Hva gjør en prest

"Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene".''

Prester arbeider særlig i to "rom":

I fortrolige rom, der de samtaler med mennesker i sorg og glede. Det kan være folk som har mistet en de er glad i eller føler livet er meningsløst. Men det kan også være lykkelige mennesker som skal gifte seg, eller som nettopp har fått et barn og vil døpe det.

Samtidig, arbeider prestene i det offentlige rom: De er med og preger inkluderende og levende fellesskap, og de representerer kirken i media, i forhold til politikere osv. Prestene forkynner evangeliet. Prestene deler ut nattverd og forretter dåp. Prestene har masse med barn og ungdom å gjøre, men besøker også institusjoner for syke og pleietrengende.

I alt det presten gjør, kan vi si at han/hun er en tolk.

Presten har grundig kjennskap til Bibelen og den kristne tradisjon. Samtidig, fremfører ikke presten bare "gamle meninger", men må forstå sin egen tid og de spørsmålene som er levende blant folk nå.

Å være en slik tolk, mellom tradisjon og nåtid, er noe av det som gjør presteyrket så spennende!

Presteyrket er både alminnelig og ualminnelig.

Det er omfattet av arbeidsmiljøloven, det er rimelig bra lønnet, presten har ferie og fritid som folk flest – selv om han/hun jobber mange søndager.

Samtidig, handler presteyrket om relasjonen til Gud. En prest vil ofte tvile og lure, men vil likevel søke Gud, be, lese i Bibelen.

Presten opererer i livets grensesituasjoner; fødsel, krise, omvendelse og død. Samtidig, er presten nær folk i ganske vanlige hverdager.

Det finnes prester i mange ulike sammenhenger: Prester i menighet er det vanligste, men det finnes også prester på sykehus, i forsvaret, på gata, i fengsler, som misjonærer osv.

 

Personlige egenskaper - Prest

Presteyrket har rom for et stort mangfold av mennesketyper.

Du må ønske å dele tro og tvil med folk, og du må våge å bli kjent med deg selv og dine ulike sider. Du bør ha evne til å lytte med innlevelse og ta imot tilbakemeldinger.

Du bør ha evne til å stå frem foran folk og si noe. Du bør være rimelig sosial; kunne jobbe både i team og alene.

Du må oppøve evnen til kritisk og selvstendig refleksjon, og kunne uttrykke deg skriftlig og muntlig. Presteyrket handler om å skape og utfordrer dine kreative evner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Prest

For å bli prest i Den norske kirke, må du gjennomføre profesjonsstudiet i teologi.

Studiet er 6 år langt og finnes fire steder i Norge: Ved Det teologiske fakultet (TF) og ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) i Oslo. Ved Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS). Og ved Universitetet i Tromsø/Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN).

Alle utdanningene er åpne, men det er krav om et viss karakternivå for å komme inn på høyere grad (vanligvis etter 3 år).

Mange opplever teologi som et spennende studium, nesten som en utvidet allmennutdanning. Du har muligheten til å gå i dybden for å forstå det kristne budskapet, og dermed forstå helt vesentlige sider ved vår egen kultur.

I studiet, inngår hebraisk og gresk, Det gamle og det nye testamentet, kirkehistorie, kristen troslære, religionsfilosofi og etikk. Det er også fag som tar opp de mer praktiske sidene ved prestetjenesten; som forkynnelse/retorikk, sjelesorg, pedagogikk, liturgi/riter og musikk, ledelse osv.

De fleste som studerer teologi blir prester, men du finner også teologer som er ansatt i skolen, i det private næringsliv og i det offentlige.

Les mer om studiemuligheter for yrket Prest:

 

Jobbmuligheter - Prest

Det er gode jobbmuligheter for den som vil bli prest i Den norske kirke, og behovet for prester vil antakelig øke i årene som kommer.

Presteyrket har lang tradisjon for etter- og videreutdanning, bl.a. i form av en egen mastergrad i praktisk teologi.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Prest:

 

Lønnsnivå - Prest

Prestene i Den norske kirke er offentlige tjenestemenn og lønnes etter statens lønnsregulativ.

Du finner mer om lønnsnivå i de ulike stillingskategoriene på prest.no.

 

Mer informasjon / linker