Lærerutdanningen går mest frem, mens mediefag, medisin og sykepleier går tilbake. Allsidighet i yrket og jobb er viktig, mener en av søknadtallenes vinnere.

Årets søknadstall:


✔ Samordna opptak (SO) har per april 2010 registrert rundt 103 400 søkere til høyere utdanning. Dette er omtrent samme nivå som i 2009 (- 0,8 %), da SO opplevde det høyeste søkertallet siden midten av 90-tallet.

✔ Det er en liten samlet nedgang i søkningen til helsefagene (- 2,8 %). Blant helsefagene har medisin (- 8,3%) og sykepleier (- 4,7 %) tilbakegang i søkertallet, mens vernepleier (+ 12,2 %) og sosionom (+ 7,8 %) har klar framgang.

✔ 4.347 søkere har en av de to nye grunnskolelærerutdanningene som førstevalg, mot 4.046 søkere til allmennlærerutdanningen i fjor.

✔ Førskolelærerutdanning går tilbake med 15 % i antall førsteprioritetssøkere. 

✔ Teknologiske fag (+ 1,3 %) og realfag (+ 2,9 %) går fram. Størst økning blant teknologifagene har 5-årig integrert masterstudium i teknologiske fag (siv.ing.), med 8,2 %.

✔ Søkingen til mediefag går ned med 13 %.


Kilde: Samordna Opptak

Denne uken kom søknadstallene til høyere utdanning for høsten 2010 fra Samordna Opptak (SO), og søkertallene holder seg på et høyt nivå. Det gir grunn til å tro at det trange arbeidsmarkedet og store alderskull er blant de som utgjør de viktigste søkergruppene i SO.

Lærerutdanningen har hatt framgang på 0,5 %. Her viser tallene et stor sprik mellom den gamle allmennlærerutdanningen (som nå er lagt om til grunnskolelærerutdanning i 1. -7. og 5. – 10 trinn foran årets opptak) +7,4 % og følskolelærerutdanningen - 15 %. Den store framgangen i grunnskolelærerutdaningen kan ha sammenheng med den omfattende statlig satsningen myndighetene har hatt på denne utdanningen. Til Dagsavisen sier utdanningsminister Tora Aasland (SV) at tallene for læreryrket er gledelig lesning.

– Det er gledelig at lærerutdanningen øker. Det er også veldig gledelig at det er en omtrent like stor andel som vil være lærer på barnetrinnet som på ungdomstrinnet. Vi var veldig spente på om vi kom til å få nok søkere til barnetrinnet og om det var attraktivt, sier Aasland.

Aasland tror tilbakegangen til førskolelærerutdaningen har med tidligere beregninger å gjøre, og at dette vil stabilisere seg på sikt.

– Nivået på førskolelærerutdanningen har imidlertid vært nesten kunstig høyt. Beregninger viser at det likevel vil være balanse i tilbud og etterspørsel av godkjent pedagogisk personale i barnehagene i 2013, dersom søkningen stabiliserer seg på dette nivået i årene framover, sier Aasland til Dagsavisen.


 

Allsidighet gir trygghet

Vernepleierutdanningen viser totalt en framgang på 12,2 %. Hos Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes har økningen av søkere til  vernepleierutdanning og ergoterapeututdanning virkelig vært merkbar. Søkertallene viser at det er hele 55% flere søkere som har satt vernepleierutdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole som førstevalg.

Anne Brit R. Sæther som er konsulent i markedsføring ved skolen, tror de positive tallene er et resultat av sammensatte årsaker.

– Jeg tror resultatene er en blanding mellom god markedsføring fra skolen sin side, både på stand og gjennom kampanjer hvor studentene selv har deltatt. Kommunene og staten har også vært med på å bevisstgjøre unge mennesker om hva det vil si å være i et yrke for å hjelpe andre, og jeg tror det etiske perspektivet med å bety noe for andre har hatt mye å si.

– I tillegg har lønnstrinnene for yrket økt, både på ferdigutdannet og studentnivå. Bare i forrige uke hang jeg opp 55 stillingsannonser for vernepleiere i distriktet, og man ser at behovet for vernepleierens kompetanse er enorm.


Tallene fra både medisin og sykepleier har tilbakegang i år, mens vernepleier og sosionom har fremgang, hva tror du er årsaken til dette?

– Jeg tror det har med allsidigheten det er i det å være vernepleier. Utdanningen gir deg kompetanse til å jobbe innen en rekke fagfelt, og markedet har et sterkt behov for deg på landsbasis. Hva som gjør fremgangen større enn medisin og sykepleier har jeg ingen formening om, men jeg tror det er valgmulighetene som yrket gir som gjør at stadig flere velger denne retningen.

Hvordan ser du på fremtiden for vernepleieryrket?

– Jeg både håper og tror at bevisstgjøringen og kunnskapen om hva det er å være vernepleier og hvilke arbeidsfelt man har, vil fortsette å øke i fremtiden. Vi kommer til å fortsette med kampanjer og gi informasjon gjennom ulike kanaler som vil bidra til dette, men viktigst av alt tror jeg behovet i arbeidsmarkedet vil fortsette, og derfor vil mange se at denne yrkesretningen kan skaffe folk jobb etter studiene.

LES OGSÅ: Glemt å søke studieplass?

 

Tilpasser seg fremtidsmarkedet

En av de yrkesretningene som taper mest er mediefag, hvor søkingen har gått ned hele 13 %.


Prorektor ved Høgskolen i Lillehammer Jens Uwe Korten tror nedgangen skyldes en omdreining i markedet.

– Vi spør jo oss selv hva som kan være årsaken til dette vi også. I tidligere år har vi hatt enormt mange søkere til skolen, og mediefag har lenge vært en trendy utdannelse å ta. Derfor har vi slitt med å ha merkelappen som vanskelig å komme inn på lenge. Samtidig har dette vært med på å sile ut de kandidatene som virkelig vil dette.

Det har vært mye fokus på nedskjæring i norske mediehus og jobber tilknyttet mediebransjen, tror du dette kan ha vært med på å skremme folk vekk fra å velge en kreativ utdannelse?

– Ja, vi ser jo at studentene påvirkes av dette. Og i en lang periode har vi hatt det slik at nesten alle våre studenter har gått rett ut arbeid etter endt utdannelse. Det er ikke nødvendigvis slik det blir i fremtiden. Mediebransjen er i en omstillingsfase og det er vanskelig å si hvordan markedet blir fremover. Derfor er vi hele tiden påpasselig med å velge studenter som vet hva de vil til vår skole. I mange av bransjene er det få som får fast ansettelse ut livet, og folk må være bevisste på at disse utdanningene kan bety livslange engasjement for å finne jobber.


Hvordan ser du på fremtiden?

– Det er vanskelig å si, men over en lengre periode har det oppstått nye yrker og utdanningsretninger over alt. Det tror jeg ikke blir like lett i fremtiden. Jeg tror at vi istedet for å se nye alternativer hele tiden, vil se en videreutvikling av de mulighetene som allerede er. Det er jo igrunn hva det handler om i mediebransjen nå, å tilpasse de utdanningene vi har til det behovet markedet vil trenge i fremtiden.


Kilde: Samordna Opptak, Dagsavisen