Hva gjør en dommer

En dommer er en person som i kraft av å være utnevnt til embetsmann i en domstol, har myndighet til å treffe dømmende avgjørelser. En dommer jobber i herreds- eller tingrett, lagmannsretten eller i høyesterett.

Alle rettssaker i de alminnelige domstolene ledes av fagdommere, men den vanlige borger er sterkt representert i form av lekdommere. Både i tingretten og i lagmannsretten deltar lekdommere ved behandling av straffesaker. Lekdommere kalles enten meddommer eller lagrettemedlem, alt etter hvilke oppgaver de har i retten.

Fagdommere
Fagdommere i de alminnelige domstolene er alltid jurister. De gjør tjeneste i alle instanser, både i tingrett, lagmannsrett, og i Høyesterett.

Lekdommere
Lekdommerutvalg velges som hovedregel av kommunestyret. Den enkelte kommune har ansvaret for å føre lister over utvalgene av lekdommere. Det er forskjellige utvalg av lekdommere for lagmannsrettene og tingrettene, og det er forskjellige utvalg for menn og kvinner. Utvalgene er felles for sivile saker og straffesaker.


I høyesterett deltar ikke lekdommere, verken i sivile- eller straffesaker.

Arbeidsoppgaver
For å bli ansatt som lagmann eller høyesterettsdommer må man ha fylt 30 år og ha juridisk embetseksamen med «beste karakter», det vil si laud. I Norge utnevnes dommere av Kongen i statsråd etter innstilling fra Justisdepartementet og Innstillingsrådet for dommere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer:
- Lede arbeidet med å forberede saker til domstolene
- Behandle sivile saker eller straffesaker
- Lede møter i retten der saken blir framsatt ansvar for tinglysing
- Avgjøre utfallet i saken ved dom
- Behandlig av for eksempel dødsbo, skilsmissebo eller konkursbo.

LES OGSÅ: Yrkesintervju - Rune Lium - Tingrettsdommer

Personlige egenskaper - Dommer

Som dommer må man ha et oppriktig samfunnsengasjement og høy etisk moral. Du må også ha svært gode kommunikasjonsferdigheter både i skriftlig og muntlig form. Det er viktig at en dommer kan formidle komplisert jus på en lettfattelig måte overfor klientene slik at de får den nødvendige rettshjelpen de trenger. For å gjøre dette bør dommeren holde seg oppdatert på hva som skjer både i juridiske miljøet og i samfunnet generelt.


Utdanning / kompetansekrav - Dommer

For å bli embetsdommer er det et krav at man har juridisk embetseksamen, og man må videre være «vederheftig», det vil noe upresist si at man ikke må være insolvent. Det stilles videre krav til rent rulleblad. For visse dommerstillinger er det dessuten ytterligere krav.

Juridisk embetseksamen tilbys ved flere av universitetene i Norge. For å bli jurist tar du en fem- til seksårig universitetsutdanning. Studieforløpet kan variere fra hvert enkelt studiested. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

LES OGSÅ: Vurderer du å bli dommer? Les tingrettsdommerens erfaringer og tips!

Studievalg.no - Relaterte studier til Dommer


Jobbmuligheter - Dommer

 

KarriereStart.no - Temaside Dommer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Dommer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Dommer

Lønnsnivå - Dommer

Tingrettsdommer: 61 000 kroner
Jordskiftedommer: 41 401 kroner
Dommerfullmektig: 31 775 kroner
Dommer, lagmannsretten: 67 121 kroner

Mer informasjon / linker

www.juristforbundet.no/

www.domstol.no

www.jusstudent.com

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner