Hva gjør en biolog

Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer og parasitter hos planter, dyr og mennesker.

Som biolog utfører du som oftest forskning for å bedre forståelsen av fundamentale livsprosesser slik at du kan bruke denne til å utvikle nye produkter eller prosesser. Man driver som oftest enten grunnforskning (ikke noe spesifikt mål, ønsker kun å utvide kunnskap) eller anvendt forskning (rettet mot å løse et bestemt problem).

Det finnes mange typer biologer, hvor noen ser på den makroskopiske verden mens andre konsentrerer seg om den mikroskopiske. Det vil være en del overlapping mellom de ulike feltene, og det er ofte vanskelig å klassifisere en biolog som kun én av dem. De fleste biologer spesialiserer seg på et felt, og det finnes en rekke felt du kan spesialiser deg i. Eksempler på noen av feltene er zoologi, biokjemi, økologi, mikrobiologi, fysiologi, genetikk og genteknologi, marin vitenskap og botanikk.


Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvilket felt du har spesialisert deg innenfor, men en arbeidsdag kan innebære disse oppgavene:

- Samle og analysere biologiske data om relasjoner mellom og blant organismer og deres miljø.
- Utarbeide hypoteser.
- Programmere og bruke datamaskiner til å lagre, behandle og analysere data.
- Utarbeide tekniske- og forskningsrapporter, samt kommunisere resultatene til individer i industrien, myndighetene eller allmennheten.
- Utvikle og vedlikeholde forbindelser og effektive samarbeidsrelasjoner mellom grupper og enkeltpersoner, etater og publikum.
- Studere og administrere ville dyrepopulasjoner. Også vannlevende planter, dyr og miljømessige forhold som påvirker dem, samt grunnleggende prinsipper for plante- og dyreliv, som for eksempel opphav, forhold, utvikling, anatomi og funksjon.

LES OGSÅ: Lyst til å studere fiskehelse? Les Annas erfaringer!

Personlige egenskaper - biolog

En forutsetning for å ville bli biolog er interesse for naturens mangfold, økologi samt matematikk og
kjemi.

En biolog bør ha et analytisk sinn, da mye av jobben består i analyse av forskning, fag og resultater. Biologen bør også kunne arbeide selvstendig og være selvmotiverte og disiplinerte fordi man som forsker ofte jobber uavhengig av andre. Men det er også viktig å kunne jobbe effektivt som del av et team, samt kunne kommunisere klart og konsist, både muntlig og skriftlig. Det å utarbeide rapporter om funn er en stor del av arbeidet, samt det å formidle funnene til allmennheten og medlemmer av det vitenskapelige samfunnet.


Biologen bør også være detaljorientert, være tålmodig, ha gode problemløsningsevner og god arbeidsmoral. Presisjon er også en gunstig faktor for biologer, fordi nøyaktige resultater er essensielt.

LES OGSÅ: Slik lykkes du med biologifaget!

Utdanning / kompetansekrav - Biolog

Du kan ta bachelor i biologi ved en rekke universiteter og høgskoler i Norge. Avhengig av fagkombinasjon vil en bachelorgrad i biologi kvalifisere til opptak til masterprogram i blant annet biologi, hvor du får mulighet til å videreutdanne og spesialisere deg ytterligere.

Ønsker du å jobbe uavhengig med forskning, trengs det en doktorgrad i biologi eller en av dens underfelter. Mange universiteter tilbyr stipendiater.

Opptakskrav:

For å kunne søke på opptak til bachelorgrad i biologi kreves generell studiekompetanse, samt en realfagskombinasjon. Det vil være matematikk R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Studievalg.no - Relaterte studier til Biolog


Jobbmuligheter - Biolog

Biologi er den mest dynamiske og det mest økende området i vitenskapen. Biologien spiller inn på nesten alle aspekter av våre liv, og det er et enormt spekter av jobbmuligheter for biologer.


Biologer finner du på mange forskjellige arenaer i jobbmarkedet, for eksempel i industrien, i offentlig
forvaltning, i miljøorganisasjoner og i oppdrettsnæringen.

Biologer har nøkkelroller innenfor statlige forvaltningsorganer som departementer, Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning. Mange jobber med undervisning.

KarriereStart.no - Temaside Biolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Biolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Biolog

Lønnsnivå - Biolog

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået. Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

Mer informasjon / linker

Norsk Biologforening (http://www.bio.no/)

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner