Hva gjør en psykoterapeut

Som psykoterapeut, bruker du samtaleterapi og andre metoder for å bedre menneskers mentale helse eller behandle adferdsproblemer. Målet med behandlingen er økt livskvalitet eller bedret psykisk helse.

Psykoterapeuten behandler pasienter gjennom individuell-, par-, familie- eller gruppeterapi.

Det er flere retninger innen psykoterapien, som gestaltterapi, psykodrama, kunst- og uttrykksterapi, psykosyntese, integrativ terapi, analytisk psykologi og danseterapi.

Mange psykoterapeuter jobber med psykoanalyse og kaller seg ofte psykoanalytikere.

De fleste av retningene bruker flere verktøy enn den tradisjonelle samtaleterapien, og oppfordrer til egenaktivitet og deltagelse fra klienten - for eksempel ved at klienten bruker sin kreativitet og skaper noe.

Psykoterapi regnes som en alternativ behandlingsmetode. Ingen yrkesgrupper som utøver alternativ behandling har i dag autorisasjon som helsepersonell.

Leger og psykologer kan videreutdanne seg innen psykoterapi, og får da henholdsvis titlene psykoterapiveileder og klinisk psykolog med psykoterapi. Disse yrkestitlene er beskyttet, i motsetning til psykoterapeuttittelen.

Blant psykoterapeuter finner vi også behandlere med bakgrunn som sosialarbeider, sykepleier eller andre helsearbeidere.

 

Personlige egenskaper - Psykoterapeut

Som psykoterapeut, må du være i stand til å forstå og ta hensyn til mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og kunne skape tillit.

 

Utdanning / kompetansekrav - Psykoterapeut

De ulike retningene innen psykoterapien har ulike utdanninger som kreves gjennomført for å kunne utøve den spesifikke gren av psykoterapi.

Les mer om studiemuligheter for yrket Psykoterapeut:

  • Studievalg.no - Relaterte studier til Psykoterapeut

 

Jobbmuligheter - Psykoterapeut

Mange psykoterapeuter driver privat praksis.

En del arbeider i det offentlig, innen helse- og sosialsektoren eller i undervisning.

Noen psykoterapeuter har yrkesroller, der terapi er en tilleggskompetanse.

Noen jobber i privat sektor, blant annet innen HMS-feltet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Psykoterapeut:

  • KarriereStart.no - Temaside Psykoterapeut
  • KarriereStart.no - Stillingsannonser Psykoterapeut
  • KarriereStart.no - Arbeidsgivere Psykoterapeut

 

Lønnsnivå - Psykoterapeut

Lønnsnivået er veldig individuellt, noen arbeider med egen praksis, der de har individualterapi, par- eller gruppeterapi, mens andre arbeider i det offentlige helsevesen, gjennom NAV osv.

 

Mer informasjon / linker

  • Samfunnsviterne - Norges største fagforening for deg med mastergrad i samfunnsfag eller humaniora: www.samfunnsviterne.no
  • Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) - en paraply-organisasjon for norske psykoterapi-foreninger og -institutter som oppfyller EAP (European Association for Psychotherapy) sine kvalitetskrav: www.nfpsykoterapi.no
  • NAV - navnet på Arbeids- og velferdsforvaltningen, hvor stat og kommune samarbeider om å tilby en dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene: www.nav.no
  • Fellesorganisasjonen (FO) - Norges største fagforening for sosialarbeidere, inkl. barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere: www.fo.no
  • Bufdir - nettside for både Bufdir og Bufetat. Bufdir er fagorgan innen barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering, og vold og overgrep i nære relasjoner, imens Bufetat har ansvar for det statlege barne- og familievernet: www.bufdir.no