(StudentTorget.no):

Det er vanskelig å gi generelle råd om hvordan innledning og avslutning på stiler bør være. Som tidligere nevnt, det er viktig at du finner din egen form. Opplever du at det er vanskelig å skrive innledning, så vent. Fordelen med å vente er at du kan være sikrere på at du får en innledning som passer til selve hovedinnholdet.

Generelt kan man si at innledningen skal være kort, gjerne bare noen få linjer. Innledningen har som oppgave å lede leseren inn i emnet og skape nysgjerrighet etter å lese resten.
 
Hvis oppgaven kan oppfattes på flere måter, kan du i innledningen presisere hvordan du oppfatter den. Det vil si at du på en måte legger premissene selv. Andre ganger kan det passe å innlede med et lite historisk tilbakeblikk eller å komme med et eksempel som gjelder akkurat dette problemet. Her er noen forslag:
 
 
• Sett saken inn i en aktuell, eventuelt historisk sammenheng
 
• Avgrens og presiser emnet
 
• Ta utgangspunkt i egne erfaringer
 
• Presenter problemet
 
 
Det er alltid uheldig å innlede stilen med å gjengi oppgaveteksten. Mange kandidater gjør det, og det er uheldig på den måten at man kommer skjevt ut allerede fra begynnelsen. Du kan bruke innholdet i oppgaveteksten, men da må du skrive om og formulere noe med egne ord.
 
Slutten av en stil skal gi leseren en følelse av å ha nådd et mål, og hoveddelene av stilen skal bygge opp til avslutningen. Det er ofte naturlig å runde av med å gå tilbake til utgangspunket og konkludere. Det vil si å komme med en logisk slutning av det de enkelte momentene har ledet opp til. Det kan for eksempel gjøres ved å formulere svaret på oppgaven i et nøtteskall. Vær gjerne personlig og engasjert i tonen, men avslutninger av typen "Jeg håper problemet blir løst i fremtiden" eller "Den som lever, får se", er innholdsløse klisjeer du bør unngå. Unngå derfor derfor slike avslutninger. Du bør heller ikke skrive ordet SLUTT. Sensor har vanligvis ikke noe problem med å forstå at stilen slutter der teksten opphører.
 
Det er også viktig at en stil ikke slutter for brått, slik at leseren sitter igjen med for mange uløste spørsmål. Leseren skal føle at du har fått sagt det du har å si. Samtidig må du passe på å ikke gjenta deg selv for mye. Det ideelle er at innledning og avslutning henger sammen, at leseren får en følelse av det er en sammenheng der innledning og avslutning danner "en ring" rundt hovedbesvarelsen.