(StudentTorget.no):

Høyre/FRP-regjeringen la i dag frem sine forslag til endringer i de rødgrønnes statsbudsjett for 2014. Videre- og etterutdanning av lærere, høyere utdanning og forskning er blant områdene det nå skal satses mer på.

Et statsbudsjett kan imidlertid være komplisert å sette seg inn i. StudentTorget har derfor laget en oversikt over de budsjettendringene som er mest relevante for studentene.
 

Lærerløft

Den borgerlige regjeringen vil bruke 300 millioner kroner mer på etter- og videreutdanning av lærere. Dette innebærer blant annet at:

 • 750 flere lærere, fra neste høst, vil få muligheten til å ta videreutdanning innenfor ordningen Kompetanse og kvalitet.
 • 450 lærere som tar videreutdanning, fortrinnsvis innenfor matematikk og naturfag, vil også kunne få tildelt et stipend for videreutdanningen.
 • Universiteter og høgskoler får 50 millioner kroner mer for å kunne videre- og etterutdanne flere lærere i de kommende årene.
 • 10 millioner er satt av til prosjektering og utvikling av nye nettbaserte videreutdanningstilbud.

- Det er mange gode tiltak som kan iverksettes i skolen, men vi starter med det viktigste. Læreren er nøkkelen for at elevene skal lære mer på skolen. Derfor vil vi bruke de store pengene på å gjøre gode norske lærere enda bedre, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

 

LES OGSÅ: Avlyser 11 måneders studiestøtte


Høyere utdanning

Regjeringen vil også bevilge mer penger til høyere utdanning, og ingeniørstudentene har særlig grunn til å smile:

 • Grunnfinansieringen av norske universiteter og høyskoler økes med 100 millioner kroner.
 • 50 millioner kroner skal brukes på å ruste opp utstyrparken i ingeniørutdanningene.
 • Den månedlige studiestøtten fra Lånekassen, vil fra neste undervisningsår, økes fra 9440 kroner til    9785 kroner.

Den borgerlige regjeringen vil imidlertid ikke innføre elleve måneders studiestøtte slik den forrige regjeringen gikk inn for.


- Støtten øker mer enn på noe annet tidspunkt de siste ti årene. Det er på høy tid at utdanningsstøtten får et løft, men vi mener støtten bør utbetales over ti måneder, og ikke i sommermåneden juni, sier kunnskapsministeren i en pressemelding.
 

Forskning

Sammenlignet med de rødgrønne vil Høyre/FRP-regjeringen også bruke 320 millioner kroner mer på forskning, noe som vil komme forskerspirer og fremtidige doktorgradskandidater til gode:

 • Regjeringen ønsker særlig å styrke næringslivsrelevant forskning.
 • Innsatsen innenfor petroleumsforskning, marin forskning og teknologiområdene nanoteknologi, bioteknologi og IKT skal også styrkes.
 • 7,8 millioner kroner skal bevilges til 50 stillinger innenfor nærings-ph.d-ordningen og en ny ordning med offentlig sektor ph.d.
 • Internasjonaliseringen av norsk forskning skal styrkes gjennom å bevilge 20 millioner kroner til prosjekter som skal øke den norske deltakelsen i europeiske forskningssamarbeid.

- Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Det er avgjørende for at vi skal kunne ha vekst og velferd også i fremtiden, sier Røe Isaksen.


 

Styrking av yrkesfagene

Den borgerlige regjeringen peker på at Norge trenger flere fagarbeidere for å møte behovet for arbeidskraft. Ifølge regjeringen er det slik at så mye som halvparten av et årskull velger yrkesfaglinjene, men at kun 15 prosent av årskullet fullfører denne opplæringen, mange på grunn av at de ikke klarer å skaffe lærlingplass. Regjeringen ønsker derfor å redusere antall unge som ikke fullfører yrkesfagutdannelsen ved å:


 • Øke støtten til fag- og yrkesopplæring med 114 millioner kroner. Av denne summen skal 79 millioner brukes på å styrke lærlingtilskuddet til fylkeskommuner for å blant annet kunne etablere et stimuleringstilskudd til nye bedrifter som tar inn lærlinger.
 • Øke tilskuddsordningen til lærlinger og lærekandidater som har særskilte behov med 10 millioner kroner.

- Det er viktig å få flere bedrifter til å være med å ta ansvar for arbeidslivet fremover gjennom å ta inn lærlinger. Derfor vil vi gi et stimuleringstilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter, melder Røe Isaksen i en pressemelding.