Hva gjør en etnolog / kulturhistoriker

Kulturhistorikern studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid. Etnologen er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten.

Den historiske dimensjonen dreier seg om hvordan gjenstander, handlinger og fortellinger gjentas, kopieres, varieres og endres over tid og på ulike steder.

Den kulturelle dimensjonen kommer til uttrykk i hvordan for eksempel språk, symboler og vurderinger preger menneskers handlinger og holdninger.

Tradisjon, endring, innovasjon og spredning er kulturelle og historiske prosesser som studeres i faget.

Sentrale begrepspar er folk og elite, kunnskap og praksis, muntlighet og skriftlighet, natur og kultur. Kulturhistorien er pluralistisk når det gjelder kildetyper som kan belyse menneskers holdninger og handlinger.

Både feltarbeid og arkivstudier står sentralt.

Feltarbeidet består av intervjuer, spørrelister og av og til deltakende observasjon.

Arkivkildene finnes f.eks. i de historiske arkivene (riks- og statsarkiv) og i kulturhistoriske arkiver ved museer og samlinger, og kan bestå av lovtekster, rettsprotokoller, tradisjonsopptegenelser, gjenstander og bilder. Ofte vil flere ulike kildetyper supplere hverandre i en kulturhistorisk undersøkelse.

 

Utdanning / kompetansekrav - Etnolog / Kulturhistoriker

Les mer om studiemuligheter for yrket Etnolog / Kulturhistoriker:

 

Jobbmuligheter - Etnolog / Kulturhistoriker

Les mer om jobbmuligheter for yrket Etnolog / Kulturhistoriker: