(StudentTorget.no):

- Rimelige og tilgjengelige studentboliger er et viktig velferdstilbud for våre studenter og i flere tilfeller vil det også være avgjørende for studentens mulighet til å ta høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Studentboliger skal være et supplement til det private boligmarkedet. Staten gir tilskudd til oppføring, kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger, samt rehabilitering av eksisterende studentboliger.

- Vi er i tett dialog med studentsamskipnadene og Husbanken, og ser nå at det er på tide med en gjennomgang av ordningen. Jeg har derfor bedt om at det gjennomføres en gjennomgang av tilskuddsordningen i 2018, sier Røe Isaksen.

Det gis tilskudd til studentboligbygging etter en modell basert på et fast tilskudd. Den øvre kostnadsrammen for hva en hybelenhet kan koste for å motta tilskudd, er på 800 000 kroner per hybelenhet i pressområdene og 700 000 kroner per hybelenhet i landet for øvrig. Statstilskuddet er på henholdsvis 300 000 kroner i pressområdene og 240 000 kroner i landet for øvrig. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø (Svalbard), Drammen, Kristiansand og Bodø er i dag definert som pressområder.

- Regjeringen og samarbeidspartiene har gjennom økte bevilgninger til studentboligbygging vist at vi virkelig mener at studentboliger er viktig. Men for at studentene skal få tilgang på boligene, er det selvfølgelig viktig at tilskuddsordningene er innrettet slik at boligene faktisk blir oppført, fortsetter Isaksen.

Han mener nivået på kostnadsrammen og tilskuddssatsen for studentboliger må sees i sammenheng, og eventuelle forslag til endringer i rammene bør være basert på en grundigere behovsvurdering. Statsråden har derfor bedt om at det gjennomføres en gjennomgang av tilskuddsordningen i 2018.