Hva gjør en maskiningeniør

En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering.

Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter – alt fra skipsmotorer til sykehusutstyr.

Maskiningeniøren blir gjerne kalt den klassiske ingeniøren.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver vil typisk være innen konstruksjon og prosjektering.

Avhengig av hvilken bransje man jobber innen, kan dette være å utarbeide tegninger og modeller, samt utføre beregninger ved hjelp av moderne datateknologi. Disse vil senere brukes som grunnlag for produksjon.

Videre, er utvikling av alle typer maskiner, tekniske anlegg og utstyr en sentral del av maskiningeniørens arbeidsdag.

Det er heller ikke uvanlig at maskiningeniører arbeider med salg- og konsulentvirksomhet.

 

Personlige egenskaper - Maskiningeniør

Ettersom dette er et ingeniørfag, bør man ha interesse og forståelse for realfag, og at man har praktisk sans.

I tillegg, kan det være en fordel at man har fantasi og oppfinnsomhet, ettersom man gjerne skal føre teoretiske prinsipper over til praktiske løsninger.

I en hverdag med stor teknologisk utvikling, er det viktig at man holder seg oppdatert – og man bør derfor ha interesse for selve faget og den bransjen man arbeider i.


 

Utdanning / kompetansekrav - Maskiningeniør

For å ta en ingeniørutdannelse, trenger man generell studiekompetanse med realfagene.

Les mer om studiemuligheter for yrket Maskiningeniør: 

 

Jobbmuligheter - Maskiningeniør

Som maskiningeniør, er muligheten mange og spennende. Du kan for eksempel jobbe innne konstruksjon, drift, ledelse, administrasjon, eller konsulent- og salgsvirksomhet. 

Mange maskiningeniør jobber offshore i olje- og gassindustrien, mens andre jobber i kommunale og statlige tekniske etater.

Like vanlig er det å jobbe ved produksjonsbedrifter og i verkstedsindustrien.

Som med andre ingeniøryrker, er etterspørslen også stor etter maskiningeniører.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Maskiningeniør: 

 

Lønnsnivå - Maskiningeniør

Lønnen vil variere etter hvilken bransje man jobber i, og hvilken arbeidsgiver man arbeider for.

Men ingeniører er en etterspurt yrkesgruppe og lønnen vil følgelig også være god.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
  • Jernbanedirektoratet - et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet (SD), som skal overordne mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor: www.jernbanedirektoratet.no
  • Norges Geotekniske Institutt (NGI) - et uavhengig forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag: www.ngi.no
  • Luftfartstilsynet - et selvstendig og uavhengig forvaltingsorgan med styresmaktansvar innenfor norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet. Fra 2023 har de også romtilsyn, inkl. ansvar for å føre tilsyn med norske romhavner og oppskyting av bæreraketter: www.luftfartstilsynet.no
  • Fellesforbundet - Norges største fagforbund i privat sektor, inkl. innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor: www.fellesforbundet.no
  • Offshore Norge - en bransjeforening, samt en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel: www.offshorenorge.no
  • Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) - et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs: www.safe.no
  • Det norske maskinistforbund (Dnmf) - et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet Unio, med medlemmer innen maritime og tekniske yrker, sjø- og landansatte i offentlig- og privat sektor: www.dnmf.no