Hva gjør en politiker

En politiker er en person som har et politisk verv og som jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet.

Som politiker, jobber man med å fremme ulike prioriteringer, og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges.

Man kan jobbe seg opp innad i et parti, og bidra til å gjennomføre den politikken partiet står for.

Som politiker, kan man jobbe på både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Lokalt er det kommunestyret, eller bystyret, som jobber med de politiske sakene. Representantene i kommunestyret velges av kommunens innbyggere og styrer i perioder på fire år. Øverste leder for kommunestyret er ordføreren.

Regionalt bestemmer fylkesstyret politikken som føres i fylkene i Norge. Representantene her velges direkte av innbyggerne ved kommune- og fylkestingsvalg. Fylkestingets øverste leder er fylkesordføreren.

Nasjonalt jobber politikerne på Stortinget – det norske parlamentet. Det er i dag 169 stortingsrepresentanter i Norge, som velges fra Norges fylker for en periode på fire år. 150 av disse er distriktsmandater og de resterende 19 er utjevningsmandater.

Internasjonalt kan man som politiker jobbe for utenrikstjenesten, eller man kan jobbe under internasjonale organisasjoner, interessegrupper, eller med samarbeidsavtaler mellom land (for eksempel EU, OECD eller EFTA).

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Politikere jobber med å utforme og bestemme politikk.

Politikere er i utgangspunktet organisert i politiske partier, og kan få mandat til å styre som tillitsvalgt på vegne av folket etter kommune- eller stortingsvalg. Lokalpolitikken styres som regel av politikere med andre jobber ved siden av. 

Hvilke konkrete arbeidsoppgaver man har varierer etter hvilken rolle eller hvilket mandat man har som politiker. Som hovedregel, kreves det av politikere at de er velorienterte på sine felt, noe som krever forberedelser til ulike møter, høringer og debatter.

Som politiker, har man gjerne ansvar for bestemte felt innenfor partiet, kommunestyret, fylkesstyret eller Stortinget – noe som innebærer at man fungerer som «spesialister».

Det forventes av politikere at de kan ordlegge seg klart og presist til velgere, andre politikere og medier. Jobben som folkevalgt innebærer også kontakt med de man representerer.

En jobb som politiker vil kunne innebære lange arbeidsdager, hektisk møtevirksomhet og mye reising.

De politiske partiene er en sentral del av det norske demokratiet. Partiene er en sammenslutning (forening) av personer, som har ganske likt syn i politiske spørsmål.

Partiene ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene i kommunene, fylkene og på nasjonalt nivå. Å være representert på Stortinget er et viktig mål for partiene.
 
Partiene har flere viktige oppgaver i det politiske systemet:

  • Partiene representerer politiske interesser i offentlige beslutningsorganer.
  • Partiene er viktige for rekrutteringen til politisk aktivitet. Det er partiene som nominerer kandidater til valg.
  • Partiene er viktige for opinionsdannelse. Politiske holdninger og meninger blir i stor grad dannet og formidlet av partiene.
  • Partiene motiverer også velgerne til å stemme ved valg.

 

Politikere skal vise lojalitet overfor sine velgere og sitt parti. De er valgt på sitt partis program, men i tillegg kommer forventningene om å tale hjemstedets sak.

Både partidisiplin og lojalitet preger representantenes standpunkter og stemmegivning, selv om de i prinsippet står fritt til å stemme som de vil.

 

Personlige egenskaper - Politiker

En jobb som politiker krever samfunnsengasjement, at man er interessert i politiske spørsmål og problemstillinger, og at man samtidig har evnen til å tenke langsiktig og se saker fra flere sider.

I tillegg, bør man være strukturert og ha organisatoriske evner for å holde styr på en hektisk hverdag.

Man har også et ansvar overfor borgerne og mediene, og må derfor kunne uttrykke seg klart og presist.

I arbeidet som politiker, vil man møte mange forskjellige mennesker, og bør derfor være tilpasningsdyktig og ha gode mellommenneskelige egenskaper.

 

Utdanning / kompetansekrav - Politiker

Politikere har svært forskjellig bakgrunn, og det finnes ingen formell utdannelse som leder til jobben eller vervet som politiker.

Politikere går imidlertid ofte gradene gjennom det som kan kalles «partiskolen», altså skolering fra ungdomsparti og videre innad i partiet.

Likevel, har ofte politikere relevante utdanning innen ulike samfunnsfag, juss og økonomi.  Men all utdannelse, arbeids- og livserfaring kan være nyttig for en politiker. Alt som kan føre til bedre innsikt og forståelse av ulike samfunnsområder er nyttig.

Les mer om studiemuligheter for yrket Politiker:

 

Jobbmuligheter - Politiker

Innad i politikken, er det ulike muligheter både partipolitisk, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

På nasjonalt plan, er Stortinget arbeidsplassen for politikere. På regionalt plan, er du ansatt i en fylkeskommune, mens du på lokalt plan er ansatt i kommunestyret.

Lokalt er det generelt gode muligheter, dersom man ønsker å engasjere seg, men lokalpolitikere har som oftest en fulltidsjobb og driver politikk ved siden av.

Det er også mange politikere som er ansatt i departementene, direktoratene og partiene som politiske rådgivere. De som er administrativt ansatte i byråkratiet regnes ikke som politikere. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Politiker:

 

Lønnsnivå - Politiker

Politikere er enten frivillige engasjerte eller lønnede ansatte i de respektive partiene, så hva man tjener som politiker vil variere.

Lokalt er det vanlig å ha fulltidsjobb ved siden av, mens man som stortingsrepresentant blir lønnet etter en fast godtgjørelse, som vurderes fra år til år. Også de som sitter i kommunestyrer får godtgjørelse.

 

Mer informasjon / linker

  • Regjeringen.no - den offentlige informasjonstjenesten på internett, hvor informasjon og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum: www.regjeringen.no
  • Stortinget - Norges folkevalgte nasjonalforsamling: www.stortinget.no

 

Mer informasjon får man også dersom man besøker nettsidene til de ulike politiske partiene og departementene.