Hva gjør en flyktningskonsulent

Som flyktningkonsulent, bidrar du til å integrere flyktninger og asylsøkere, både barn og voksne, ved å tilby hjelp og veiledelse.

I noen kommuner, blir flyktningskonsulenter kalt programrådgivere istedet, hvis deres fokus gjelder arbeid rundt nyankomne innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet.

Når flyktninger skal bosettes i en kommune, vil din jobb som flyktningkonsulent være å klargjøre boligen, hjelpe dem å etablere seg i egen bolig, og bidra til å bygge et sosialt nettverk.

En flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning eller asylsøker om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid, voksenopplæringssenteret og kommunale instanser om norskopplæring og tiltak, og med offentlige og private arbeidsgivere om tiltak og arbeidsplasser.

 

Arbeidsoppgaver

En sentral oppgave er å informere flyktninger og asylsøkere om introduksjonsordningen, rettigheter og plikter.

Videre følger kartlegging av flyktningenes/deltakerens bakgrunn etter at vedtak om programdeltakelse er fattet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en flyktningkonsulent:


 • Boveiledning og oppfølgning.
 • Lage individuelle planer.
 • Generell veiledning, inkl. informere om introduksjonsordningen, og om rettigheter og plikter.
 • Oppfølgingsansvar overfor deltakeren, inkl. sikre progresjon og kvalitet i deltakernes program, og tilrettelegge for diverse kultur- og fritidsaktiviteter. 
 • Samordne/koordinere kontakten med instanser/aktører som står for kvalifiseringen, inkl. koordinerer samarbeidet i tverrfaglig team.
 • Bistå deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende.
 • Samordne ulike instanser og sikre at ulike tiltak iverksettes.

 

Arbeidsområder

Flyktningkonsulent er hovedsakelig kommunalt ansatte. Kommunen har et lovpålagt ansvar, så snart som mulig og innen 3 mnd etter bosetting, å tilrettelegge introduksjonsprogram.

Underveis i programmet, er det programrådgivers oppgave å gi fortløpende informasjon til deltakeren, for å sikre at vedkommendes rettigheter og plikter er oppfattet og forstått.

Noen kommuner bruker tittelen flyktningkonsulent om både bosettingsarbeid og kvalifiseringsarbeid.

Andre kommuner skiller ved at flyktningkonsulent jobber mest i forbindelse med bosetting: klargjøre/tildele bolig for 1.gangs bosetting + bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig. Og bruker en alternativ stillingstittel, programrådgiver, som jobber hovedsakelig med deltakere i introduksjonsprogrammet.

Beslektede yrker kan være sosionom, barnevernpedagog og sosialarbeider.

 

Personlige egenskaper - Flyktningskonsulent

For å arbeide som flyktningkonsulent, bør man ha gode samarbeidsevner, og i tillegg være strukturert, løsningsorientert, og kreativ.

Interesse for tverrkulturelt arbeid er en fordel.

Samfunnsengasjement og generell arbeidslivskunnskap, samt kjennskap til kvalifiserings- og utdanningstilbud er en fordel.


 

Utdanning / kompetansekrav - Flyktningskonsulent

Til denne stillingen kreves minimum 3-årig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (og gjerne erfaring fra arbeid med Introduksjonsloven). Hva man utdanner seg innen kan imidlertid variere, det er ingen bestemt utdanning som kreves.

Ofte har imidlertid de som jobber innen dette yrket gjerne en sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.

Generelt er det nødvendig med god allmennkunnskap, samt noe kjennskap til offentlig saksbehandling, miljøarbeid eller pedagogikk.

Ønskelig kunnskapskrav kan være: introduksjonsloven, forvaltningsloven (herunder veilednings- og utredningsplikt), regler for forhåndsvarsling, krav til enkeltvedtak, taushetsplikt, avtaleverket i arbeidslivet, kjennskap til ulike samtale- og spørreteknikker, veiledningskompetanse, generell kunnskap om arbeidslivet/kvalifisering- og utdanningstilbudet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Flyktningskonsulent:

 

Jobbmuligheter - Flyktningskonsulent

Flyktningkonsulenter jobber som oftest i kommunen, eller ved NAV-kontoret i de kommunene der flyktningtjenesten er en del av NAV-kontoret. 

Fylkeskommunene, staten eller organisasjoner kan bruke tittelen som flyktningkonsulent om flyktningmedarbeidere som jobber med informasjon og saksbehandling, samt forsknings- og utredningsarbeid.

Flyktningkonsulenter, og programrådgivere, i kommunene vil også ha lignende oppgaver, i tillegg til kontakt med flyktninger og asylsøkere.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Flyktningskonsulent:


 

Lønnsnivå - Flyktningskonsulent

Offentlig ansatte følger tariffen. Lønn vil også varierer litt med hensyn til kompetanse og ansiennitet.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

 • Regjeringen.no - den offentlige informasjonstjenesten på internett, hvor informasjon og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum: www.regjeringen.no
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) - gjennomfører regjeringens integreringspolitikk, er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet: www.imdi.no
 • Oslo Voksenopplæring Servicesenter - hovedoppgavene er inntak til all kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring i Oslo, kurs og prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøven, samt veiledning om voksenopplæring og karriereveiledning for alle Oslos innbyggere: www.servicesenter.oslovo.no
 • NAV - navnet på Arbeids- og velferdsforvaltningen, hvor stat og kommune samarbeider om å tilby en dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene: www.nav.no