Hva gjør en havforsker

En havforsker studerer alt fra havets kjemi, havbunnens geologi, havets fysikk til de levende organismenes biologi. Noen reiser på sjøen for å samle inn data, mens andre gjennomfører forskjellige eksperimenter i laboratorier eller på feltstasjoner.

Ved siden av å kartlegge hvordan de ulike artene i økosystemet forholder seg til hverandre og påvirkes av miljøfaktorene, undersøker noen havforskere konsekvensene av menneskeskapte aktiviteter.

Fiskeri, havbruk, petroleumsvirksomhet, turistnæring, rekreasjon, industriutvikling, forurensning osv. er alle områder som må reguleres i forhold til hverandre, samtidig som økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet opprettholdes.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Identifisering av arter (plankton, bunndyr, fisk, sjøpattedyr) er viktig for noen av oppgavene en havforsker utfører, blant annet på sjøen og når for eksempel mageprøver analyseres på land.

Forståelse for hvordan samspillet er mellom kjemiske, fysiske og biologiske faktorer er hovedfokus for andre havforskere.

Gode kunnskaper innen matematikk og statistikk er også viktige når store datamengder skal analyseres.


 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Havforskning er et tverrfaglig fagfelt og tar for seg problemstillinger som havstrømmer og marine organismer.

Havforskning har følgende hovedgrener:

  • Kjemisk oseanografi - studier av havets kjemi
  • Fysisk oseanografi - studier av havets fysiske egenskaper slik som havbølger, tidevann og strømmer
  • Marin biologi - studier av havets planter og dyr (taksonomi, genetikk, økologi)
  • Observasjonsmetodikk – utvikling av metodikk som brukers for å studere livet i havet
  • Redskap og teknologi – utvikling av bærekraftige redskaper og forskning på mulige skadevirkninger av moderne teknologi

 

Personlige egenskaper - Havforsker

En forsker må først og fremst ha en særegen interesse for naturvitenskap, ha evne til selvstendig arbeid, men også kunne samarbeide med kolleger.

Formidling er en viktig del av forskningen. Evnen til å dele sine forskningsresultater med andre – også utenfor fagmiljøet – vektlegges i økende grad.

I større prosjekt som inkluderer ulike fagmiljø og forskningsinstitusjoner, er det en fordel med gode administrative og organisatoriske evner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Havforsker

En havforsker har mastergrad innen kjemi, fysikk, mikrobiologi, marinbiologi, fiskeribiologi, oseanografi, eller innen matematikk/statistikk.

Les mer om studiemuligheter for yrket Havforsker:

 

Jobbmuligheter - Havforsker

Havforskere jobber først og fremst på universiteter og andre forskningsinstitusjoner.

I Norge, er det Havforskningsinstituttet som teller flest havforskere, med rundt 1100 ansatte, og er et av de største marine forskingsinstituttene i Europa. Hovedaktivitetene deres er forsking, rådgivning og overvåking.

I privat sektor, kan en havforsker få arbeid innenfor fiskerier, oppdrett, olje- og gassektoren, og andre næringer som trenger råd og kunnskap om levende marine ressurser eller fysiske forhold i fjord- og havområder. 

Kompetansen er også etterspurt på direktorats- og departementsnivå.

Miljøorganisasjoner er også en mulig arbeidsplass.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Havforsker:

 

Mer informasjon / linker