Hva gjør en Prosjektleder

Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av kunden / prosjekteieren. En prosjektleder har altså ansvaret for å gjennomføre prosjekter etter angitte rammebetingelser avtalt med kunde / prosjekteier.

Prosjektlederen skal normalt representere kunden / prosjekteieren og opptre på dennes vegne i forhold til de andre aktørene i prosjektet, så som prosjekterende og utførende.

Oppdraget som prosjektleder omfatter vanligvis å ta beslutninger om planlegging og gjennomføring, i den grad prosjekteier ikke selv har forbeholdt seg å ta beslutningene.

En Prosjektleders typiske arbeidsoppgaver er å:

  • ha hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet.
  • ha ansvar for at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at resultatet leveres innenfor avtalte rammebetingelser.
  • delegere oppgaver til andre på teamet ditt.
  • motivere og veilede teamet ditt, for å få dem til å yte sitt best.
  • finne løsninger og ta beslutninger ut fra rammebetingelser og målet med prosjektet.
  • ha ansvar for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet.
  • lede flere prosjekter samtidig, både små og store.

 

Disse oppgavene omfatter blant annet ytelser innen programutredning, organisasjonsopplegg, styrings- og koordineringsopplegg, framdriftsplanlegging og -styring, finansieringsopplegg, regnskapsførsel med revisjon, ivaretakelse av forhold både til andre som er berørt av prosjektet og til offentlige myndigheter.

Utover disse punktene, kan avtalen også presisere at prosjektlederens ytelser omfatter å utarbeide skriftlig materiale som plandokumenter, rapporter, møtereferater, fullstendig prosjektadministrativ håndbok (såkalt "PA-bok") og annet.

Derimot er tegning, beregning og beskrivelse ikke prosjektledelse, men prosjektering.

Det kan brukes andre titler på personer som har en prosjektledelsesfunksjon. For eksempel, i byggebransjen, har du prosjekteringsledere og byggeledere for ulike faser, mens i store prosjekter, kan det være delprosjektledere eller ledere for delleveranser.


 

Personlige egenskaper - Prosjektleder

En prosjektleder må ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe med mennesker.

Man bør videre trives med å ha mye ansvar og kunne ta beslutninger.

Du må også like å finne løsninger, delegere oppgaver, og ha en interesse for økonomi og planlegging.

Som prosjektleder, kan det hende man må ha oversikt over flere store og små prosjekter samtidig. Man bør derfor være flink å vurdere tidsbruk og holde oversikt over parallelle oppgaver.

 

Utdanning / kompetansekrav - Prosjektleder

Det er vanlig at du har utdanning fra den bransjen du jobber i som prosjektleder. Prosjektledelse er et eget fag, med egne metoder og begreper. Det er derfor svært viktig at du minimum tar et kurs for å gjøre deg kjent med faget.

Mange kombinerer annen utdanning innen blant annet IT, bygg og anlegg, helse, administrasjon, markedsføring eller kreative fag, med opplæring i prosjektledelse for å forsterke mulighetene for jobb.

Prosjektledelse er i tillegg relevant kompetanse for mange andre roller i bedrifter.

Ofte blir ansatte som har leder-, produkt-, og/eller prosessansvar brukt som prosjektledere for internprosjekter, fordi denne kompetansen er verdifull.

Videre finnes det mange ulike etter- og videreutdanningstilbud innen prosjektledelse ved både fagskoler, universiteter og høgskoler i både Norge og utlandet.

Det finnes også ulike sertifiseringer i prosjektledelse. Noen sertifiserer din kunnskap, andre din relevante erfaring.

Les mer om studiemuligheter for yrket Prosjektleder:


 

Jobbmuligheter - Prosjektleder

Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Prosjektleder:

 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata, men gjennomsnittlig lønn vil generelt variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering, samt arbeidsplass og -sektor.

Lønnsnivået i privat sektor vil ofte være noe høyere enn for statlig ansatte.