattesten "Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom" sendes arbeidsgiver.

 

Egenmelding for syke barn

Hvis du har barn under 12 år, kan du eller din mann/kone være hjemme med lønn et bestemt antall dager når barna er syke. Dette gjelder bare hvis både mor og far har jobb utenfor hjemmet.

Mor og far må dele på de dagene man kan være hjemme hos syke barn. Aleneforeldre kan være like mange dager hjemme hos syke barn som mor og far til sammen i familier der mor og far bor sammen.

Du må ringe arbeidsplassen din og si fra hvorfor du er borte fra jobben. Mange arbeidsplasser har egne skjema for egenmelding for syke barn. Du må huske på å levere egenmeldingen til arbeidsplassen.