Hva gjør en mammalog

Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog.

Mammologen forsker på pattedyr med tanke på anatomi, funksjoner, evolusjon, adferd, klassifiseringer og samspillet pattedyrene i mellom.

En mammolog arbeider mye med forskning på evolusjon og naturhistorie, og tar blant annet for seg klassifisering av ulike pattedyr. De forsker også på psykologiske og sosiologiske aspekter ved pattedyrene, og studerer oppførsel og ulike områder hos en art eller gruppe av pattedyr.

Det er også vanlig med sammenlignende studier hvor mammalogen undersøker enkelte aspekter ved ulike arter og setter det i sammenheng med naturen og annet liv.

En mammalog forsker også på pattedyrs genetikk og sykdommer, og arbeider for eksempel med å kontrollere og avverge spredning av sykdommer fra pattedyr til mennesker.

I dag forskes det mye på pattedyr i sammenheng med miljø, klima og forurensing og hvordan ulike arter blir påvirket av dette.

 

Personlige egenskaper - Mammalog

En mammolog må være interessert i naturen og tilegne seg kunnskap basert på fysiske bevis.

En mammolog må være spesielt interessert i pattedyr og nysgjerrig på hvordan de fungerer, både på det biologiske plan, med fokus på anatomi og funksjoner, men også på det sosiologiske plan, i samspill med hverandre.

 

Utdanning / kompetansekrav - Mammalog

Mammalogi er en gren av biologistudier som tilbys ved flere høyskoler og universiteter i Norge.

Opptakskravet er studiekompetanse med fordypning innenfor realfag.

Innenfor både bachelor- og masterstudier i biologi vil man få muligheten til å spesialisere seg innen enkelte områder, som for eksempel mammalogi. Rene grader innen mammalogi er få, og tilbys ved noen universiteter i utlandet som for eksempel Msc in African Mammalogy ved universitetet i Pretoria, Sør-Afrika.

Les mer om studiemuligheter for yrket Mykolog:

 

Jobbmuligheter - Mammalog

Mammaloger, eller biologer som har spesialkompetanse om pattedyr, arbeider ofte ved universiteter med forskning og undervisning, med preservering av dyreliv, innenfor offentlig forvaltning eller i offentlige og private forskningsinstitutter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Mykolog:

 

Lønnsnivå - Mammalog

Lønnen varierer avhengig av utdanningsnivå, arbeidsplass, ansiennitet og erfaringsnivå.

 

Mer informasjon / linker

Naturviterne er fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår. De er også tilsluttet akademikerne. Naturviternes nettside er www.naturviterne.no.

Norsk biologiforening (BIO) har over 1000 medlemmer og ble stiftet i 1981. Foreningen organiserer biologer som er universitetsutdannede og arbeider for biologenes interesser i arbeidsmarkedet. Deres nettside er www.bio.no.

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt, og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. De er et nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium. Veterinærinstituttets nettside er www.vetinst.no.

Mer informasjon om pattedyr kan finnes på hjemmesidene til Naturhistorisk Museum: www.nhm.uio.no/samlinger/index.html