Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

 

Jeg jobber som Sivilingeniør hos Statnett. Statnett er et statlig foretak som er systemansvarlig nettselskap i Norge. Arbeidsstedet mitt er i Oslo, men Statnett har aktiviteter i hele Norge, i tillegg til internasjonalt samarbeid med andre systemansvarlige nettselskaper. Statnett har omtrent 650 ansatte der omtrent 200 er utdannet Sivilingeniør.

 

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

 

Det høres sikkert ut som en klisjé, men ingen dag er lik. Jeg arbeider på Regionsentralen for Sør Norge der jeg deltar i en døgnkontinuerlig turnus, i tillegg har jeg flere andre oppgaver som blant annet innebærer deltakelse på Forskning og Utviklingsprosjekt (FoU), store ombyggings- og utbyggingsprosjekter, utvikling av verktøy og innspill til bygging av nye store strømledninger.

 

Når jeg er på vakt på Regionsentralen er jeg ansvarlig for å overvåke og drifte de store overføringsforbindelsene for strøm i Norge. Hvis noe skjer med motorveiene i strømforsyningen kan det få store konsekvenser for samfunnet. Det er mitt ansvar å sørge for å gjenopprette strømforsyningen hvis noe skjer. Det blir også foretatt mye vedlikehold på ledninger og transformatorer, når noen skal jobbe på disse komponentene er det mitt ansvar å sørge for at de blir koblet ut. Når de kobles ut må jeg sørge for at strømmen kan gå en annen vei på en forsvarlig måte. Etter at en forbindelse er utkoblet er det jeg som skal sørge for sikkerheten til de som skal arbeide. Dette er et ekstremt viktig ansvar og krever skikkelig fokus, hvis det ikke gjøres skikkelig kan det få fatale konsekvenser for dem som skal arbeide.


 

Jeg har ansvaret for en FoU aktivitet som går på konsekvenser ved integrasjon av vindkraft i kraftsystemet. Her engasjerer jeg eksterne eksperter som gjennomfører analyser for Statnett. Det følges opp med jevnlige prosjektmøter og koordinering mellom ulike avdelinger hos Statnett mot de eksterne ekspertene. En viktig bit av aktiviteten er å gjøre seg kjent med hva som skjer internasjonalt, jeg har derfor deltatt på flere internasjonale konferanser og møter. Både som foredragsholder og deltaker.

 

Ved store ombyggings- og utbyggingsprosjekter er meningene til de som overvåker og drifter disse nye komponentene viktige. Jeg blir derfor ofte dratt med i disse prosjektene som en viktig ressursperson. Det samme gjelder når Statnett skal bygge nye store strømledninger.

LES OGSÅ: Vurderer du å bli dommer? Les tingrettsdommerens erfaringer og tips!


 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

 

Som person må man være tydelig, strukturert og rolig. Når større deler av Norge er strømløst og telefonene strømmer på er det viktig å bevare roen for å gjøre de riktige tingene til rett tid. Det ansvaret som er i forhold til sikkerhet for personell som arbeider ute gjør at en må arbeide på en strukturert måte der en følger rutiner og instrukser.


 

Det er mye kommunikasjon med andre aktører i bransjen gjennom en arbeidsdag, kommunikasjon blir derfor viktig og den må være tydelig. Siden det operative miljøet er ganske stort og driften av strømnettet involverer svært mange personer må en være flink til å arbeide sammen med andre mennesker.

Når det gjelder det faglige må en ha kompetanse om alt fra små elektriske duppedingser til store krafttransformatorer på flere hundre tonn. Samspillet i kraftforsyningen er kompleks og det krever både kunnskap om detaljer og evne til å koordinere og styre det store strømnettet.


 

Hvordan er den typiske karrierevegen videre i ditt yrke / din bransje?

 

Etter en sivilingeniør utdannelse ligger veien åpen både for en teknisk/faglig karriere eller en lederkarriere. De fleste starter på en faglig karriere, mens de som ønsker mer lederansvar tar litt videreutdanning/kursing før de begynner som prosjekt- og avdelingsledere. Mange av direktørene i denne bransjen er faktisk utdannet teknologer som har arbeidet som sivilingeniører i starten av karrieren. 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

 

Det er vanskelig å peke på typiske startjobber siden det er stor spennvidde i de jobbene som vil være aktuelle. Aktuelle startjobber kan være alt fra teoretiske forskningsrelaterte jobber til mer praktiske jobber der en arbeider ute på anlegg. Mye avhenger av hva en selv vil og ønsker.

 

Som nyutdannet sivilingeniør har en fortsatt mye å lære og i de fleste jobbene vil det være nødvendig med en opplæringsperiode før en kan gjennomføre jobben skikkelig. Det beste med denne utdannelsen er kanskje de mulighetene en har til å få stillinger som er svært forskjellige. En har under utdannelsen fått en basiskunnskap som er så god at en kan tilegne seg den kunnskapen og erfaringen som må til for å mestre svært forskjellige stillinger.

 

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

 

Jeg har en mastergrad i studiet Energi og Miljø fra NTNU i Trondheim. Linjen jeg gikk på heter Energibruk og Energiplanlegging, der jeg tok mange fag rettet mot strømforsyning. Masteroppgaven min skrev jeg på nettintegrasjon av store mengder vindkraft i Sør Norge


 

  

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

 

Min utdannelse var en forutsetning for å bli ansatt i den stillingen jeg nå har. Siden jeg hadde et stort ønske om å begynne å arbeide for Statnett hadde jeg lagt ned mye arbeid i å skrive en god søknad. Under intervjuet forsøkte jeg å signalisere min ekte interesse for å jobbe i Statnett, noe som jeg tror jeg lyktes godt med.

 

Det at en virkelig ønsker å jobbe et sted gjør det mye enklere å selge seg selv i intervju prosessen. Interesse er viktig og de som intervjuer ser fort om den som er på intervju virkelig ønsker jobben. Siden jeg er veldig sosial la jeg stor vekt på at mitt bidrag til arbeidsmiljøet i bedriften ville bli oppfattet som positivt for Statnett. Utdannelsen jeg har viser også at jeg har evne til å tilegne meg mye ny kunnskap på kort tid, noe som jeg fokuserte mye på siden det er viktig for en bedrift å få så mye ut av nye medarbeidere så tidlig som mulig.

 

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?


 

Det er mulig å gå flere veier for å begynne i samme yrke som meg. En kan starte med å ta fagbrev der en får noen år med praktisk erfaring, gå videre med en bachelor/ingeniør grad før en tilslutt bygger på med en master/sivilingeniør grad. Noen starter med en bachelor/ingeniør grad og bygger på med master/sivilingeniør, mens mange også velger å starte direkte på master/sivilingeniør som jeg gjorde.

 

Sommerjobber under studiene er en nyttig måte å komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere på. Da vil en også få et bedre innblikk i aktuelle jobber for nyutdannede, samtidig som en kommer i gang med å skaffe seg kontakter innenfor bedriften og i bransjen. De fleste bedriftene kommer til utdanningsstedene i forbindelse med rekrutteringsmesser, bedriftspresentasjoner osv. Dette er en ypperlig anledning til å komme i kontakt med bedriftene, samt få ett innblikk i hva de driver med.

 

Selv om jeg ikke gjorde det vil jeg anbefale å ta et utenlandsopphold i løpet av utdannelsen. Flere av dem jeg studerte sammen med gjorde dette og jeg angrer nok litt på at jeg selv ikke gjorde det.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har? (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)

 

Det er en forutsetning at en har tatt en teknisk utdannelse. I utgangspunktet er det ønskelig med en sivilingeniørgrad for nyutdannede, men med erfaring er også ingeniører aktuelle. Utdanningsretning må være energirelatert, det finnes ikke noe fasitsvar på hvilke fagkombinasjoner som bør velges, men tekniske fag rettet mot elkraft er fornuftig og svært nyttig.

 

Videre må en kunne vise til jevnt over gode karakterer, men det er absolutt ikke noe krav om kun toppkarakterer. Karakterene sier mye om hvordan du tilegner deg kunnskaper, og er derfor viktige i forhold til å komme gjennom nåløyet til intervju, men de sier som kjent langt fra alt.

 

Når det gjelder personlige egenskaper vil jeg trekke frem evnen til å samarbeide med andre, både eksternt og internt. Vi arbeider tett sammen og er avhengig av at hver enkelt på avdelingen fungerer i teamet. Mye kontakt med andre aktører i bransjen gjør at kommunikasjon blir viktig.

  

 

Et siste spørsmål! Hva er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

 

Jeg vil trekke frem ett par ting:

- Faglige utfordringer i en bransje der det skjer mye
- Ekstrem økning i fokus i samfunnet generelt på energi og miljø spørsmål
- Fleksibilitet i arbeidstid
- Interne kurs og programmer
- Det sosiale


For de faglige utfordringene finnes det ingen grenser utenom dine egne i denne bransjen. Jeg er helt sikker på at en som har vært i bransjen et helt yrkesliv aldri vil kunne si at det ikke finnes faglige utfordringer lenger. I Statnett er det faglige nivået enormt høyt, mange sitter på mye kunnskap og er villige til å dele dette med de nye. Som nyutdannet er det et ideelt sted å komme til for å lære, samt å bli kjent i bransjen. Du får store utfordringer tidlig og du er med på å forme fremtidens engergiforsyning.

 

Energi og miljø spørsmål har i de senere årene blitt en av de viktigste agendaene i samfunnet. I denne bransjen jobber vi direkte mot de problemstillingene som diskuteres i daglig i nyheter og debatter. Det er vi som sitter med kunnskapen til å løse fremtidens energi og miljøutfordringer. Dette er selvfølgelig ekstremt utfordrende og spennende.

 

I Statnett legges det veldig godt til rette for fleksibel arbeidstid. Tiltross for at jeg jobber skift med fastsatt vaktplan er bedriften utrolig fleksibel i forhold til arbeidstid. Dette gjelder både for barnefamilier, single, samboere og eldre i hele bedriften. I min avdeling er vi flere som reiser på lange utenlandsferier der det er mulig å bruke opptjente timer, feriedager, reisetid og turnusfri. De to siste vintrene har jeg vært i India, Malaysia, Thailand, Chile, Argentina og Brasil når snøen laver ned i Norge. Den fleksibiliteten setter jeg stor pris på.

 

I Statnett har vi interne kurs og programmer for å motivere og utvikle medarbeiderne. Vi har et eget program som heter PULS, Program for Utviklingsorienterte Lovende Statnettere. Der blir en god kjent med hele organisasjonen på en litt annen måte, en blir trent i coaching, det avholdes flere møter med konsernledelsen, man deltar på seminarer og får et godt nettverk internt i bedriften. Det blir også kjørt spennende prosjektlederkurs som innleide profesjonelle bedriftsledere holder.

 

Det sosiale i min bedrift er en av de tingene jeg er mest fornøyd med. Mange aktiviteter er tilgjengelige med et aktivt bedriftsidrettslag, sosiale arrangementer, turer, bedriftshytter og andre aktiviteter. Miljøet blant oss unge er også veldig godt. Statnett er en trivelig arbeidsplass der en gleder seg til å gå på jobb hver dag. 
 

 

Takk for at du svarte og lykke til videre!