Hva gjør en flyktningskonsulent

En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid),  NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og  kommunale instanser om norskopplæring og tiltak – og med offentlige og private arbeidsgivere om tiltak og .

Arbeidsoppgaver
En sentral oppgave er å informere flyktninger om introduksjonsordningen, rettigheter og plikter. Videre følger kartlegging av flyktningenes/deltakerens bakgrunn etter at vedtak om programdeltakelse er fattet.

Lage individuelle planer. Samordne/koordinere kontakten med instanser/aktører som står for kvalifiseringen. Koordinerer samarbeidet i tverrfaglig team. Sikre at ulike tiltak iverksettes. Sikre progresjon og kvalitet i deltakernes program.  Oppfølgingsansvar overfor deltakeren. Bistå deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende. Generell veiledning.

Flyktningkonsulent/Programrådgivere er hovedsakelig kommunalt ansatte. Kommunen har et lovpålagt ansvar, så snart som mulig og innen 3 mnd etter bosetting, å tilrettelegge introduksjonsprogram.


Underveis i programmet er det programrådgivers oppgave å gi fortløpende informasjon  til deltakeren for å sikre at vedkommendes rettigheter og plikter er oppfattet og forstått.

Noen kommuner bruker tittelen flyktningkonsulent om både bosettingsarbeid og kvalifiseringsarbeid. Andre kommuner skiller ved at flyktningkonsulent jobber mest i forbindelse med bosetting; klargjøre/tildele bolig for 1.gangs bosetting + bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig. Og programrådgiver jobber hovedsakelig med deltakere i introduksjonsprogrammet.

Beslektede yrker kan være sosionom, barnevernpedagog og sosialarbeider.

Personlige egenskaper - Flyktningskonsulent

For å arbeide som flyktningkonsulent bør man ha gode samarbeidsevner – og i tillegg være strukturert, løsningsorientert, og kreativ. Interesse for tverrkulturelt arbeid er en fordel.

Samfunnsengasjement og generell arbeidslivskunnskap, samt kjennskap til kvalifiserings- og utdanningstilbud er en fordel.

Utdanning / kompetansekrav - Flyktningskonsulent

Til denne stillingen kreves minimum 3-årig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (og gjerne erfaring fra arbeid med Introduksjonsloven) Hva man utdanner seg innen kan imidlertid variere, det er ingen bestemt utdanning som kreves.


Ofte har imidlertid de som jobber innen dette yrket gjerne en sosialfaglig eller pedagogisk utdanning. Generelt er det nødvendig med god allmennkunnskap samt noe kjennskap til offentlig saksbehandling, miljøarbeid eller pedagogikk.

Ønskelig kunnskapskrav kan være: Introduksjonsloven, forvaltningsloven (herunder veilednings- og utredningsplikt), regler for forhåndsvarsling, krav til enkeltvedtak, taushetsplikt, avtaleverket i arbeidslivet, kjennskap til ulike samtale- og spørreteknikker, veiledningskompetanse, generell kunnskap om arbeidslivet/kvalifisering- og utdanningstilbudet.

Studievalg.no - Relaterte studier til Flyktningskonsulent


Jobbmuligheter - Flyktningskonsulent

Som programrådgiver eller flyktningkonsulent jobber man vanligvis i en kommune. Også fylkeskommunene, staten eller organisasjoner kan bruke tittelen som flyktningkonsulent om flyktningmedarbeidere som jobber med informasjon og saksbehandling, samt forsknings- og utredningsarbeid.

Flyktningkonsulenter/programrådgivere i kommunene vil også ha lignende oppgaver, i tillegg til kontakt med flyktninger og asylsøkere.


KarriereStart.no - Temaside Flyktningskonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Flyktningskonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Flyktningskonsulent

Lønnsnivå - Flyktningskonsulent

Når det gjelder lønn, så vil dette varierer litt med hensyn til kompetanse og ansiennitet.

Mer informasjon / linker

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet www.imdi.no

Informasjon om programrådgiver: http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/Temahefte09_Programradgiver.pdf

http://www.hibu.no/oppdragsvirksomhet/programradgiver/viktig-for/

KORT INFORMASJON OM INTRODUKSJONSPROGRAMMET:
http://www.velkommenoslo.no/norskopplaering_og_kvalifisering/introduksjonsprogram.htm

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner