Hva gjør en psykisk helsearbeider:

 

En psykisk helsearbeider jobber med "brukere" som enten er i en krisesituasjon eller har langvarig problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helse. Man møter brukeren på kontoret eller der brukeren er, såkalt ambulant og oppsøkende.

 

Arbeidsoppgavene kan være å ha terapeutiske samtaler, hjelpe til å strukturere hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter. En psykisk helsearbeider har koordineringsansvar og skal jevnlig kartlegge brukers situasjon for å påse nødvendige tjenester fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Det blir vanligere at psykisk helsearbeideren driver gruppeaktivitet, som for eksempel depresjonsmestring, turgruppe og samtalegruppe.

 

Det er pålagt å føre journal, det kan også være behov for lengre rapporter om brukers historikk og aktuelle situasjon. Et godt tips er å lære seg å skrive kvalitativt, dvs. med få ord kunne beskrive hva man ser, hva man har gjort og hva som er planen videre.

 

Psykisk helsearbeid er alltid i utvikling og som helsearbeider skal man bidra til at fagligheten blir i varetatt og/eller bedret. For å få til dette jobber man tett med ledelse, og i ulike prosjekter i samarbeid med f.eks. Helsedirektoratet, RVTS og KoRUS. 


 

 

Personlige egenskaper:


En psykisk helsearbeider bør ha gode kommunikasjons- og relasjonsevner.

Det er viktig å kunne jobbe på tvers av andre kommunale tjenester og helse-nivåer, da mye av jobben går ut på å finne riktige samarbeidspartnere som kan hjelpe «bruker» der han/hun er i sin prosess.

Man bør kunne litt mer enn grunnleggende data. I kommunen og spesialisthelsetjenesten foregår mye av kommunikasjonen, til bruker, samarbeidspartnere og arbeidsgiver, digitalt.

LES OGSÅ: Paramedisiner

 

 

Utdanning / kompetansekrav:


Psykisk helsearbeideren er en tittel som har kommet i tillegg til Psykiatrisk sykepleier. Tidligere var det vanlig at man også hadde medisinansvar overfor sine brukere, men dette er en oppgave som i dag som oftest utføres av hjemmesykepleien. Dermed åpnet det opp for at andre profesjoner kunne søke seg til denne type arbeid, samt behovet for en ny yrkestittel; Psykisk helsearbeider.

 

Kravet til stillingen er som oftest tre års høyere utdanning innen medisin-, helse-, idrett-, sosial- eller omsorgsfag. Det kan også kreves videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid og/eller rusarbeid. Det er ofte ønskelig med tidligere erfaring med brukergruppen, samt erfaring ambulant og oppsøkende arbeid, og det er en fordel å ha førerkort klasse B.


 

 

Jobbmuligheter:


En psykisk helsearbeider jobber som regel i kommunen, enten i psykisk helseteam eller annet team som følger opp tyngre brukergrupper. Det blir vanligere å opprette team på tvers av tjenester og/eller nivåer, som f.eks. ACT/FACT team  eller FOT.


Lønnen er i stat og kommune regulert etter utdanning og ansiennitet (se lønnstabell). Vær oppmerksom på at lønnstittel og stillingstittel kan variere. Det kan også være slik at man blir direkteplassert, ofte når man skal jobbe i et prosjekt. I private institusjoner er det lønn etter avtale og det kan være større variasjoner enn i stat/kommune.