Hva gjør en kunsthistoriker

En kunsthistoriker har tatt en mastergrad eller hovedfag i kunsthistorie, og har gjerne i tillegg studert andre beslektede fag ved et universitet eller høgskole, som for eksempel arkitektur og religionshistorie.

Kunsthistorikere har kunnskap om ulike former for kunst fra oldtiden og frem til i dag.

Kunsthistorie innebærer alle de tradisjonelle kunstformene maleri, arkitektur og skulptur. I tillegg, har man kunnskap om nyere kunstfelt som video, foto, tekstil og design. 

Kulturminnevern og byplanlegging inngår også som kunnskapsfelt for en kunsthistoriker.

En kunsthistoriker kan arbeide med å tolke og analysere kunstverk og sette kunstverket inn i en historisk kontekst. Kunsthistorikeren må derfor også ha gode generelle historiekunnskaper. Under dette går også for eksempel bibelhistorie, mytologi og andre religioner.

I tillegg, må kunsthistorikere vite mye om både sosiale, politiske og kulturelle sider av tiden kunstverket er laget i.

Vanlige arbeidsoppgaver for kunsthistorikere kan være innen forskning, undervisning og kunstformidling. 

 

Personlige egenskaper - Kunsthistoriker

Kunsthistorikere bør være glad i å tilegne seg teoretisk kunnskap, og være interessert i kunst, historie og arkitektur.

Hvis man skal drive med forskningsarbeid, må man også ha evne til å arbeide systematisk.

Det kreves også god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og evner til å kommunisere og samarbeide.

Hvis man skal jobbe innen undervisning, bør man ha pedagogiske egenskaper med anlegg og interesse for formidling av kunnskap.

 

Utdanning / kompetansekrav - Kunsthistoriker

Flere norske universiteter og høgskoler tilbyr studier innen kunsthistorie.

Man kan studere kunsthistorie både som årsstudium, og på bachelor- og mastergradsnivå.

Det er også vanlig å kombinere kunsthistorieutdanningen med andre fagområder, som konservatoryrket, administrasjon og økonomi, litteratur og undervisning.

Les mer om studiemuligheter for yrket Kunsthistoriker: 

 

Jobbmuligheter - Kunsthistoriker

De fleste kunsthistorikere arbeider for utdanningsinstitusjoner eller museums- og gallerivirksomheter.

Man kan også arbeide som saksbehandler i offentlig forvaltning, som for eksempel hos antikvariske myndigheter.

Både kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og andre statlige organer har kunsthistorikere ansatt.

I privat sektor, jobber mange i næringslivet og i interesseorganisasjoner.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kunsthistoriker:

 

Lønnsnivå - Kunsthistoriker

Lønnsnivået er avhengig av hvor man er ansatt og hva man arbeider med.

Med en bachelorgrad og ansettelse i det offentlige, kan en forvente en startlønn på omlag 280.000 kroner.

Med mastergrad, anslagsvis fra 380-430.000 kroner.

 

Mer informasjon / linker