Hva gjør en tolk

En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de mest vanlige metodene er konsekutivtolking og simultantolking. Å tolke konsekutivt vil si at innholdet blir overført i kortere bolker, hvor tolken overfører innholdet mellom bolkene. Å tolke simultant vil si å tolke mens taleren snakker. Dette er en metode som ofte blir brukt på konferanser, og forutsetter dertil egnet audioutstyr.

Det stilles en rekke krav til en profesjonell tolk. Disse er blant annet objektivitet, taushetsplikt og nøyaktighet. Det er forventet at en tolk ikke legger til eller trekker fra noe av det originale budskapet, og at tolken alltid informerer om sin rolle i forkant av en tolkesituasjon.

Forskjellen mellom tolk og oversetter


En tolk overfører innhold muntlig, mens en oversetter (translatør) overfører innhold skriftlig. Det finnes en egen autorisasjonsordning for oversettere, som arrangeres av Norges Handelshøyskole. Tolk og oversetter er to forskjellige profesjoner, og bør ikke forveksles, da de innebærer ulike kompetanseområder.


Personlige egenskaper - Tolk

Tolk er et yrke som stiller store krav til samarbeid og nøyaktighet. Man bør også ha evnen til å kunne prate og lytte samtidig som man holder fokus og ikke glemmer deler av oversettelsen.

LES OGSÅ: Farhiya jobber som tolk ved siden av studiene

Som tolk må man naturligvis ha god kunnskap, evner og interesse for språk, og man må kunne alle språk man oversetter flytende. 
 
Det er også viktig at man stiller godt forberedt, og må kunne legge bort private tanker og holdninger under oppdraget. Man må også ha en god faglig innsikt i temaet man skal tolke innenfor.
 

Utdanning / kompetansekrav - Tolk

Ved Høgskolen i Oslo har man ansvaret for en permanent tolkeutdanning. Her tilbys utdanning innen en lang rekke språk ved hvert studieopptak. Opptakskravene utgjør i tillegg til generell studiekompetanse en test av språkkompetansen i de to språkene man vil utdannes innen.  

Tolkers formelle kvalifikasjoner rangeres etter en femdelt skala. Kategori 1 er tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning, mens kategori 5 er personer som har bestått en enkel skriftlig prøve (ToSPoT) og et introduksjonskurs om tolkens ansvarsområde.
 
For å kunne kalle deg statsautorisert tolk må du ha tolkebevilling. Denne bevillingen gis av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) etter avlagt autorisasjonsprøve, og administreres av Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo. Denne autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Tolk


Jobbmuligheter - Tolk

Tolking skjer oftest innen offentlig tjenesteyting som NAV, helsevesen, politi, rettsvesen og utlendingsforvaltning. Det er også behov for tolker ved delegasjonsbesøk og møter, for organisasjoner, i konferanser og i det private næringsliv.

Etterspørselen etter tolker varierer mye ut i fra hvilket språk man har kompetanse til å arbeide med. Etterspørselen hos noen språk har variert kraftig over tid, som en følge av internasjonale hendelser og norsk asylpolitikk.
 
Hvor du får jobb er i stor grad avhengig av hvilket språk du er tolk i. 
 
 

KarriereStart.no - Temaside Tolk

KarriereStart.no - Stillingsannonser Tolk

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Tolk

Lønnsnivå - Tolk

Svært få tolker er fast ansatt i fulltidsstillinger, og har derfor sjelden fast lønn. Det er vanligst at tolker får honorar etter timesatser på frilansbasis. Honorarsatsene vil variere, og lengden på oppdraget er avgjørende.

Lønnsoverslag:
 
Politi- og rettstolk: 400-450.- kroner timen, ned mot 150.- kroner timen for oppdrag formidlet gjennom tolkefirma.
 
Fast ansatte tolker begynner som regel i lønnstrinn 22, som er kr 239.800.- pr år i grunnlønn (2007), og vil stige etter ansiennitet.

Takk til / Kilder

www.tolkeportalen.no

Norsk Tolkeforening: www.tolkeforeningen.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner