Hva gjør en Revisor

En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver.

Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Revisor veileder og gir råd slik at bedriftene kan etablere gode rutiner og påser dessuten at de følger lover og regler. Revisors rapport skaper trygghet for mange, derfor bidrar du som revisor til et sunt næringsliv og regnskaper til å stole på.

Revisors uavhengige gjennomgåelse er viktig for at eiere, kunder, banker, myndighetene og andre skal kunne stole på tallene bedriftene legger frem. Når omverdenen og markedet har tillit til at bedriften er sunn og at regnskapene er  i orden, vil det også være lettere å hente inn kapital og få kreditt fra leverandører og banker. Revisors arbeid bidrar til trygghet for de ansatte og andre som er avhengig av bedriften.

Det er forskjell i hvordan revisor arbeider i små og store selskaper. I mindre selskaper er revisor en viktig diskusjonspartner og veileder. Store selskaper har gjerne mer kompetanse selv, men også i slike selskaper har revisor en viktig veilederrolle.


Som revisor er du allmennhetens tillitsperson. Selv om det er aksjonærene som formelt velger revisor, arbeider ikke revisor bare for eierne. Revisor skal være profesjonell, skeptisk og uavhengig, og si fra når noe er galt. Også selskapets kunder, banker, skattemyndigheter og andre skal ha tillit til at revisor ivaretar deres interesser. Som revisor er du avhengig av å ha tillit fra alle parter.

Når du arbeider som revisor, får du god og unik kunnskap om enkeltbedrifter, ulike bransjer og offentlig forvaltning. Du får kontinuerlig og systematisk etterutdanning innen fagområder som er viktig for arbeidet ditt. Etterutdanning er også nødvendig for at du skal kunne være en god rådgiver. Revisorer har en kompetanse som gjør at bedriftsledere og styremedlemmer naturlig ønsker å rådføre seg med dem. Allerede tidlig i din karriere får du ansvar og en rolle i kommunikasjonen med ledelsen i bedriftene.

Rådgivning er en viktig oppgave for revisor; men det er samtidig regler for hvilke typer rådgivningsoppgaver du kan utføre. Du kan ikke gi råd om forhold som du senere skal kontrollere! Det er uforenlig med din uavhengighet.


Personlige egenskaper - Revisor

Revisoryrket er interessant og variert. Det består i langt mer enn å kontrollere tall, selv om du må like å arbeide med tall for å trives. Arbeidet skjer i stor grad ute hos klientene. Som revisor vil du møte mange mennesker i ulike bransjer. Det er derfor en fordel å være utadvendt og like å omgås mennesker.

Revisor skal være profesjonell, skeptisk og uavhengig, og si fra når noe er galt. Revisoryrket passer for deg som:

• Er utadvendt og sosial.
• Har gode analytiske evner og interesse for tall.
• Besitter en god etisk grunnholdning og samfunnsengasjement.
• Har gode muntlige og skriftlige ferdigheter.
• Er selvstendig og samarbeidsorientert.

LES OGSÅ: De mest attraktive revisjonsselskapene for studenter

Utdanning / kompetansekrav - Revisor

Det er mange veier til revisortittelen. Mange starter med en treårig bachelorutdanning i revisjon ved en høgskole eller et universitet. Andre igjen velger relevante bachelorstudier i inn- og utland for deretter å bygge på med et toårig masterstudium i revisjon og regnskap.

Det er to grupper godkjente revisorer i Norge; registrerte og statsautoriserte revisorer. For å få godkjenning fra Finanstilsynet kreves revisorutdanning på bachelor og/eller masternivå samt tre års relevant yrkespraksis.


Registrert revisor

For å bli registrert revisor kreves bachelorgrad med fordypning i fagene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære (tidligere revisoreksamen), samt tre års relevant praksis. Bachelor i revisjon tilbys ved 13 universiteter, handelshøyskoler og distriktshøgskoler over hele landet.

Statsautorisert revisor

For å bli statsautorisert revisor må man ta mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), tidligere kalt høyere revisorstudium (HRS). Studiet tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Opptak til master i regnskap og revisjon stiller blant annet krav til gjennomført bachelorgrad, fagsammensetning og karakterer. Også for dem som har gjennomført MRR kreves det tre års relevant praksis for å få godkjenning fra Finanstilsynet. Praksiskravet kan, for kandidater med bachelor i revisjon, gjerne oppfylles før man gjennomfører MRR.

Begge utdanninger holder et høyt faglig nivå. Forskjellen ligger først og fremst i at en statsautorisert revisor har utdannelse av lengre varighet, og dermed en høyere formell kompetanse enn en registrert revisor.


Etterutdanning

Det skjer hele tiden mye nytt og spennende innen revisjon og regnskap. Faktisk så mye at du må ha påfyll av kunnskap underveis. Som en integrert del av jobben får du systematisk opplæring gjennom kurs og annen organisert etterutdanning, noe som er unikt for revisoryrket. Å være revisor er en livslang læring i praksis.

LES OGSÅ: Revisor i KPMG - yrkesintervju

Studievalg.no - Relaterte studier til Revisor


Jobbmuligheter - Revisor

Med en revisorutdanning er dine jobb- og karrieremulighetene meget gode. Noen velger en karriere i et revisjonsselskap, andre velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller i offentlig forvaltning. Uansett gir revisorutdanningen en fleksibilitet få andre utdanninger kan gi deg. Du velger ikke karriere for livet – kunnskapen du har, er etterspurt, og kun ambisjonene dine setter grenser for hva du kan gjøre.

Overalt i Norge finnes aksjeselskaper, kommuner og andre virksomheter som etterspør revisjonstjenester. Dette skaper jobbmuligheter over hele landet. Som ung er du kanskje opptatt av å få jobb i en av storbyene, og det får du rik anledning til som revisor. Med årene frister kanskje livet i hjembyen eller – bygda. Da er det trygt å vite at det også der er jobbmuligheter, enten du vil arbeide i et revisjonsfirma, starte for deg selv eller benytte kompetansen i annen jobb utenfor revisjon.


Revisjon er en internasjonal bransje, og mange av revisjonsselskapene er internasjonale. Også revisjonsfaget er i stor grad styrt av regler som er fastsatt internasjonalt, og som gjelder i de fleste land. Det åpner for jobbmuligheter på tvers av landegrensene. Flere av revisjonsselskapene gir dyktige medarbeidere anledning til å jobbe i andre deler av verden.

Vær aktiv når ditt studiested arrangerer karrieredager eller lignende – da kommer du i direkte kontakt med revisjonsselskaper som aktivt rekrutterer nye medarbeidere. Følg også nøye med på revisjonsselskapenes egne karrieresider på nettet.

LES OGSÅ: Yrkesintervju - Revisor - Malin B. Mathisen

KarriereStart.no - Temaside Revisor

KarriereStart.no - Stillingsannonser Revisor

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Revisor

Lønnsnivå - Revisor

Lønnen for revisorer er god. Hvor god, avgjør du i stor grad selv. Mye avhenger av karakterene dine og hvilke ambisjoner du har. Hvor du velger å jobbe har også betydning. I tillegg til variasjoner mellom selskap/arbeidsgivere er det også geografiske lønnsvariasjoner.

Regn med en nybegynnerlønn på rundt 350 000 kroner etter en bachelor og rundt 400 000 kroner etter fullført master. Etter 3 års praksis, kan du søke om godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Med erfaring og kunnskap øker også lønnen.

Gjennomsnittlig månedslønn for revisorer (Kilde: SSB 2008):

I varehandelen 36 654 kroner
Tollrevisor 29 685 kroner
Spesialrevisor 35 968 kroner
Skatterevisor 30 228 kroner
Ligningsrevisor 29 534 kroner


Mer informasjon / linker

• Den norske Revisorforening, interesseorganisasjonen for revisorer i Norge - http://www.revisorforeningen.no/a9018849/Bli-revisor

• Studiesteder for revisorutdanning i Norge - http://www.revisorforeningen.no/a9053208/Bli-revisor/Studiesteder-i-Norge

• Finanstilsynet, bl.a. om godkjenning som revisor - http://www.finanstilsynet.no/no/Revisjon/

• Ernst & Youngs karrieresider - http://www.ey.com/NO/no/Careers

• KPMGs karrieresider - http://www.kpmg.no/default.aspx?aid=9497713

• PwCs karrieresider - http://www.pwc.com/no/no/karriere/index.jhtml

• Deloittes karrieresider - http://www.deloitte.com/view/no_NO/no/karriere/index.htm

• BDOs karrieresider - http://www.bdo.no/no/Karriere/

• Inter Revisjons karrieresider - http://www.interrevisjon.no/karriere/

• Revisorgruppens karrieresider - http://www.rg.no/nb/karriere.html

LES OGSÅ: Revisor i BDO - Yrkesintervju

Takk til / Kilder

 

En stor takk til Den norske Revisorforening! (http://www.revisorforeningen.no)

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk