(StudentTorget.no):

Ex.phil, eller examen philosophicum, er en universitetseksamen i filosofi. Kurset er obligatorisk for å få en godkjent bachelor eller mastergrad ved universiteter.

– Ex.phil er et emne i stadig utvikling, og det finnes flere varianter der vi etterstreber å tilpasse oss ulike fagområder, forteller Kjartan Kock Mikalsen ved NTNU.

– Vi gjør slike tilpasninger dels ved å gi større plass til bestemte typer temaer innenfor de ulike variantene, og dels ved å rette teoriene inn mot fagspesifikke eksempler og problemstillinger, fortsetter Kjartan.

– Felles for de ulike variantene er likevel at de gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi, samt til ulike syn på forholdet mellom menneske og natur.

Enkelte høyskoler tilbyr også kurs i ex.phil, og innholdet vil variere fra lærested til lærested, og fakultet til fakultet. Faget gir i de fleste tilfeller ti studiepoeng.

 

Hva er ex.phil?

Ex.phil er et fellesemne som inngår i det aller fleste studieprogram ved universiteter i Norge.

– Emnet tar opp et bredt spekter av filosofiske spørsmål, som på ulike måter angår vitenskapenes grunnlag og egenart, vårt ansvar som samfunnsborgere, samt vår selvforståelse som mennesker, vis-à-vis den øvrige naturen, forteller Kjartan Koch Mikalsen.

Felles for alle kursene, uavhengig av lærested, er filosofiske temaer, som skal få studentene til å tenke kritisk, og reflektere over vitenskapelige problemstillinger. Temaer som kan bli presentert og drøftet kan være etikk, vitenskap, sannhet, vitenskapshistorie, språk og argumentasjon.

Ex.phil som fag fokuserer på filosofi- og vitenskapshistorie, i form av bidrag som belyser vitenskapelig tenkemåte med filosofisk bakgrunn. Hovedfokuset vil være på historisk bakgrunn og viktige bidrag innen etikk.

Emnet består av en kort og konsentrert innføring i filosofi, og gir et overblikk over herskende retninger innen filosofien, samt historiske overblikk over disse.

Som student vil du bli kjent med tenkere fra sentrale epoker i vår vestlige kultur, frem til vår egen tids vitenskapelige og naturvitenskapelige virkelighetsoppfatning. Du vil få en innføring i etikk, hvor metaetikk, etiske teorier, anvendt etikk og feministisk etikk blir fremstilt fra et samtidsperspektiv.

Faget vil bli gjennomført med bruk av originaltekster og kommentarlitteratur i filosofi- og vitenskapshistorie.

Studenten vil utvikle et grunnlag for å reflektere over etiske problemer man støter på i universitetssammenheng og i samfunnet. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som er viktige for alle studenter ved et universitet, både under og etter studiene.


 

Slik lykkes du med ex.phil

Kjartan forteller at egeninnsats er nøkkelen for å lykkes i emnet, akkurat på samme måte som i andre fag.

– Det er viktig å delta i undervisning og å jobbe strukturert med pensum gjennom hele semesteret. Når man leser, er det en god idé å ha en penn eller blyant for hånden, slik at man kan notere og aktivt behandle det stoffet man leser om, forteller han.

Selvstendighet og evne til kritisk tenking står sentralt i ex.phil som fag, og Kjartan Koch Mikalsen mener det er viktig at studentene bruker tid på å tenke gjennom hva som følger av teorier, og hvilke argumenter som fungerer for og imot ulike standpunkter.

– I den sammenhengen kan det være nyttig å anvende for eksempel etiske teorier på dagsaktuelle problemstillinger, eller bruke det man lærer om argumentasjon til å analysere tekster man finner i media eller på pensumlisten i et fag man studerer.

Kjartan legger trykk på at muntlige diskusjoner med andre studenter vil være en effektiv måte å lære på, og at blant annet NTNU organiserer studentene i smågrupper, slik at de jobber sammen gjennom hele semesteret.

– Det er erfaringsmessig mange som har utbytte av å møte den samme gruppen for å jobbe med faget utenom seminar også.

– Til slutt vil jeg understreke betydningen av å legge inn innsats i emnets obligatoriske aktiviteter, for disse fungerer som forberedelse til eksamen, forteller Kjartan.


 

Hvorfor skal man ta ex.phil?

Studenten vil bli kjent med dagens etiske teorier og begrunnelse for disse, samt aktuelle problemstillinger innen anvendt etikk.

– En viktig del av ex.phil er å lære akademiske ferdigheter, slik som argumentasjon, kritisk tenkning, skriving og fornuftig bruk av kilder, forteller Kjartan Koch Mikalsen.

Hensikten er å gi redskaper for selvstendig og kritisk refleksjon, om betingelser for vitenskapelig kunnskapsdannelse, og det ansvaret som følger med å delta i vitenskapelig virksomhet.

Kjartan forteller at det er flere grunner til at studenter burde ta ex.phil.

– For det første er elementær kjennskap til vitenskapsteoretiske grunnlagsspørsmål, og orientering om ulike vitenskapers egenart, verdifullt med henblikk på å forstå sitt eget fagområde.

– For det andre gir kunnskap om etikk og politisk filosofi, sammen med trening i å tenke gjennom moralske problemstillinger, bedre grunnlag for å ta samfunnsansvar på en kritisk og reflektert måte.

– For det tredje er ferdigheter i argumentasjon, skriving og kildekritikk viktig for omtrent alt annet man gjør ved et universitet, og i yrker man kvalifiserer seg til gjennom en universitetsutdannelse, forteller Kjartan.

Med ex.phil som bakgrunn vil studenten utvikle evnen til å forholde seg reflektert til vitenskap. Studenten vil få egenskapen til å redegjøre for sentrale problemstillinger hos tenkere i den vestlige filosofi- og vitenskapstradisjon, tilknyttet vitenskap, erkjennelse og etikk.

Det er også mulig å studere ex.phil over nettet gjennom Universitetet i Oslo, dette studiet kalles flexphil.

LES OGSÅ: Hvordan lykkes med studiet Medier og kommunikasjon?

 

Ex.phil, læresteder og fakultet:

  • Universitetet i Bergen, humaniora, jusstudiet, naturvitenskap, medisin, psykologi, samfunnsvitenskap.
  • Universitetet i Oslo, Humanistisk fakultet.
  • Universitetet i Tromsø, nettbasert studium i Tromsøvarianten.
  • Universitetet i Sørøst-Norge, historie, filosofi.
  • NTNU, humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap, medisin og helsefag.
  • NLA Høgskolen, Examen Philosophicum.
  • Høgskulen i Volda, nettstudium i Examen Philosophicum.
  • Bjørknes Høyskole, Examen Philosophicum.
  • NMBU, obligatorisk for alle, bortsett fra veterinærstudiet.