Hva gjør en Aktuar

I Norge er en aktuar er person som arbeider med forsikringsmatematikk, det vil si analysering av finansiell risiko.

De fleste aktuarer arbeider i et forsikringsselskap eller konsulentselskap.

Det er flere typer aktuarer, og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre:

  • Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap
  • Skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringsselskap
  • Finansaktuar som jobber med finansmatematikk

 

I tillegg til ovenfornevnte, kommer de som arbeider som aktuarkonsulenter.

Selve grunnlaget for forsikringsvirksomheten er overtagelse av risiko. Forsikringsselskapet påtar seg en økonomisk forpliktelse, som det på tegningstidspunktet ikke med sikkerhet kjenner omfanget av. Premien må fastsettes på forhånd, før man vet hvor mye selskapet må utbetale i erstatninger.

Aktuaren har her en viktig rolle med sin bakgrunn innen forsikringsmatematikk og risikoteori. Denne bakgrunnen gjør aktuaren i stand til å kunne foreta en slik prisfastsettelse under usikkerhet.

Aktuaren har ansvaret for de forsikringstekniske undersøkelser og beregninger i forsikringsselskapet. Et forsikringsselskap lever av usikkerhet og derfor er det et stort behov for folk som kan analysere dette.

I den senere tid, er finansmarkedene blitt mye viktigere i forsikring. I dag er mange produkter i forsikring knyttet opp til finans, og flere vil komme.


 

Utdanning / kompetansekrav - Aktuar

Aktuarutdannelsen i Norge baseres på at studenten skal få et faglig grunnlag både innenfor livsforsikrings-, skadeforsikrings- og finansmatematikk. På hovedfag, vil det imidlertid bli en viss grad av spesialisering innenfor ett av disse områdene.

Som ferdig utdannet aktuar, er det nødvendig med en ytterligere spesialisering. Man snakker derfor gjerne om livaktuarer, skadeaktuarer og finansaktuarer, selv om forskjellen i den formelle kompetansen gjerne ikke er så stor.

Det kreves generell studiekompetanse med spesielle fagkombinasjoner innen matematikk og statistikk.

Les mer om studiemuligheter for yrket Aktuar:

 

Jobbmuligheter - Aktuar

En aktuar jobber gjerne innenfor finansindustrien, for eksempel i banker, forsikringsselskaper, fonds- og aksjemeglerfirma eller i konsulentselskaper.

De fleste aktuarer jobber med livsforsikring og skadeforsikring.

Noen aktuarer jobber i risikostyringsfunksjoner, og kontrollerer den samlede risikoen i selskapene.

Andre aktuarer jobber også i IT-industrien eller annen industri, for eksempel offshore eller som data scientist.

Som aktuar, er det også mulig å jobbe i offentlig forvaltning eller med undervisning og forskning.

Det er også mulig å finne jobb som aktuar i utlandet, siden utdanningen er internasjonal.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Aktuar:


 

Lønn

I og med at aktuarer jobber i så mange ulike bransjer, er det vanskelig å si noe generelt om lønnsnivået.

 

Mer informasjon / linker 

  • Den Norske Aktuarforening - en forening av aktuarer i Norge, og medlem av the International Actuarial Association og Actuarial Association of Europe (AAE): www.aktfor.no