(StudentTorget.no):

– Det er alltid en overgang å gå fra studier til arbeidsliv, og regjeringen vil gjøre denne overgangen lettere. Det vil vi gjøre ved at studentene får mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.


Bedre praksis

Tirsdag la kunnskapsministeren frem en ny nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire overordnede mål i strategien.


– Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningene, de som eier barnehagene og skolene, og utvalgte barnehager og skoler. På den måten vil studentene lære mer om det som skjer i barnehagen og i skolen, og vi vil ha tettere samarbeid om forskning og utvikling. Det vil bidra til enda bedre barnehager og en skole hvor elevene lærer mer, sier Røe Isaksen.

Regjeringen følger i første omgang opp strategien ved å bevilge 44,5 millioner kroner til utvikling av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene i 2017.


− Disse midlene skal brukes i forbindelse med at grunnskolelærerutdanningene starter opp med utdanning på masternivå i høst, forklarer Røe Isaksen.

Leder av pedagogstudentene Silje Bentzen (t.h.)

FOTO: Foto: Andreas Solbakken / Pedagogstudentene.

Lærerstudentene fornøyde

Pedagogstudentene er en av aktørene som har vært tett på i utarbeidelsen av strategien. De er fornøyde med at det nå blir mer praksis i lærerutdanningene.

− Praksisdelen av lærerutdanningene er en svært viktig del av lærerutdanningene. Det er positivt hvis strategien kan bidra til en integrering og likeverdighet som gjør at skolene og barnehagene i større grad anser seg som lærerutdanninger, sier leder i Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen i en pressemelding.

Strategien legger særlig vekt på at kvaliteten i lærerutdanningene ikke bare avhenger av innsatsen fra lærerutdanningsinstitusjonene, men også at de barnehagene og skolene der studentene har praksis underveis i studiet og senere skal jobbe, tar ansvar for å bidra til god kvalitet.

− Praksisdelen av lærerutdanningene er en svært viktig del av lærerutdanningene. Det er positivt hvis strategien kan bidra til en integrering og likeverdighet som gjør at skolene og barnehagene i større grad anser seg som lærerutdanninger, sier Bentzen.


Les også: Hedda skal lede organisasjonen i sitt hjerte.

Et hovedgrep i strategien er partnerskap mellom lærerutdanningene og skole- og barnehageeiere for å etablere lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager. Bentzen synes dette er en veldig positiv endring, men presiserer at man ikke kan hvile på laurbærene av den grunn.

− Vi vil likevel påpeke at disse ikke må bli en hvilepute for å fortsette arbeidet med å heve kvaliteten på hele praksisopplæringen. Pedagogstudentene vil følge godt med slik at de ikke utvikles A- og B-praksis. Hele praksisfeltet må løftes for at kvaliteten på praksisopplæringen skal bedres, sier Bentzen.

LES OGSÅ: Elise er ny leder av Pedagogstudentene

Kompetanse og tverrfaglighet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

FOTO: Marte Garmann.

De senere år er det satt i gang flere ulike prosesser og tiltak som også påvirker lærerutdanningene. Lærerløftet, Yrkesfagløftet, Strukturreformen og Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning er noen av dem.

– Nå går vi et skritt videre, og samler trådene og peker fremover i en egen langsiktig strategi. Jeg er veldig glad vi nå har klart å utvikle felles målsettinger som både universitets- og høyskolesektoren, lærerorganisasjonene, KS og andre aktører kan stille seg bak, sier statsråden. Hensikten er å få enda bedre lærerutdanninger, og dermed bedre barnehager og skoler, sier Røe Isaksen.


Forskning og utvikling

Regjeringen understreker behovet for høy kompetanse blant de ansatte for å gjøre lærerutdanningen enda bedre, og for å styrke forskning og utviklingsarbeid.

– For å bidra styrker regjeringen blant annet programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene. Vi innfører også en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner – sammen med forskere – kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak, sier kunnskapsministeren. 

Strategien ser alle lærerutdanningene under ett. Det er og skal være forskjeller mellom for eksempel barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningene, men det er også viktig at de kan trekke veksler på hverandre og drive felles utvikling når det er naturlig. Dette blir lettere nå når mange av lærerutdanningsinstitusjonene gjennom regjeringens strukturreform har fått større fagmiljøer og større studentgrupper.