I dag, får menn allerede tilleggspoeng i opptaket til fire studier.

Nå har Kunnskapsdepartementet åpnet for å gi tilleggspoeng i opptaket til ytterligere tre studieretninger, for studieåret 2019/20.

Dette er for å utjevne særlig skjev kjønnsfordeling ved psykologiutdanningen, ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB), og på barnevernspedagogutdanning, ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Vi ser at studenter velger tradisjonelt, når de skal velge studier, og det er et mål med bedre kjønnsbalanse. Utdanninger, som psykologi og barnevernspedagogikk, utdanner studenter til å jobbe med mennesker, og bør rekruttere personer med ulik bakgrunn og erfaringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Derfor kan nå UiO og UiB gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere under 22 år, som søker med førstegangsvitnemålet sitt.

Ved barnevernspedagog-utdanningen, ved OsloMet – storbyuniversitetet, får alle mannlige søkere to tilleggspoeng.

Statistikken fra UiO og UiB viser at andelen menn som kommer inn på psykologistudiet er spesielt lav blant dem som søker med førstegangsvitnemålet sitt. Andelen har ligget på under 20 prosent ved UiB, de siste tre årene, mens den ved UiO falt under 20 prosent, ved årets opptak.

Ved barnevernspedagogutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet har andelen menn de siste årene ligget på kun 14 prosent. Derfor får alle mannlige søkere to tilleggspoeng fra neste studieopptak.

 

En kjærkommen løsning

Både UiO og UiB har ønsket egne kvoter for mannlige søkere eller å kunne gi tilleggspoeng, men har tidligere fått avslag av Kunnskapsdepartementet.

Bakgrunnen var at den totale andelen mannlige studenter som ble tatt opp til psykologiutdanningen, var høyere enn de føringene Stortinget har gitt for når slike tilleggspoeng bør gis.

Sektoren og fagfolk har vært særlig bekymret for situasjonen for psykologistudiene. Tidligere i høst, innkalte jeg derfor til et møte med UiO og UiB, i et forsøk på å finne en løsning, sier Nybø.

Ved å rette tiltaket inn mot unge menn som søker med resultatene fra førstegangsvitnemålet sitt, holder vi oss innenfor Stortingets føringer. Samtidig, kan dette bidra til en bedre kjønnsbalanse på psykologistudiet, forklarer hun videre.

  

Vil gjennomgå regelverket

For opptak til grunnutdanninger, må alle læresteder søke Kunnskapsdepartementet for å få innføre kvoter og tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønnet.

Stortinget har anmodet regjeringen om å "utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier, der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn (…)".

Kunnskapsdepartementet har også startet på en helhetlig gjennomgang av regelverket for rangering, noe som inkluderer alle kvoter og tilleggspoeng i systemet for opptak.

Resultatet av en slik gjennomgang vil kunne få effekt ved opptak til studieåret 2020/2021. Frem til da, har øvrige åpninger for tilleggspoeng blitt forlenget i påvente av gjennomgangen.

 

Andre studier som gir tilleggspoeng

I tillegg til studiene nevnt over, er det allerede fire andre studier som gir ekstrapoeng til mannlige søkere ved opptak:
 

  • Dyrepleiestudium, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), gir to poeng til mannlige søkere.
  • Veterinærstudium, også ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), gir to poeng til mannlige søkere.
  • Sykepleiestudiene, ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), har fått muligheten til å gi to poeng til mannlige søkere.
  • Sykepleiestudiene, ved Universitetet i Agder (UiA) har også fått muligheten til å gi to poeng til mannlige søkere.

 

Åpningen for å særbehandle menn på samme vilkår som kvinner, kom etter at det ble innført en ny likestillings- og diskrimineringslov 1. januar 2018.