Tillitsvalgte i LO mener at arbeidsvilkårene for ungdom i sommerjobb har blitt verre i løpet av de siste årene.

Til tross for dette er det likevel mange flere som har godkjente arbeidskontrakter nå enn da Sommerpatruljen startet opp for 28 år siden.

– Da vi startet opp i 1986 var det så mye som halvparten av alle unge arbeidstakere som manglet arbeidskontrakter. Nå har vi kanskje et gjennomsnitt på 10 prosent som har mangelfulle- eller ingen kontrakt i det hele tatt.

– Det viser kanskje at Sommerpatruljen har fungert, sier faglig ungdomssekretær i LO, Torbjørn Ness til NRK.no.

 

Arbeidsforhold kan bli politianmeldt

Ness er en av mange som skal jobbe denne sommeren for å avdekke dårlige arbeidsforhold blant unge nordmenn. Oppgaven deres vil være å sjekke at ungdom har det fint på jobb, og de er opptatt av at de skal ha gyldige kontrakter, at de får utdelt lønnsslipper og at de er sikret god opplæring.

Ifølge LOs tillitsvalgte er det selve arbeidskontrakten som er det viktigste å sikre seg når man kommer til en ny arbeidsplass. Det er viktig å passe på at denne er gyldig og inneholder alle punktene som arbeidsmiljøloven krever.

I følge Arbeidstilsynet skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare.

Hvis arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale, heter det i arbeidsmiljøloven.

Det er også viktig å sørge for at man får en lønnsslipp.

– Det er det eneste beviset på at du har betalt skatt, det viser hvor mange timer man har jobbet, og ut fra det kan man finne ut akkurat hva man får betalt for hver time, om man får overtidsbetalt og slike ting, sier Ness.

Los Sommerpatrulje har ingen myndighet til å straffe arbeidsgivere for ulovlige forhold de oppdager, men de samarbeider tett med både Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Skatteetaten.

– I verste fall blir arbeidsforhold politianmeldt, men da tar vi i LO det gjerne med andre før de tar det videre til politiet, forteller Ness til NRK.no.

 

Dette skal arbeidsavtalen inneholde
 1. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, og skal som et minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet

 • Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver

 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori

 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse

 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig

 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser

 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet

 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister

 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling

 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden

 • Lengde av pauser

 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre

 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er

  Kilde: Arbeidstilsynet