Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som management konsulent i Quartz+Co. Vi er et nordisk konsulentselskap med kontorer i Oslo, Stockholm og København hvor vi er ca. 180 ansatte hvorav 140 er konsulenter. 
Quartz+Co driver konsulentvirksomhet innenfor en rekke fagområder; strategi, salg og marketing, effektivisering, organisasjonsutvikling og transaksjoner. Selskapet har lang erfaring innenfor bransjene energi, transport, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), detaljvarehandel, helse, tele/media, bank/finans, industri, offentlig sektor og kapitalfond.
 
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 
 
Det er veldig sjelden to like arbeidsdager i denne jobben. Dagene avhenger av prosjektet jeg jobber på, og klienten vi jobber for. 
 
En relativt normal dag starter klokken 8 på kontoret hvor jeg sjekker e-post og planlegger dagen. Deretter er det ofte arbeid med analyser og forberedelse av neste klientmøte. I andre tilfeller jobber vi ute hos klient, og hele arbeidsdagen blir da tilbragt ved deres kontor. 
 
 
Hva skal til for å lykkes i din jobb?
 
Som nevnt er det få «vanlige» dager på kontoret, dette innebærer også at det til tider kan bli lange dager som krever mye av deg. Derfor er det viktig at man virkelig er motivert og drevet av indre motivasjonsfaktorer fremfor ytre. Dersom man har en underliggende vilje til å lære og utvikle seg har man gode forutsetninger for å gjøre en god jobb som konsulent.
 
I forlengelse av dette er det nødvendigvis viktig at man evner å lære raskt. Det er et stort spenn i bransjer og fagområder man jobber innenfor og evnen til å tilegne seg ny kunnskap raskt er derfor en svært verdsatt og nyttig egenskap. For å kunne utnytte denne læringsevnen er det også vesentlig at man har en velutviklet forretningsforståelse, slik at man kan trekke gode og riktige konklusjoner fra de analysene og det datagrunnlaget som foreligger.
 
En annen viktig egenskap er relasjonelle ferdigheter. Vår kapital er tillit, og en ansatt må evne å forvalte og utvikle denne tillitten gjennom sin interaksjon med klienten. I tillegg jobber man svært sjelden alene, og da er det en fordel at man trives med å arbeide på denne måten. 
 
 
Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?
 
Når det gjelder karrieremodellen til Q+C har vi fem nivåer; konsulent A, B, C og D, samt partner. Som nyutdannet begynner man som konsulent A. Her er man typisk 1-2 år før man rykker opp til konsulent B. Etter hvert som man blir mer erfaren rykker man oppover i systemet og kan til slutt ende som partner dersom man ønsker det. Som partner blir man eier av selskapet og tar på seg ansvaret som følger med dette.
 
Mange ser på konsulentbransjen som en god start før man går over i industrien. Og en av fordelene ved konsulentyrket er at man raskt opparbeider seg en bred erfaringsplattform både på tvers av bransjer og fagområder. Dette gjør en bedre i stand til å forstå sine egne styrker og interesser. Tidligere ansatte i Quartz+Co har typisk fått jobb i forretningsutviklingsfunksjoner i større virksomheter hvor mange av arbeidsoppgavene har strategisk karakter og derfor minner mye om oppgavene i konsulentbransjen.
 
I Q+C ønsker vi å legge til rette for at konsulentyrket kan være noe mer en et midlertidig stoppested. Selskapet fører ingen «up-or-out» politikk, noe som innebærer at dersom man av ulike årsaker (f.eks. familiære) ikke ønsker mer ansvar er det aksept for å bli værende på det nivået man er selv om man er kvalifisert for opprykk. 
 
Et annet viktig redskap i å sørge for at konsulentjobben i Q+C kan bli langvarig er å regulere arbeidstiden. Det er en dårlig bevart hemmelighet at konsulenter til tider jobber mye, og det er også tilfelle i Q+C. Allikevel er det stor aksept for at forskjellige livssituasjoner og ønsker gjør at arbeidsdagen må tilpasses. 
 
 
Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?
 
I løpet av mine første uker i Q+C var jeg i flere klientmøter, lagde analyser, holdt presentasjoner og bidro på workshops. Dette er et representativt utvalg av de arbeidsoppgavene man typisk får i begynnelsen, og ettersom man viser hva man kan, får man stadig mer ansvar. 
 
Arbeidsoppgavene vil variere med prosjektet man arbeider på, men generelt består de av analysearbeid, datainnsamling og strukturering av problemstillinger. Men som nevnt vil det også være klienteksponering gjennom f.eks. workshops og intervjuer.
 
 
Hva er din utdanningsbakgrunn?
 
Jeg har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra NHH (Norges Handelshøgskole) hvorav et halvt år ble tilbragt på utveksling til Sydney hvor jeg spesialiserte meg innen finansiell økonomi. 
 
 
Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?
 
Først og fremst brukte jeg veldig lang tid i forkant av at søknaden ble sendt. Jeg forsøkte å gjøre meg klare refleksjoner om hvilket yrke jeg ønsket meg og hvorfor. Dernest forsøkte jeg å finne en bedrift som jeg kunne identifisere meg med og hvor jeg kunne utvikle meg og trives. 
 
Med denne prosessen ferdigstilt skrev jeg en søknad hvor jeg fokuserte på dette og forsøkte å synliggjøre hvorfor jeg mente at jeg og Q+C var en god match. Jeg forsøkte også å synliggjøre at jeg har en CV som kanskje skiller seg litt fra den vanlige masterkandidaten fra NHH. Jeg har blant annet jobbet som næringspraktikant ved ambassaden i Saudi-Arabia tidligere. 
 
Da jeg ble kalt inn til intervju var jeg veldig bevisst på at jeg ønsket å bruke denne prosessen til å bli kjent med Q+C. Jeg var sikker på at det var en god match på papiret, men det er naturligvis menneskene i bedriftene som definerer den, og nettopp derfor følte jeg det var viktig å bruke intervjuet til å bli bedre kjent med de som jobber der. 
 
I tillegg hadde jeg brukt god tid på å forberede meg både på numeriske tester og caseintervjuer. Dette gjorde meg mindre nervøs og bedre i stand til å svare på de spørsmålene jeg fikk. 
 
 
Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?
 
Bruk god tid i forkant av en søknad til å bestemme deg for hva du vil jobbe med og hvorfor. Og ikke minst bruk tid til å finne ut hvem du vil jobbe for og hvorfor. Dersom man gjør disse betraktningene vil det komme frem både i søknaden og på intervjuet. 
 
Bruk intervjuprosessen til å bli kjent med bedriften. Husk at de skal bli kjent med deg, men du skal også bli kjent med dem. Det er ingen som tjener på forventningsavvik, og det er utrolig viktig som kandidat å bruke intervjuprosessen til å virkelig bli kjent med bedriften. Dette er tross alt et sted man skal tilbringe mye tid. 
 
 
Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?
 
Når det gjelder utdanning er de fleste ansatte i Q+C siviløkonomer eller sivilingeniører, men dette er ikke et krav for å bli vurdert. 
 
 
Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?
 
Noe av de beste med konsulentyrket er at man har en svært bratt læringskurve, spesielt de første årene i arbeidslivet. Dette gir en utfordrende og krevende hverdag, men gjengjeldes med opplevelsen av mestring når man løser utfordringene på en god måte og ser at rådgivningen man yter til klientene virkelig gjør en forskjell. 
I Quartz+Co har jeg utrolig mange gode kollegaer som det er fantastisk å arbeide sammen med på prosjekt eller bare å møte på kontoret. I selskapet vårt har vi en flat struktur og det er ingen forskjell sosialt sett på partnere og for eksempel en konsulent A. Vi har et felles ønske om å opparbeide kunnskap og erfaring som gjør at vi har fokus på erfaringsdeling i hverdagen og på det å hjelpe hverandre.
 
Frynsegodene kommer i form av selskapsturer og arrangementer. Quartz+Co har fokus på det sosiale aspektet og at de som arbeider sammen også blir kjent utenfor arbeidssammenheng. En gang i året har vi en felles sammenkomst hvor alle ansatte fra Danmark, Norge og Sverige er med. Vi arrangerer også fagdager med tilhørende middag i de respektive landene hvor vi på dagen har kursvirksomhet og erfaringsdeling, hvorpå vi samles senere på kvelden til middag med god mat og drikke. I tillegg har vi sommerfest, julebord og andre arrangementer i løpet av året (hytteturer, skiturer, etc.). Vi arrangerer også noen fester i året hvor vi inviterer klienter og potensielle klienter til store sammenkomster. Gjennom slike arrangementer bygger vi faglig kompetanse og sosialt fellesskap slik at jobben blir mer enn bare jobb. Jeg har vanskelig for å forestille meg at jeg kunne hatt det bedre faglig og sosialt sett noe annet sted.