Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) fikk tirsdag 14. november beskjed om at kravene til å bli akkreditert som universitet er oppfylt, ifølge den sakkyndige komiteen.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert HiOAs søknad om universitetsakkreditering fra februar, offentliggjorde tirsdag morgen sin rapport. Komiteen er nedsatt av NOKUT, som er Kunnskapsdepartementets tilsynsorgan for kvalitet i høyere utdanning.

– På bakgrunn av komiteens vurdering av hvert enkelt krav, sammen med den helhetlige vurderingen,anbefaler komiteen at Høgskolen i Oslo og Akershus akkrediteres som universitet. Komiteens innstilling er enstemmig, skriver den sakkyndige komiteen i rapporten.

– Dette er en stor dag for studenter og ansatte ved HiOA. Vi vil spille en viktig rolle for velferdssamfunnet, sier Rice.

Oslo kan dermed bli den første byen i Norge med to universiteter.

– Jeg er veldig glad og stolt over at komitéen har anerkjent alt det gode arbeidet som gjøres ved HiOA, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier rektor Curt Rice.


DEBATTINNLEGG: Slik kan studenter lykkes

Satser enda mer på utdanning og forskning

– HiOA skal bli universitet for å heve kvaliteten i forskning og utdanning, og kunnskapen vi bringer videre til studentene våre, arbeidslivet og samfunnet for øvrig, sier Curt Rice.

HiOA er størst i landet på profesjonsutdanninger, og utdanner kandidater til viktige yrkesgrupper i samfunnet, blant annet innenfor skole, helse- og sosialtjenester og teknologi.

Det skjer store endringer innenfor fagfeltene og ute i praksisfeltet, og profesjonene må utvikles raskt. Dette krever ny kunnskap og forskning.

– Utdanning og forskning henger uløselig sammen, og som universitet kan vi satse enda mer på forskningsbasert utdanning, internasjonalt samarbeid, og rekruttering av ansatte og studenter. Universitetsstatus gir oss også muligheten til å bestemme over egne studier, slik at vi raskere kan justere oss etter samfunnets behov, sier HiOA-rektor Rice.

Å bli universitet har vært et langsiktig mål for HiOA siden fusjonen i 2011, og har vært et satsingsprosjekt for Curt Rice siden han tiltrådte som rektor høsten 2015.


BLOGG:  Et problem jeg ønsker å løse: «Flink pike»

Veien videre mot universitet

Den omfattende faglige søknaden som nå er vurdert, ble overlevert til NOKUT 22. februar i år etter å ha blitt vedtatt i HiOA-styret.

Rapporten med konklusjon om at HiOA oppfyller alle krav til å bli universitet, blir etter planen lagt frem for NOKUTs styre 12. desember.

På styremøtet til HiOA 15. desember, fremmer rektor forslag til vedtak om navn på det nye universitetet. Deretter vil HiOA sende samlet søknad om universitetsakkreditering til Kunnskapsdepartementet.

Dersom Kunnskapsdepartementet innstiller søknaden, er det Kongen i Statsråd som fatter det endelige vedtaket. Etter dette legger HiOA opp til at det nye universitetet lanseres ved studiestart i august 2018.

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet