Hva gjør en familieterapeut

En familieterapeut, som også går under tittler som familierådgiver eller familieveileder, hjelper familier i vanskelige situasjoner.

En familieterapeut jobber med familieterapi og har familierelaterte problemer som sitt fagfelt.

Som familieterapeut, kan du ha samtale med hele familien, foresatte eller enkeltpersoner i familien.

En familieterapeut har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger knyttet til familie- og følelsesliv. De tilbyr behandling og rådgivning, for eksempel ved hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i en familie.

Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Målsetting er at familien, eller individet, skal få hjelp gjennom samtaler til å finne løsninger og svar som gir best mening i sitt liv.

Et par som kommer, skal vite at terapeuten er en nøytral "tredjepart", som vil lytte og reflektere over det som fortelles, og gjerne forsøke å belyse problemstillingen fra andre og nye vinkler. Terapeuten er ingen "dommer", men en veileder og samtalepartner.

Arbeid med konflikter i parforhold gir helt klart de beste resultater dersom begge to er med til samtale. Likevel, hender det at de kommer hver for seg noen ganger.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en familieterapeut:

 • samtale med foresatte, par og familier
 • kartlegge utfordringene familien står overfor
 • oppfølging og rådgivning
 • veiledning, undervisning og kurs for hjelpeapparat og publikum
 • mekling med foreldre og hjelp til foreldresamarbeid
 • kontakt med andre fagpersoner
 • utarbeide og utvikle arbeidsredskaper, skjemaer og veiledningsplaner
 • holde seg oppdatert på fagfeltet
 • administrativt arbeid

 

En familieterapeut gir ofte konkrete råd, som for eksempel øvelser som foreldre, foresatte eller hele familier kan gjøre hjemme.

Noen holder også kurs, for eksempel kurs i sinnemestring eller kurs til foreldre med barn som har spesielle behov.

Som familieterapeut, jobber du tett med andre fagpersoner, som for eksempel andre sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer, helsesøstre, vernepleiere og leger.

 

Personlige egenskaper - Familieterapeut

Som familieterapeut, må du være god til å lytte og til å prate.

Du må like å jobbe med mennesker.

Du bør være en omsorgsperson og ha gode samarbeidsevner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Familieterapeut

Det er ingen bestemt utdanning for å bli familieterapeut, men det er vanlig å være utdannet klinisk sosionom.

Andre relevante utdanninger kan være barnevern, vernepleie, psykologi, sykepleie, pedagogikk eller lignende.

Felles for alle er at det er vanlig med videreutdanning i familieterapi for å få jobb som familieterapeut.

 

Jobbmuligheter - Familieterapeut

En familieterapeut kan jobbe på familievernkontoret, som finnes i alle fylker.

Som familieterapeut, kan du også jobbe i kommunale tjenester, som barnevernet og Flyktningtjenesten, på ungdomsinstitusjoner, sykehus, helsesenter og andre hjelpeinstanser.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Familieterapeut:

 

Lønn

Lønnen vil variere ut fra ansettelsesforhold, utdannelse, fagkompetanse og prosjekter.

Selvstendig næringsdrivende påvirker sin egen inntjening.

 

Mer informasjon / linker

 • Samfunnsviterne - Norges største fagforening for deg med mastergrad i samfunnsfag eller humaniora: www.samfunnsviterne.no
 • NAV - navnet på Arbeids- og velferdsforvaltningen, hvor stat og kommune samarbeider om å tilby en dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene: www.nav.no
 • Fellesorganisasjonen (FO) - Norges største fagforening for sosialarbeidere, inkl. barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere: www.fo.no
 • Bufdir - nettside for både Bufdir og Bufetat. Bufdir er fagorgan innen barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering, og vold og overgrep i nære relasjoner, imens Bufetat har ansvar for det statlege barne- og familievernet: www.bufdir.no