Hva gjør en tolk

En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser.

Tolking kan foregå på flere måter, og de mest vanlige metodene er konsekutivtolking og simultantolking.

Å tolke konsekutivt, vil si at innholdet blir overført i kortere bolker, hvor tolken overfører innholdet mellom bolkene. Det vil si at samtaleparter tar mange pauser under dialog, som tolken benytter til å utføre tolking under.

Å tolke simultant, vil si å tolke mens taleren snakker uavbrutt. Dette er en metode som ofte blir brukt på konferanser, og forutsetter dertil egnet audioutstyr.

Det stilles en rekke krav til en profesjonell tolk. Disse er blant annet objektivitet, taushetsplikt og nøyaktighet. Det er forventet at en tolk ikke legger til eller trekker fra noe av det originale budskapet, og at tolken alltid informerer om sin rolle i forkant av en tolkesituasjon.

 

Forskjellen mellom tolk og oversetter

En tolk overfører innhold muntlig, mens en oversetter (translatør) overfører innhold skriftlig. Det finnes en egen autorisasjonsordning for oversettere, som arrangeres av Norges Handelshøyskole.

Tolk og oversetter er to forskjellige profesjoner, og bør ikke forveksles, da de innebærer ulike kompetanseområder.


 

Personlige egenskaper - Tolk

Tolk er et yrke som stiller store krav til samarbeid og nøyaktighet.

Man bør også ha evnen til å kunne prate og lytte, samtidig som man holder fokus og ikke glemmer deler av oversettelsen.

Som tolk, må man naturligvis ha god kunnskap, evner og interesse for språk, og man må kunne alle språk man oversetter flytende. 

Det er også viktig at man stiller godt forberedt, og må kunne legge bort private tanker og holdninger under oppdraget.

Man må også ha en god faglig innsikt i temaet man skal tolke innenfor.

 

Utdanning / kompetansekrav - Tolk

Det er flere måter å bli tolk på. Du kan ta statsautorisasjonsprøve, tolkeutdanning eller Tospråkstesten. Fullfører du et eller flere av disse kvalifiseringstiltakene, vil du regnes som kvalifisert tolk og vil kunne søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister.

Siden 2022, har offentlige etater plikt til å bruke kvalifisert tolk i henhold til tolkeloven.

Tospråktesten er en tospråklig ordforrådsprøve. Består man den, kan man gjennomføre kurs i tolkens ansvarsområde.

Man kan gjennomføre grunnutdanning i tolking, som tar et semester, eller et bachelorstudium ved OsloMet og Høgskulen på Vestlandet.

For å kunne kalle deg statsautorisert tolk, må du ta autorisasjonsprøve. Denne kan du ta ved OsloMET.

Hvis du består, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Språkene det tilbys autorisasjonsprøve og utdanning i varierer fra år til år, dette blir offentliggjort i god tid på forhånd.

Les mer om studiemuligheter for yrket Tolk:


 

Jobbmuligheter - Tolk

Etterspørselen etter tolker i de ulike språkene varierer. Fast ansettelse er veldig sjeldent i tolkeyrket og de fleste tolker i Norge arbeider frilans.

Tolking skjer oftest innen offentlig tjenesteyting som NAV, helsevesen, politi, rettsvesen og utlendingsforvaltning.

Det er også behov for tolker ved delegasjonsbesøk og møter, for organisasjoner, i konferanser og i det private næringsliv.

Etterspørselen etter tolker varierer mye ut i fra hvilket språk man har kompetanse til å arbeide med. Etterspørselen hos noen språk har variert kraftig over tid, som en følge av internasjonale hendelser og norsk asylpolitikk.

Hvor du får jobb er i stor grad avhengig av hvilket språk du er tolk i. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Tolk:

 

Lønnsnivå - Tolk

Svært få tolker er fast ansatt i fulltidsstillinger, og har derfor sjelden fast lønn. Lønnen vil variere ut fra ansettelsesforhold, utdannelse, fagkompetanse, prosjekter, samt ansiennitet.

Dersom man jobber frilans, kommer inntekten an på mengde oppdrag, og hvilket fagområde man arbeider med. Det er vanligst at man får honorar etter timesatser på frilansbasis. Honorarsatsene vil variere, og lengden på oppdraget er avgjørende.

 

Mer informasjon / linker

  • Statsautoriserte translatørers forening (STF) - medlemmer må ha bestått en krevende eksamen ved NHH, den såkalte «autorisasjonsprøven i oversettelse», tidligere «translatøreksamen», eller ha fått bevilling på grunnlag av tilsvarende kompetanse fra utlandet: www.translatorportalen.com
  • Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) - fagorganisasjonen for deg som er tolk: www.akademikerforbundet.no/tolkene-tia
  • Norsk Tolkeforening: www.tolkeforeningen.no
  • Nasjonalt tolkeregister - et innsynsregister som eies og drives av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som er Norges nasjonale fagmyndighet for tolking i offentlig sektor: www.tolkeregisteret.no