Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger. Midlertidig ansettelse er arbeidsavtaler som gjelder for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid som er av forbigående art.

Dersom noen skal ansettes midlertidig, forutsetter det at vilkårene for gyldig midlertidig ansettelse er til stede.

Midlertidig ansettelse er tillatt i følgende hovedtilfeller:

  • Når arbeidets karakter tilsier det,
  • og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften.

 

Dette kan være sesongarbeid f.eks. innen næringsmiddelindustrien og turistnæringen. Midlertidige ansettelser for å høste frukt og bær, guide turister, være julenisse i desember eller servere på uterestauranter om sommeren, vil eksempelvis være tillatt.

De ordinære, løpende oppgavene i bedriften skal ikke utføres av midlertidig ansatte.

Generelle svingninger i markedet, f.eks. ordretilgang, vil ikke være tilstrekkelig grunn til å kunne ansette noen midlertidig. Men hvis det skulle forekomme uforutsette situasjoner som gir kortvarige topper i arbeidsmengden, vil midlertidig ansettelse for å dekke opp dette være i orden.

 

Praksisarbeid - opplæring i et fag

Vikariater. Det må vikarieres for bestemte personer, f.eks. ved sykdom, ferie eller permisjoner.

Deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten.


 

Øverste leder i virksomheten kan ansettes på åremål

Enkelte stillinger innenfor idretten - idrettsutøvere, trenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten kan høre hjemme her.

Det samme gjelder arbeid innenfor kunst, forskning eller idrett etter tariffavtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver.

Arbeidsforholdet opphører automatisk når det avtalte tidsrommet er over eller arbeidet er utført, med mindre det er avtalt noe annet.