Hva gjør en naturforvalter

Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser.

En forutsetning for god naturforvaltning er at vi forstår prosessene i naturen rundt oss og hvordan ulike samfunnsaktiviteter påvirker disse prosessene. Faglig, innebærer naturforvaltning emner fra både biologi, økologi og samfunnsfag. 

En naturforvalter arbeider med natur, jakt, fiske og friluftsliv. Man forvalter vilt- og fiskeressurser i utmark, og skaper næringsvirksomhet med basis i utmarka.

Arbeidet innebærer mye administrativt arbeid med saksbehandling, utredninger og rapporter. 

Det er vanlig at naturforvaltere samarbeider på prosjekter sammen med for eksempel biologer og økologer.

 

Utdanning / kompetansekrav - Naturforvalter

Flere norske universiteter og høyskoler tilbyr studier innen naturforvaltning i både bachelor- og masternivå.

Det er også muligheter for andre studieretninger som innebærer en kombinasjon av administrasjon, ledelse og naturressurser. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Naturforvalter:


 

Jobbmuligheter - Naturforvalter

Du kan bli ansatt i en rekke forskjellige stillinger, innen både privat og offentlig sektor, som retter seg mot forvaltning av utmark.

En naturforvalter kan arbeide som miljøvernleder, saksbehandler eller arealplanlegger i kommune eller fylke, eller med bruk og vern av natur i f.eks. fylkesmannens landbruks- eller miljøvernavdeling, Statens forurensningstilsyn eller Direktoratet for naturforvaltning.

Man kan også jobbe i organisasjoner som tilbyr biologiske undersøkelser og utredninger.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Naturforvalter: 

 

Lønnsnivå - Naturforvalter

Lønnsnivået varierer i forhold til utdanning, ansvarsområde, kompetanse og ansiennitet. 

 

Mer informasjon / linker

  • Naturviterne - fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag, og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår: www.naturviterne.no
  • Norsk Botanisk Forening: www.botaniskforening.no
  • Miljødirektoratet: www.dirnat.no