(StudentTorget.no):

Høgskoler som forvalter egne bygg vurderer selv at 74 prosent av deres bygningsmasse har symptomer på dårlig teknisk tilstand. 
 
Universiteter med tilsvarende forvaltningsansvar vurderer at dette gjelder 40 prosent for deres del, mens Statsbygg vurderer at dårlig teknisk tilstand omfatter 19 prosent av den bygningsmassen de forvalter i denne sektoren.
 
– Dette er en stor utfordring for utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg, og det har i perioden 2007–2011 heller ikke vært investert nok i bygningsmassen til å opprettholde dens verdi, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.
 
 

Krever bedre oppfølging

 
Totalt sett er en tredel av de statlige universitets- og høgskolebyggene i dårlig forfatning. Deler av bygningsmassen har en så dårlig teknisk tilstand at det innebærer avvik fra lover og forskrifter, og dette kan ha negative konsekvenser for brukspotensial og arealutnyttelse, konstaterer Riksrevisjonen. Dette gjelder særlig bygg Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene har ansvar for.
 
- Kunnskapsdepartementet bør følge opp mer aktivt at utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg har god eiendomsforvaltning, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
 
Riksrevisjonens undersøkelse viser at samtidig som deler av bygningsmassen i universitets- og høgskolesektoren har fått en bedret teknisk tilstand, har tilstanden blitt dårligere for 19 prosent av den samlede bygningsmassen.
 
Riksrevisjonen påpeker at utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg vil ha store utfordringer med å bringe bygningsmassens tekniske tilstand på et akseptabelt nivå med dagens vedlikeholds- og investeringsnivå.
 
– Utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg bør utforme sine internhusleieordninger slik at de også i større grad gir økonomisk dekning for vedlikehold, sier Kosmo.
 
Bygningsmasse forvaltet av Statsbygg har en bedre teknisk tilstand. Statens husleieordning gir økonomisk grunnlag for regelmessig vedlikehold av denne bygningsmassen. 
 

LES OGSÅ: Milliardetterslep hos norske universiteter