YRKESINTERVJU: lærer

Navn: Marte D. Syvertsen
Alder: 24
Stilling: Lærer i Asker kommune


 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som lærer på barneskole i Asker kommune.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Dagen starter i 7-8 tiden, ved at jeg må gå igjennom det jeg skal undervise og sjekke mail. Det er ofte noe som skal kopieres og utstyr som skal hentes for at alt skal være klart til undervisningen. I løpet av dagen skjer det fort mange uventede hendelser, og da er det fint å ha frigjort tid til elevene. Det er også slik at foreldre bruker mailen som den gammeldagse meldingsboka. Derfor er det fint for meg som lærer, og godt for foreldrene, at mailen blir svart på før undervisningen. Læreryrket er, i tillegg til å være et undervisningsyrke og omsorgsyrke, et serviceyrke. Det er viktig at foreldrene er trygge på den jobben vi gjør med deres barn, og at vi har en god dialog med foreldrene. Vi lærere må vise ydmykhet i forhold til at vi har fått tillit til å være sammen med deres barn flere timer hver dag.


Så starter skoledagen, og den består i alt fra 4-6 undervisningstimer. Her gjelder det å være godt faglig forberedt, ha gode, klare og trygge rutiner, se alle elevene og vise omsorg for dem.  Det er sjelden at en time går slik man har planlagt den. Det skjer fort noe i forhold til elever man må ta tak i. Dette gjør at man må lære seg å improvisere. I friminuttene kan det hende du har inspeksjon ute. Da må man skaffe seg et overblikk over hva som skjer ute og være en synlig voksen. Det er selvsagt friminutt hvor man har pause, men de kan bli «spist opp» av elevsaker, telefoner, fagsamtaler med kollegaer og lignende.

LES OGSÅ: Yrkesfaglærer | Yrkesguiden | Yrke Yrkesfaglærer

Når elevene går for dagen, ser man over klasserommet og gjør klart rommet til neste skoledag. Så går det videre i møter og etterarbeid. Det er stort sett teammøte og fellesmøte en gang i uka. De fleste lærere jobber i team med de andre lærerne på det samme klassertrinnet. Det er godt å kunne ha noen å drøfte faglige utfordringer med, dele planleggingen med andre og få støtte av andre lærere. På fellesmøter samles hele det pedagogiske personalet ved skolen og da har man opplæring på enkelttemaer som er skolens satsningsområder, planlegging av større hendelser som for eksempel skidager, informasjon fra ledelsen og lignende.

LES OGSÅ: Faglærer | Yrkesguiden | Yrke Faglærer


Når klokka er mellom tre og fire er drar man hjem. Da har man ofte med seg arbeid i sekken, for eksempel en bunke med prøver som skal rettes. Man sitter kanskje en time eller to på kvelden med jobb, men det skal sies at dette er beregnet med i arbeidstiden vår. Det at vi har avsatt tid til egenarbeid gjør at vi får en del avspasering, som for eksempel den lange sommerferien. Det er bare 4 av disse ukene som er ferie, resten er avspasering.

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

For å lykkes som lærer må man være glad i barn og unge, være en klar og tydelig voksen som samtidig viser omsorg, og er allmennfaglig sterk.

LES OGSÅ: Lektor | Yrkesguiden | Yrke Lektor

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Man starter ofte som faglærer, så går man over til å bli kontaktlærer. Det går an å bygge på lærerutdannelsen ved å ta mastergrad i fagtemaer og bli ansvarlig for dette temaet. For eksempel master i spesialpedagogikk. Da får ansvar for undervisning og tilrettelegging for elever som trenger ekstra støtte og hjelp.  Man kan også bygge på utdannelsen sin med ledelses fag, og begynne som inspektør eller rektor. Uansett så er lærerutdannelsen et fleksibelt valg som gir muligheter for jobb også i andre bransjer.


Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

LES OGSÅ: Yrkesintervju - Førskolelærer - Jørgen B. Øksenholt

Det er vanlig å bli «hivd rett ut i det», og få en faglærer eller kontaktlærer jobb. Det er helt like oppgaver for nyutdannet som for andre lærere. Det som er forskjellen er at nyutdannede får mulighet til veiledning og fadder første året ute i jobb. Da får man reflektert rundt egen praksis, drøftet utfordringer og begynt å skape en trygghet til sin rolle som lærer. Man bør ikke regne med å få fast stilling med det første. Det kan fort være slik at man jobber et par år i vikariater før man får tilbud om fast stilling.  Men man trenger ikke å bekymre seg for å få jobb, for det er mange plasser man trenger lærere.

LES OGSÅ: Førsteamanuensis | Yrkesgudien | Yrke Førsteamanuensis

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har en fireårig allmennlærerutdanning fra Høgskolen i Sør-Trønderlag.

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg fikk nok stillingen fordi jeg passet inn i det ønske skolen hadde for den bestemte lærerjobben. I tillegg var det nok positivt at jeg hadde de kvalifikasjonene som skulle til.


Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Begynn på lærerutdanning, alt fra 3-årig til 5-årig utdannelse og jobb som lærervikar ved siden av studiene. Da får du mulighet til å reflektere rundt teorier du skal lære under studiet og skaffet deg erfaring som er godt å ta med seg i starten av yrkeslivet.

LES OGSÅ: Assisterende rektor | Yrkesgudien | Yrke Assisterende rektor

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

For å kunne jobbe som lærer må man ha godkjent lærerutdannelse, godkjent politiattest og man må godkjennes i forhold til skikkethetsvurdering. Politiattesten sjekker opp om man ikke har noe på rullebladet i forhold til fysisk og seksuell vold, denne attesten må fornyes med faste mellomrom. I forhold til sikkerhetsvurdering blir man vurdert igjennom praksis og i jobb. Da ser de om man er skikket til å jobbe med barn, og være lærer. Man får veiledning om man har utfordringer med dette.

LES OGSÅ: Instituttleder | Yrkesguiden | Yrke instituttleder

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?


Det beste med å være lærer er å se gleden hos elevene når de opplever mestring. Det er helt fantastisk å være vitne til det.