Hva gjør en sorenskriver

Sorenskriver (også kalt tingskriver) er betegnelsen på en dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene.

Sorenskriveren er offentlig embetsmann. Tidligere ble tittelen brukt om embetsdommeren i landdistrikter, mens domstollederen i byrettene hadde tittelen justitiarius.

Foruten dommer i straffesaker og sivile saker, er sorenskriveren som regel også skiftedommer, namsdommer og notarius publicus.

 

Arbeidsoppgaver

De første tingskrivere hadde sjelden noen juridisk utdannelse, og det ble heller ikke krevd av dem. De skulle bare avhjelpe lagrettens manglende penneførhet, lese lovboka for den og vise den hvorledes dommer skulle avfattes i formell henseende.

Disse dager, forventes det betraktelig mer av en sorenskriver.

De skal:

  • Lede saksforberedelser og hovedforhandlinger i retten
  • Dømme i tvister
  • Avsi kjennelser og foreta straffeutmåling i straffesaker
  • Forestå tinglysing og borgerlige vielser

 

Personlige egenskaper - Sorenskriver

En sorenskriver må kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig, samt ha god evne til å forstå skriftlig og muntlig fremstilling.

Det hjelper også å være kritisk og selvstendig.

En bør dessuten ha gode mellommenneskelige evner, da yrket ofte innebærer mye kontakt med andre mennesker.

I tillegg, må man ha grunnleggende respekt for rettssystemet, samfunnsengasjement og overholde lover og regler.

Det kreves også vandelsattest for å få bevilling.


 

Utdanning / kompetansekrav - Sorenskriver

For å bli dommer/sorenskriver, er det et krav at man har juridisk embetseksamen, og man må videre være «vederheftig», det vil noe upresist si at man ikke må være insolvent.

Det stilles videre krav til rent rulleblad.

For visse dommerstillinger, er det dessuten ytterligere krav.

Juridisk embetseksamen tilbys ved flere av universitetene i Norge.

For å bli jurist, tar du en fem- til seksårig universitetsutdanning. Studieforløpet kan variere fra hvert enkelt studiested. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

Du må ha Cand.jur. -utdanning, profesjonsstudiet for å praktisere som advokat og/eller dommerfullmektig. Studietiden er 6 år.

Les mer om studiemuligheter for yrket Sorenskriver:

 

Jobbmuligheter - Sorenskriver

Les mer om jobbmuligheter for yrket Sorenskriver:

 

Lønnsnivå - Sorenskriver

Sorenskriverer har generelt høy lønn.

 

Mer informasjon / linker