(StudentTorget.no):

Forskning- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har bedt Norges høyskoler og universitetet om å strekke seg langt for å legge til rette for studenter som er rammet av terroraksjonen 22. juli, når det gjelder studier og eksamen. 

I tiden etter terroraksjonen har Kunnskapsdepartementet mottatt flere henvendelser fra flere studenter som er misfornøyde med at utdanningsinstutitsjonen de studerer ved ikke har lagt tilstrekkelig til rette for dem, skriver Uniforum.

– Jeg vil derfor henstille til alle universiteter og høyskoler om å strekke seg så langt det er mulig, sier Tora Aasland i et brev til universitetene og høgskolene datert 1. mars.

– Ikke minst med tanke på den kommende rettsaken, vil jeg minne om at det er viktig å vise smidighet og legge til rette for at studenter som har opplevd traumatiske hendelser, kan få muligheten til å gjennomføre planlagte studier, selv om de ikke vil være i stand til å følge normal studieprogresjon, sier Aasland.

Helsedirektoratet er blitt bedt om å koordinere relevant informasjon til alle som er berørt. Ifølge Aaslands brev har de hendvendt seg til blant annet Kunnskapsdepartementet for å få informasjon om hvilke muligheter som finnes ved de forskjellige universitetene og høyskolene. 

«Departementet har informert Helsedirektoratet om at det i henhold til gjeldende lov om universiteter og høyskoler er institusjonene selv som har ansvar for å fastsette forskrifter og bestemmelser om deltakelse i undervisning og eksamen i høyere utdanning, og at studenter som har behov for spesiell tilrettelegging av studier og eksamen derfor må ta opp slike spørsmål med «sin» institusjon», skriver ministeren i brevet. 

 

Gradert sykestipend

Lånekassen har også gjort grep for å tilrettelegge for de terrorberørte ved å innføre gradert sykestipend i undervisningsåret 2011-2012. 

Tidligere har man måtte  være 100 prosent studieufør og ikke kunne tatt noen eksamener for å kunne motta sykestipend. Noe som har vært uheldig for studenter som ikke kan yte 100 prosent, men likevel vil ta studiepoeng.

Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du får støtte fra Lånekassen.

Gradert sykestipend omfatter studenter og elever som blir 50 prosent sykmeldt eller mer, og det gis sykestipend tilsvarende sykmeldingsprosenten.

Innføringen av gradert sykestipend skal  bidra til at overlevende og berørte av terrorhandlingene har mulighet til å være studenter i så stor grad som mulig.