Hva gjør en politiker

En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges. Man kan jobbe seg opp innad i et parti, og bidra til å gjennomføre den politikken partiet står for.

Som politiker kan man jobbe både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt .

Vanlige arbeidsoppgaver:

Politikere jobber med å utforme og bestemme politikk. Politikere er i utgangspunktet organisert i politiske partier, og kan få mandat til å styre som tillitsvalgt på vegne av folket etter kommune- eller stortingsvalg. Lokalpolitikken styres som regel av politikere med andre jobber ved siden av. 

Hvilke konkrete arbeidsoppgaver man har  varierer etter hvilken rolle eller hvilket mandat man har som politiker. Som hovedregel kreves det av politikere at de er velorienterte på sine felt, noe som krever forberedelser til ulike møter, høringer og debatter. Som politiker har man gjerne ansvar for bestemte felt innenfor partiet, kommunestyret, fylkesstyret eller Stortinget – noe som innebærer at man fungerer som «spesialister».


Det forventes av politikere at de kan ordlegge seg klart og presist til velgere, andre politikere og medier. Jobben som folkevalgt innebærer også kontakt med de man representerer.

Lokalt er det kommunestyret som jobber med de politiske sakene. Representantene i kommunestyret velges av kommunens innbyggere og styrer i perioder på fire år. Øverste leder for kommunestyret er ordføreren.

Regionalt bestemmer fylkesstyret politikken som føres i de 19 fylkene i Norge. Representantene her velges direkte av innbyggerne ved kommune- og fylkestingsvalg.

Nasjonalt jobber politikerne på Stortinget – det norske parlamentet. Det er i dag 169 stortingsrepresentanter i Norge. 150 av disse er distriktsrepresentanter,  de resterende 19 er utjevningsmandater.

Internasjonalt kan man som politiker jobbe for utenrikstjenesten, eller man kan jobbe under internasjonale organisasjoner, interessegrupper – eller med samarbeidsavtaler mellom land (for eksempel EU, OECD eller EFTA)

En jobb som politiker vil kunne innebære lange arbeidsdager, hektisk møtevirksomhet og mye reising.


» Se egen beskrivelse for yrket stortingsrepresentant

De politiske partiene er en sentral del av det norske demokratiet. Partiene er en sammenslutning (forening) av personer som har ganske likt syn i politiske spørsmål. Partiene ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene i kommunene, fylkene og på nasjonalt nivå. Å  være representert på Stortinget er et viktig mål for partiene.
 
Partiene har flere viktige oppgaver i det politiske systemet:
• Partiene representerer politiske interesser i offentlige beslutningsorganer.
• Partiene er viktige for rekrutteringen til politisk aktivitet. Det er partiene som nominerer kandidater til valg.
• Partiene er viktige for opinionsdannelse. Politiske holdninger og meninger blir i stor grad dannet og formidlet av partiene.
• Partiene motiverer også velgerne til å stemme ved valg.
Politikere skal vise lojalitet overfor sine velgere og sitt parti. De er valgt på sitt partis program, men i tillegg kommer forventningene om å tale hjemstedets sak. Både partidisiplin og lojalitet preger representantenes standpunkter og stemmegivning, selv om de i prinsippet står fritt til å stemme som de vil.


Personlige egenskaper - Politiker

En jobb som politiker krever samfunnsengasjement, at man er interessert i politiske spørsmål og problemstillinger, og at man samtidig har evnen til å tenke langsiktig og se saker fra flere sider. I tillegg bør man være strukturert og ha organisatoriske evner for å holde styr på en hektisk hverdag.

Man har også et ansvar overfor borgerne og mediene, og må derfor kunne uttrykke seg klart og presist. I arbeidet som politiker vil man møte mange forskjellige mennesker, og bør derfor være tilpasningsdyktig og ha gode mellommenneskelige egenskaper.

Utdanning / kompetansekrav - Politiker

Politikere  har svært forskjellig bakgrunn, og det finnes ingen formell utdannelse som leder til jobben eller vervet som politiker. Politikere går imidlertid ofte gradene gjennom det som kan kalles «partiskolen», altså skolering fra ungdomsparti og videre innad i partiet.

All utdannelse, arbeids- og livserfaring kan være nyttig for en politiker. Alt som kan føre til bedre innsikt og forståelse av ulike samfunnsområder er nyttig.


Studievalg.no - Relaterte studier til Politiker


Jobbmuligheter - Politiker

Innad i politikken er det ulike muligheter både partipolitisk, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Se for eksempel stortingsrepresentant.

Lokalt er det generelt gode muligheter dersom man ønsker å engasjere seg.
 

KarriereStart.no - Temaside Politiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Politiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Politiker

Lønnsnivå - Politiker

Hva man tjener som politiker vil variere. Lokalt er det vanlig å ha fulltidsjobb ved siden av, mens man som stortingsrepresentant blir lønnet etter en fast godtgjørelse som vurderes fra år til år. I 2010  er lønnen for stortingsrepresentanter satt til kr 724.100 i året, mens stortingspresidenten tjener kr 1.317.900 i året.

Også de som sitter i kommunestyrer får godtgjørelse.

Mer informasjon / linker

www.stortinget.no
www.tinget.no
www.regjeringen.no

Mer informasjon får man også dersom man besøker nettsidene til de ulike politiske partiene og departementene.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner