Hva gjør en IT-Arkitekt

En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur.

IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en stødig kompetanse i IKT (programvare, maskinvare og nettverk), krever denne jobben gode designteknikker og evnen til å beskrive et system i form av komponenter og logisk flyt.

Behovet for arkitekter henger nøye sammen med en stadig økende «komponentifisering» av programvaren, økt fokus på såkalte «tjenestebaserte arkitekturer», og økte krav til så vel intern som ekstern integrasjon. 

I tillegg, er det et stadig sterkere krav om at systemarkitekturen må kunne adoptere endringer raskt og trygt.

I sum, resulterer denne utviklingen i større kompleksitet, en erkjennelse som krever profesjonell prosjektering og helhetstenkning.

Billedlig talt er IT-arkitekten bedriftens «byplanlegger».

Begrepet IT-arkitektur kan forklares som en reguleringsplan for bruk av IT.

Hensikten med en slik plan er å bidra til at ulike IT-løsninger passer sammen og kan benyttes i sammenheng. Dette kan bidra til bedre brukerretting og mer effektiv offentlig ressursbruk.

Andre beslektede stillingsbenevnelser kan være integrasjons-arkitekt og infrastruktur-arkitekt.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

IT-arkitekten arbeider enten som ansatt i en virksomhet, eller som ekstern leverandør.

Som regel, innebærer dette å finne løsninger som presenteres i form av IT-arkitekturer – og inkluderer prosesser, tjenester og systemer.

Som IT-arkitekt forvalter man hele livssyklusen til arkitekturet, tilpasser det fortløpende etter endringer i forretningsbehovene, og utformer en detaljert teknisk løsning.

Man kan også ha som oppgave å vurdere et IT-arkitektur i forhold til nytte, kostnader, risiko og sikkerhetstrusler. Og på denne måten sikre at virksomhetens IT-løsninger går overens med den øvrige forretningsstrategien, og at den samsvarer med virksomhetens IT-standarder.

En annen oppgave kan være å ha kontroll over et arkitekturs helhetlige effektivitet, med tanke på effektivisering av forskjellige IT-løsninger – som IKT-utstyr, prosessorkapasitet, datastrukturer og algoritmer.

I tillegg, kommer vurdering av gjennomførbarheten av forslag til nye løsninger – med tanke på risiko, kostnader og eventuelle fordeler.

IT-arkitekter har også gjerne oppgaven med å identifisere integrasjons- og migrasjonsproblemer i legacy-systemer – og finne praktiske løsninger.

En annen oppgave kan være å sørge for at spesifikke IT-løsniner tilfredsstiller virksomhetens krav til kvalitet, sikkerhet, ytelse, brukevennlighet og skalerbarhet.

Det kan også være IT-arkitektens jobb å gi teknisk ledelse og veiledning under bygging og vedlikehold av arkitekturer – i forhold til utvikling, utrulling og vedlikehold.

I denne jobben er man avhengig av å følge med på gjeldende trender, og holde seg oppdatert i forhold til utviklingen i lignende og relevante bransjer. Samtidig, skal man holde følge med nye teknologier som kan bidra til å utvikle virksomheten.

På denne måten, bidrar IT-arkitekten til å fornye virksomheten gjennom forbedring av design og distribusjonsmetoder.

 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Som med alle andre IT-yrker, vil også jobben som IT-arkitekt variere fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Stadig flere bedrifter velger å profesjonalisere rollen som IT-arkitekter.

IT-arkitekten representerer bindeleddet mellom forretningsutvikling og systemutvikling, altså planområder som påvirker hverandre og som derfor ikke kan håndteres hver for seg. I praksis, betyr det å omsette forretningsmål og prosessforbedringsmål i håndfaste, realiserbare løsningsarkitekturer.

Arkitektene skal utvikle løsningsarkitekturer som kan gi positive forretningsmessige effekter.

 

Personlige egenskaper - IT-Arkitekt

Rollen som IT-arkitekt krever en god teknisk basis, og det er en forutsetning at man har en stor interesse for teknologisk innovasjon, samt evnen til å samle inn og forstå ny informasjon.

I tillegg, kommer organisatorisk og forretningsmessig teft – som er nødvendig for å lykkes med design, implementering og vedlikehold av IT-arkitekturer.

Strategisk visjon, analytisk og syntetisk intelligens, samt fantasi og proaktivitet er nødvendig for å utarbeide og utføre nye løsninger.

Man bør også ha en målrettet innstilling, fleksibilitet, samarbeidsvilje, og evnen til planlegging og kontroll – som er viktig for å oppnå gode resultater.

 

Utdanning / kompetansekrav - IT-Arkitekt

Les mer om studiemuligheter for yrket IT-Arkitekt:

 

Jobbmuligheter - IT-Arkitekt

Innen IT-bransjen, er det alltid behov for personer med aktuell utdanning og erfaring.

Behovet for IT-arkitekter er økende, som følge av økt fokus på tjenestebaserte arkitekturer.

Les mer om jobbmuligheter for yrket IT-Arkitekt:

 

Lønnsnivå - IT-Arkitekt

Lønn og arbeidsforhold varierer fra stilling til stilling, og fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men det er generelt gode lønnsbetingelser i IT-bransjen.

 

Mer informasjon / linker