Hva gjør en statistiker

Statistikk handler i hovedsak om å analysere data.

En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi, samfunnsfag, økonomi og teknikk. 

Statistikk dreier seg også om å lage matematiske modeller, der usikkerhet spiller inn. Et eksempel er pålitelighetsanalyse, der man ønsker å si noe om hvor stor sannsynligheten er for svikt i ulike systemer og ut fra dette utarbeide optimale vedlikeholdsrutiner. 

Innen forsikring, kan en viktig oppgave være å beregne hvor mye selskapet må sette av de neste årene for å kunne utbetale framtidige krav. 

I medisin, der en ny behandlingsmetode skal testes ut, kan statistikeren regne ut hvor mange pasienter som må delta i forsøket for å gi et holdbart svar på hvor effektiv behandlingen er.

Arbeidsoppgavene til en statistiker består ofte i å delta i en analyseprosess, fra å gi råd til hvordan data bør samles inn, til å utføre selve analysen og tolke resultatene etterpå. Resultatene presenteres deretter for kunden eller samarbeidspartneren, enten muntlig eller ved at man skriver en rapport eller en vitenskapelig artikkel. Selve analysen gjøres ved bruk av datamaskin.

En statistiker må ofte sette seg inn i nye statistiske metoder og i andre fagområder ettersom faget utvikles og nye problemstillinger dukker opp.

Det er også vanlig å holde kurs og gi rådgivning om bruk av statistikk til ikke-statistikere.

 

Personlige egenskaper - Statistiker

En statistiker er analytisk, og glad i tall og matematikk, selv om statistikk er et mer anvendt og praktisk fag enn ren matematikk.

Det er vanlig å jobbe på tvers av ulike fagdisipliner, slik at både samarbeidsevne og formidlingsevne er viktige egenskaper.

Det er også en fordel å være forholdsvis strukturert og nøyaktig.

 

Utdanning / kompetansekrav - Statistiker

I Norge, kan man utdanne seg innen statistikk ved å ta en bachelorgrad og/eller mastergrad ved ett av universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.

Felles for alle studiene er at de byr på en blanding av teori og praktiske anvendelser med bruk av datamaskin.

Les mer om studiemuligheter for yrket Statistiker:

 

Jobbmuligheter - Statistiker

Siden statistikk er et fag som anvendes innen mange andre fagfelt, er jobbmulighetene varierte og spredt over et stort antall ulike bransjer.

Mange jobber innen bank, finans og forsikring, mens andre jobber med forskning, enten det er teoretisk forskning ved universitetet eller anvendt oppdragsforskning og konsulentvirksomhet ved et forskningsinstitutt. 

Flere eksempler er legemiddelindustrien, konsulentselskaper, oljesektoren, fiskerinæringen, ingeniørvirksomheter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Statistiker:

 

Lønnsnivå - Statistiker

Lønn avhenger av bransje, og av om det er offentlig eller privat sektor, men generelt er lønnsutsiktene gode.

 

Mer informasjon / linker

  • Statistisk sentralbyrå (SSB) - en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå: www.ssb.no
  • Norsk Statistisk Forening - arrangerer møter og seminarer, og er et bindeledd mellom statistikere: www.sites.google.com/site/statistiskforening