Hva gjør en ambassadør

Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat.

Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner) – og har som oppgave å ivareta norske interesser i utlandet. Ambassadører er ansatt i Utenriksdepartementet, og har som hovedregel lang erfaring fra ulike stillinger i utenrikstjenesten. Ambassadør er en stillingsbenevnelse i forbindelse med yrket diplomat. Vanligvis vil man kun etter lang tjenestetid som diplomat kunne være kvalifisert som ambassadør.

Yrkesbeskrivelsen av diplomat vil derfor i utstrakt grad også gjelde for en ambassadør. Les den her

Norsk utenrikspolitikk favner meget vidt. Norge har interesser i alle deler av verden og de spenner over et bredt økonomisk og politisk spekter. Utenrikstjenesten skal arbeide for å fremme norske interesser i utlandet, herunder Norges felles interesser med andre land i å finne fram til felles løsninger på internasjonale spørsmål. Arbeidet for fred, stabilitet, sikkerhet og økonomisk trygghet i verden er derfor en viktig oppgave for Norge.


I globaliseringen og europeiseringens tidsalder er det Utenriksdepartementet som har ansvaret for å tilrettelegge, samordne og iverksette norsk utenrikspolitikk, herunder bistandspolitiske og multilaterale handelspolitiske spørsmål.

I statsbudsjettet for 2011 heter det at «Nettverket av norske utenriksstasjoner skal være et effektivt og velfungerende verktøy for Regjeringen i arbeidet med å oppnå utenriks- og utviklingspolitiske mål og prioriteringer, samtidig som utenriksstasjonene skal yte tjenester overfor andre departementer og opp¬dragsgivere, norske borgere og næringslivsinteresser. I en verden i rask endring er evnen til omstilling og fleksibilitet av økende betydning. Det foretas derfor løpende vurderinger av hvordan tilgjengelige ressurser mest effektivt kan anvendes for å sikre at uteapparatet er tilpasset behov, interesser og politiske prioriteringer.»

Akkurat hva jobben som ambassadør innebærer, vil derfor variere etter hvilket land og ved hvilken utenriksstasjon man arbeider, men generelt går det altså ut på å ivareta norske interesser i utlandet.


Personlige egenskaper - Ambassadør

Utenriksdepartementet ønsker å rekruttere personer med ulike interesser og ulik bakgrunn - økonomer, samfunnsvitere, jurister, filologer m.v. Departementet rekrutterer også personer uten høyere akademisk utdanning dersom de har relevant bakgrunn fra internasjonalt arbeid e.l. og dermed har nyttig kunnskap og erfaring for arbeid i utenrikstjenesten. Vi legger vekt på interesse for og kunnskap om norsk og internasjonal politikk og evne til å kunne representere Norge både hjemme og i utlandet.

I tillegg forventes gode språkkunnskaper, spesielt i engelsk og helst også andre språk – både muntlig og skriftlig, samt en generelt god fremstillingsevne.

Aktuelle kandidater til UDs aspirantopptak er norske statsborgere som har:
• høyere utdanning med meget gode resultater
• svært gode kunnskaper i engelsk og helst andre språk
• sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter
• internasjonal erfaring og tilpasningsdyktighet

Utdanning / kompetansekrav - Ambassadør

En ambassadør har som regel tung erfaring fra ulike stillinger i utenrikstjenesten – eller eventuelt andre politiske verv, som for eksempel statsråd. For å bli diplomat og eventuelt ambassadør kan man søke på UDs aspirantopptak.


Årlig har det vært rekruttert mellom 15-25 aspiranter til utenrikstjenesten. UDs aspirantkurs er et treårig traineeprogram med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Kurset er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og i utlandet.

Både nyutdannede og kandidater med noe relevant arbeidserfaring er aktuelle. Det gjelder imidlertid ingen særlige aldersgrenser i forhold til å søke aspirantkurset.

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og 1 år ved første utenriksstasjon.

Dagens ordning ser slik ut:
• Tre ukers introduksjonskurs
• Ti måneder praksisperiode ved fagkontor
• Seks måneder kurs
• Fem måneder praksisperiode ved et annet fagkontor
• Tolv måneder praksis ved utenriksstasjon

Studievalg.no - Relaterte studier til Ambassadør


Jobbmuligheter - Ambassadør

En ambassadør er som hovedregel brukt som betegnelse for lederstillingen ved utenriksstasjoner, men Utenriksdepartementet kan også gi tittelen til ansatte som har spesielle oppdrag i tilknytning til forhandlinger eller spesielle fagfelt. Norge har mer enn 100 utenriksstasjoner rundt i verden.


KarriereStart.no - Temaside Ambassadør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ambassadør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ambassadør

Lønnsnivå - Ambassadør

I følge statens lønnsbestemmelser vil man som ambassadør tjene mellom 518 200 og 1 024 800 (lønnstrinn 66-95).
Tall fra statens hovedtariffavtale.

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/L%C3%B8nns-%20og%20personalpolitikk/HTA_2009_rettet.pdf

Mer informasjon / linker

Utenriksdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html?id=83

Norge i Verden – UDs egen blogg: http://blogg.regjeringen.no/norgeiverden/

Filmserie fra Utenrikstjenesten: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2010/ud_i_verden.html?id=609114

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner