(StudentTorget.no):

Dessverre finnes det skrekkhistorier om uerfarne leietakere som ikke kjenner sine rettigheter, og som har endt opp med å bli lurt av utleiere. Derfor bør man ta alle forholdsregler, og følge ekspertenes råd før man binder seg til avtaler eller signerer noen kontrakt. 
 
Her er hva du bør ta hensyn til i forbindelse med depositum. 
 
 
 

Depositum 

 
Et depositum er en økonomisk sikkerhet hvor leietakeren stiller med dekning av eventuelle skader på boligen, for skyldig husleie, eller andre krav som kan oppstå etter leieavtalen. Dette er en konto hvor ingen av partene kan ta ut penger på egenhånd.
 
Størrelsen på depositumsbeløpet vil kunne variere, men i følge Advokat Anne Mette Hårdnes Skåret i Leieboerforeningen, finnes det regler for hvor stort depositum kan være.
 

 


UTLEIERS ANSVAR: Det er utleier som skal betale for opprettelsen av depositumskontoen, sier Mette Hårdnes Skåret, advokat i Leieboerforeningen.
- I henhold til husleieloven kan en utleier kreve opptil seks måneders husleie i depositum. Det vanlige er nok imidlertid tre til fire måneders husleie.    
 
Skåret opplyser også om hva som er viktig å passe på når depositumet skal betales. 
 
- Utleier har ikke lov til å oppbevare depositumet på egen konto. Det man bør passe på er derfor at utleier oppretter en konto i leieboers navn hvor depositumet blir plassert. Selv om depositumet står i leieboers navn får man ikke disponere over pengene alene, men man kan ta ut opptjente renter.  Husk også på at det er utleier som skal betale for opprettelsen av depositumskontoen!
 
Det er viktig at depositumsavtalen inngås samtidig med at man inngår selve leiekontrakten. Utleier kan ikke forlange at leietaker betaler inn depositum etter at man har inngått en leieavtale hvor det ikke er krav om depositum. Utleier kan underveis i leieforholdet øke depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien, men dette er regulert av konsumprisindeksen og vil ikke utgjøre store beløp.  
 
Det er du som leietaker som skal ha renteinntektene av depositumet, og man kan når som helst forlange og få utbetalt oppsparte renter. For studentboliger kan det imidlertid avtales at rentene skal tilfalle utleieren, slik for eksempel studentsamskipnadene gjør.
 
 

 

LES OGSÅ: Pass deg for utleiefellene

 

Utbetaling av depositum

 
Når du skal flytte ut skal du få tilbake depositumet. Når utleier har bekreftet at leietaker har betalt all skyldig husleie og at boligen er rengjort, vil pengene bli utbetalt. Men i noen tilfeller kan det oppstå uenigheter angående depositumet.
 
- Om utleier kommer med krav i depositumet, eksempelvis grunnet skader på leieobjektet, og leieboer er uenig i dette, kan leieboer gå til banken å kreve depositumet utbetalt. Banken skal da sende et brev til utleier hvor de informerer om at leieboer har krevd depositumet utbetalt. Om utleier vil opprettholde sitt krav, må han da i henhold til det varselet dokumentere at han har tatt ut søksmål innen en frist på fem uker etter at han har mottatt brevet fra banken. Søksmål vil normalt si klage til Husleietvistutvalget/Forliksrådet, sier Skåret.
 
En tilsvarende prosess vil også gjelde dersom man skylder husleie. 
 DEPOSITUM: 
  • Utleieren kan kreve et depositum som tilsvarer inntil seks månedsleier. Det vanligste er imidlertid å kreve tre eller eller fire månedsleier. 
     
  • Det er kjempeviktig at du IKKE setter depositumet inn  på utleiers konto. Det må opprettes en egen depositumkonto, og ingen får ta ut penger derfra før begge parter har samtykket til det. Utleier skal betale for opprettelsen av kontoen. 
     
  • Før du flytter inn i leiligheten er det smart å gå igjennom den og dokumentere evt. ødeleggelser og mangler som tidligere leietakere har skyld i. Ta bilder og lag en liste. Vis dette til utleieren og få vedkommende til å skrive under på at dette var ødeleggelser som var der da du skulle flytte inn.
 
- Om husleien blir betalt inn på konto i samme bank som depositumet står, og utleier kan dokumentere skyldig husleie, kan utleier kreve depositumet utbetalt til seg. Da skal leieboer få brev fra banken, hvor banken gir leieboer frist på fem uker til å dokumentere å ha tatt ut søksmål. Om søksmål ikke blir tatt ut kan banken utbetale depositumet til den som har krevd depositumet utbetalt, uavhengig av om den andre parten gir samtykke til dette. Blir det dokumentert at søksmål er tatt ut vil depositumskontoen bli sperret inntil partene blir enige om hvem som skal få depositumet utbetalt, eller til domstolen har avgjort hvem som skal få depositumet, forklarer hun.
 
Om det oppstår uenigheter i forbindelse med tilbakeleveringen av husrommet anbefales det derfor at man går raskt til banken og krever depositumet utbetalt, slik at man får satt i gang prosessen.
 
- En prosess som dessverre i verste fall kan ta lang tid, sier Skåret.
 
 

LES OGSÅ: Velg riktig strømabonnement til studenthybelen

 

Garanti

 
Det er imidlertid ikke alle studenter som har rukket å spare opp nok penger til å dekke et depositum. Særlig hvis man ser etter boliger som leies ut av utleieselskaper, kan det finnes andre løsninger. Mange utleiebyråer tilbyr garantier mot at man betaler en engangssum som vanligvis ligger på rundt 7 prosent av sikkerhetsbeløpet. 
 
Depositumsgaranti er en annen form for økonomisk sikkerhet hvor en tredjeperson binder seg til å betale leieboerens forpliktelser dersom leieavtalen misligholdes. En slik garanti skal innebefatte de samme betingelsene som et vanlig depositum. Dersom man er fast ansatt kan også arbeidsgiver stille en sikkerhetsgaranti på vegne av leietakeren. 
 
Husk at de fleste utleiere foretrekker en vanlig depositumsordning, og at det vil være en stor fordel å kunne stille med dette i et presset leiemarked.