Hva gjør en miljørådgiver / miljøkonsulent

En miljørådgiver gir veiledning og faglige råd i miljøspørsmål. Dette kan være både i privat og offentlig sektor.

Andre yrkestitler innenfor dette feltet er miljøvernkonsulent, miljøvernleder og naturforvalter.

Som miljørådgiver, jobber man med oppgaver innen ytre miljø, med et fokus på å minske forurensing og bedre miljø. Du foreslår forebyggende tiltak og du jobber med å redusere den uheldige påvirkningen menneskelig aktivitet har på jordens miljø.

Miljørådgivere har høyere utdanning, innen naturvitenskapelige områder og ofte teknisk bakgrunn.

Generelle arbeidsoppgaver kan være å:

 • kartlegge og dokumentere forurensing og naturverdier
 • lede oppryddings- eller andre miljøprosjekter
 • utarbeide miljøstrategi for en virksomhet
 • sørge for miljøsertifisering
 • tilrettelegge for ENØK og andre klimavennlige tiltak
 • organisere avfalls- og kjemikaliehåndtering
 • jobbe med mulighetene for bruk av alternative drivstoffer
 • føre klima- eller miljøregnskap
 • promotere miljøkampanjer
 • gi råd knyttet til miljøkrav og oppfylling av regelverk
 • drive med restaurering og skjøtsel av naturområder
 • tilrettelegge og samarbeide med organisasjoner når det gjelder friluftsliv

 

Arbeidsoppgavene dine vil være avhengig av hvor du jobber.

En miljørådgiver som er ansatt i det offentlige har ofte et spesielt ansvar for å se til at lover og forskrifter følges. En kan også få i oppdrag å følge opp enkeltprosjekter, som for eksempel bygging av veier.

En miljørådgiver i det private næringsliv jobber ofte mot eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere eller offentlige etater. Man kan også jobbe med oppgaver knyttet til virksomhetens interne drift.

I dette yrket må du ha god oversikt over relevante lover og regler.


 

Utdanning / kompetansekrav - Miljørådgiver / Miljøkonsulent

Miljørådgiver er ikke en beskyttet tittel og det er derfor ingen absolutte krav til utdanning.

Mange har høyere naturvitenskapelig eller realfaglig utdanning.

Noen har bakgrunn fra samfunnsfag, økonomi eller juss.

Jobber du med miljørådgivning innen spesielle områder, som for eksempel olje, gass, transport eller landbruk, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Les mer om studiemuligheter for yrket Miljørådgiver / Miljøkonsulent:

 

Jobbmuligheter - Miljørådgiver / Miljøkonsulent

I offentlig forvaltning finnes det miljørådgivere i departementene og i ulike direktorater. Du kan også få jobb i etater som Statens vegvesen og Kystverket, og i fylker og kommuner.

Eksempler på arbeidsplasser i privat næringsliv er bygg- og anleggsbransjen, olje- og gassindustrien, ulike interesseorganisasjoner og private rådgivningsbedrifter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Miljørådgiver / Miljøkonsulent:

 

Lønn

I og med at Miljørådgivere jobber i så mange ulike bransjer, er det vanskelig å si noe generelt om lønnsnivået