(StudentTorget.no):

I StudentTorgets undersøkelse KarriereBarometeret, kommer det frem at forskjellene mellom kvinner og menns forventninger til arbeidslivet ikke er veldig store, men noen overraskelser er det likevel.

Ikke uventet viser det seg at kvinner er mer opptatt av tradisjonelle og myke verdier, som at organisasjonen har en sikker jobb, og mulighet for balanse mellom jobb og fritid og fleksible arbeidsformer. Det er også viktigere for kvinner å jobbe i en dynamisk organisasjon med lite byråkrati, og at de får spennende arbeidsoppgaver og kan bygge seg et stort nettverk.

Menn, på sin side, ønsker i større grad karriere og fleksibilitet. De ønsker, i større grad enn kvinner, muligheter for å bytte jobber internt og muligheter for å jobbe internasjonalt.

 

 


OVERRASKET: Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo, Øystein Gullvåg Holter, synes det er tankevekkende at kvinner er mer opptatt av konkurranse på arbeidsplassen enn menn. 

Kvinner ønsker konkurranse

Mer overraskende er det da at kvinner i større grad tiltrekkes av miljøer med konkurranse, mens menn, i større grad enn kvinner, ønsker å jobbe i en vennlig kultur.

Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Øystein Gullvåg Holter, synes dette er tankevekkende.


- Kvinner har tradisjonelt sett vært mer tilhengere av trygghet framfor konkurranse på på arbeidsplassen, sammenliknet med menn. Dagens kvinner med mer utdanning ser tydeligvis annerledes på dette. De ser ut til å ha blitt mer tilhengere av konkurranse, kanskje fordi de tenker at det vil gavne dem – stort sett. De tenker slik iallfall før de har opplevd så mye av arbeidslivet, sier Holter, og legger til at dette området ikke er bredt utforsket.

Mennenes vekt på et vennlig miljø kan på samme måte kanskje tolkes som en del av menns mer likestilte tilpasning i dagens samfunn, påpeker Holter. 

Professoren var selv med på å utarbeide en undersøkelse om ulike oppfatninger mellom kjønnene i 2007, og fant flere av de samme tendensene som KarriereBarometeret.

- Tradisjonelt sett har menn vært mer tiltrukket av høy risiko, mens kvinner har vært mer opptatt av kombinasjonen mellom jobb og familie. I en undersøkelse fra 2007 kom det frem at langt flere kvinner var opptatt av å hjelpe andre, mens menn, i større grad enn kvinner, var opptatt av å løse praktiske oppgaver, sier Holter.


Dette er tendenser som også viser seg i KarriereBarometeret. Den største forskjellen mellom kvinner og menns preferanser i arbeidslivet, finner vi når det kommer til hvorvidt bedriften bør ta sosialt ansvar i samfunnet. Flere kvinner enn menn regner dette som en viktig faktor når de skal finne seg en arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Dette ser studentene etter i en arbeidsgiver

 

Generelt små forskjeller

Selv om det er tydelige forskjeller mellom kvinner og menns syn på arbeidslivet, er det grunn til å tro at disse har blitt mindre de siste årene. Holter tror at forskjellene hadde vært større dersom undersøkelsen ble gjennomført for 20 år siden.

- Generelt vil jeg tro at forventningene til arbeidslivet er mer like blant unge kvinner og menn i dag, enn de var for 20 år siden. Men det er ikke overraskende at det fortsatt er flere kvinner som bryr seg om sikkerhet på arbeidsplassen, og at arbeidsgiveren tar et sosialt ansvar.

- For 20 år siden ville det nok vært tydeligere at både menn og kvinner hadde en underliggende forestilling om at mennene var hovedforsørgerne i familien. 

LES MER OM UNDERSØKELSEN HER