Ansatte i bank- og finanstjenester hadde høyest lønnsvekst i 2011, viser ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Teknisk beregningsutvalg (TBU) presenterte i dag tall for lønnsvekst det foregående år, samt forventninger for 2012.

Gjennomsnittlig lønnsvekst i 2011 var 4,3 prosent, og best gjorde ansatte innen bank- og finanstjenester. De hadde en lønnsvekst på 4,9 prosent. Aller høyest var veksten for ledere i samme gruppe, med 16,4 prosent økning i fjor.

Kommuneansatte og industriansatte hadde en lønnsvekst på 4,5 prosent i 2011, mens ansatte i staten økte lønnen med 4 prosent. Dårligst ut kommer ansatte innen varehandel, med en lønnsvekst på 3,6 prosent.

Rapporten viser likevel at forskjellene mellom de ulike yrkesgruppene er mer utjevnet enn tidligere.

– Inntektene for norske husholdninger økte med fire prosent i 2011, noe som er et høyt tall, sier utvalgsleder Ådne Cappelen.

 

Ulike reaksjoner hos organisasjonene

Organisasjonen YS reagerer på den store veksten blant lederne.

– YS godtar ikke denne utviklingen i lederlønningene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en pressemelding.

Unio-leder Anders Folkestad påpeker at industriansatte har vært med på å trekke snittet opp.

– I moderasjonsåret 2011 økte deres lønninger med 4,5 prosent, mens snittet for statsansatte, helsevesen og skole var 4 prosent, sier Unio-lederen i en pressemelding.


 

Usikker prognose for 2012

Utvalget mener at stor økonomisk usikkerhet vil bli en stor utfordring for deler av norsk næringsliv det kommende året, og peker på en langt sterkere lønnsvekst i Norge enn hos handelspartnere – hele 55 prosent høyere gjennomsnittslønn noe som igjen kan bli utfordrende for konkurranseutsatt industri.

– Kostnadsproblemene er potensielt alvorlige i en situasjon hvor det er stor usikkerhet internasjonalt, og prisutviklingen på en del av våre eksportprodukter er følsomme for svingningene, sier Cappelen.

Utvalgslederen tror ikke at lønnsomheten vil være stor for norske arbeidstakere i 2012.

– Det er nok få som bør tenke at de kan hente inn veldig mye i år, det kan jeg nok driste meg til å si. 

LES OGSÅ: Arbeidskontrakt: Nyutdannede må sjekke dette

 

Om TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.

TBU ble oppnevnt for første gang i 1967.

 

Utvalgets mandat:

 • Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge frem det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

 • Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

 • Utvalget skal legge frem oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

 • Utvalgets utredninger avgis til Arbeidsdepartementet.

 

Følgende organisasjoner og departementer er representert i utvalget:

 • Akademikerne
 • Arbeidsdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Statistisk sentralbyrå
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Ådne Cappelen er leder for utvalget.

Kilde: Regjeringen.no